Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку

Основна інформація про видання

Рік заснування:

2007

Проблематика:

відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях. Публікація оригінальних і оглядових робіт та інформаційних матеріалів з основних проблем а також обмін науковою інформацією за наступними напрямками:

 • Актуальні питання навчання
 • Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
 • Зв’язок
 • Інфокомунікаційні системи
 • Інформаційні технології
 • Кібернетична безпека
 • Контроль космічного та повітряного простору
 • Математичні моделі та методи
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Навігація
 • Оптимізація транспортних систем
 • Радіолокація і радіотехніка
 • Управління в складних системах
 • Управління проектами

ISSN:

ISSN 2073-7394 (print)

Індексується у наукометричних базах даних:

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19512-93/2ПР від 16.11.2012 р.

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказ МОНУ №1413 від 24.10.2017 р.

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Головний редактор:

Козелков С. В. - д.т.н., професор кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Заступники головного редактора:

Шульга О. В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Шефер О. В. – к.т.н., доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Відповідальний секретар:

Козелкова К. С. – д.т.н., с.н.с. завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікацій

Адреса редакції:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Тел. +38 (066) 706-18-30

е-mail: kozelkovae@ukr.net

Шановні читачі та автори наукових статей!

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Системи управління, навігації та зв’язку» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 2007 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем у галузях систем управління, навігації та зв’язку і забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, він регулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.

Наголошую, що до складу редакційної колегії «Збірника» входять 19 докторів технічних наук і професорів відповідного профілю, які є представниками загальновизнаних наукових шкіл, серед яких 4 особи працюють в університеті, 12 осіб – представники провідних ВНЗ України та 5 − закордонні фахівці (РФ, Чехія). Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток удосконалення систем управління, навігації та зв’язку; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

З повагою,
головний редактор
«Збірника наукових праць.
Системи управління, навігації та зв’язку»
С.В. Козелков

Козелков Сергій Вікторович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та електроприводу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

Заслужений винахідник України, лауреат Державних премій України та Криму в галузі науки і техніки