Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Керівництва для авторів

 

Схема оформлення статей у фахові наукові видання

УДК (кегль – 12 пт)

(пустий рядок – 10 пт)

А.А. Іванов 1 , Б.Б. Петров 2 (кегль – 12 пт)

( пустий рядок – 8 пт )

1 Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків
2 Національна академія оборони України, Київ (кегль – 1 2 пт , накреслення – курсив)

(пустий рядок – 12 пт )

назва статті (КЕГЛЬ – 12 пт; накресленнЯ – “Напівжирне”, по центру)

( пустий рядок – 12 пт )

Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – не менше 500 знаків): кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною).

(пустий рядок – 9 пт )

Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті (кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною).

( пустий рядок – 12 пт )

 

Вимоги до набору

 

Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

Шрифт статті Times New Roman ; накреслення – пряме; кегль – 10 пт міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною.

Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.

Набір формул: редактор формул MS Equation . Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці.

В меню “ Размер > Определить ” ввести такі розміри:

Обычный – 10 пт; Крупный индекс – 8 пт;

Мелкий индекс – 7 пт; Крупный символ – 14 пт;

Мелкий символ - 10 пт.

Стиль формул – “прямий”, тобто в меню “ Стиль > Определить” поля “Формат символов” – пусті.

Табличний заголовок (9 кегль) – обов’язковий .

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 9), бажано у рамці (приклад на рис. 1).

 

  Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 16,5 см).

Список літератури виділяється підзаголовком “ Список літератури ” та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 

Структура рукопису

 

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями ; аналіз останніх досліджень і публікацій , на які спирається автор ; формулювання мети статті ( постановка завдання ); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів ; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку .

Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом.

На останньому аркушу статті після списку літератури наводяться відомості про рецензента, авторів та переклад назви статі, прізвищ авторів, анотації та ключових слів на українську, російську та англійську мови (крім основної мови статті) за зразком (9 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.І. Сидоренко, Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Харків.

Автор : КлІменко Іван Миколайович

Об’єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу.

Роб. тел. – 333-33-33, дом. тел. – 777-77-77, E - mail kim @іс . ua .

Анализ рисков
при обеспечении информационной безопасности

И.Н. Клименко

Перевод текста аннотации.

Ключевые слова: перечень ключевых слов.

 

Analysis of risks when ensuring information safety

І.N. Klimenko

Text of annotation translation.

Keywords: list of keywords.

 

Подання матеріалів

Обсяг рукопису – від 3 до 10 аркушів українською, російською або англійською мовами.

Для публікації необхідно представити статтю у електронній формі з роздрукованим екземпляром, підписаним всіма авторами статті.

Рукопис супроводжується експертним висновком, рецензією доктора наук (професора), витягом з протоколу засідання кафедри (відділу) .

Подані матеріали автору не повертаються.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.