ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник

Поточний номер

№ 1 (92) (2024): Економіка та регіон
Опубліковано: 2024-04-22

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА

Показати всі номера

Назва видання: «Економіка і регіон»

Рік заснування: 2003

Засновник видання: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1416 від 25.04.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04134

Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 9 лютого 2021 року № 157

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля; 241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм; 281 – Публічне управління та адміністрування; 292 – Міжнародні економічні відносини.

ISSN: 2218-1199 (Print), 2414-0538 (Online)

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Видання включено до наукометричних та реферативних баз даних: Vernadsky National Library of Ukraine, Index Copernicus, Academic Resource Index, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Crossref.

 

Тематичні рубрики видання:
економіка та управління національним господарством;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
економічна теорія та історія економічної думки;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
економіка природокористування й охорона навколишнього середовища;
демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика;
гроші, фінанси і кредит;
бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
статистика;
математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці;
економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.


Шановні автори та читачі наукових статей!

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» «Економіка і регіон» – вітаю викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків. Наш журнал, що регулярно виходить з 2003 року, – високопрофесійне видання національного рівня.
Головним призначенням наукового віснику є висвітлення наукових здобутків у сфері національної та регіональної економіки, управління національним господарством, фінансової системи, економіки підприємств, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.
Журнал «Економіка і регіон» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт; він регулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків.
Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці зі сформованими у НУ імені Юрія Кондратюка відомими науковими школами, докторантурою й аспірантурою. Крім того, редакційна колегія наукового журналу «Економіка і регіон» підтримує регулярні творчі зв’язки з провідними ВНЗ технічного й економічного профілю України, а також закордонними колегами.
Наголошую, що до складу редакційної колегії журналу входять 17 докторів економічних наук і професорів відповідного профілю, серед яких 10 осіб працюють в університеті, 2 особи – представники ВНЗ України та 5 − закордонні фахівці (Грузія, Литва, Польща, Словаччина, Хорватія). Незалежними експертами здійснюється зовнішнє й внутрішнє рецензування наукових робіт. Це забезпечує нашому журналу високу якість та міжнародний розголос актуальних питань економічних наук та практики.
Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому проводиться робота щодо включення наукового журналу «Економіка і регіон» до міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в журналі публікувались провідні фахівці з Німеччини, Грузії, Азербайджану, Марокко, України та інших країн.
Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток економіки; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.


З повагою,
Онищенко Володимир Олександрович,
головний редактор наукового фахового журналу «Економіка і регіон»,
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти,
ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки