Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку

Основна інформація про видання

Рік заснування:

2007

Проблематика:

відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях. Публікація оригінальних і оглядових робіт та інформаційних матеріалів з основних проблем а також обмін науковою інформацією за наступними напрямками:

  • навігація та геоінформаційні системи
  • управління в складних системах
  • інформаційні технології
  • цивільна безпека
  • зв'язок та радіолокація
  • контроль космічного та повітряного простору
  • оптимізація транспортних систем

ISSN:

ISSN 2073-7394 (print)

Індексується у наукометричних базах даних:

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ No 24464-14404 від 27.03.2020 р.

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020 р. (зі змінами від 24.09.2020)

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

Головний редактор:

Косенко В. В. - доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Заступники головного редактора:

Нестеренко К. С. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний авіаційний університет

Шефер О. В. –  доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Відповідальний секретар:

Кучук Н. Г. – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки

Технічні секретарі:

Захарченко Р.В. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри атоматики, електроніки та телекомунікацій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Петровська І.Ю. – магістр комп'ютерної інженерії, Харків, Україна

Адреса редакції:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Тел. +38 (050) 302-20-71 

е-mail: kuchuk_nina@ukr.net

Шановні читачі та автори наукових статей!

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Системи управління, навігації та зв’язку» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 2007 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем у галузях систем управління, навігації та зв’язку і забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, він регулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.

Наголошую, що до складу редакційної колегії «Збірника» входять відомі фахівці науково-дослідних і навчальних закладів України та зарубіжжя, зокрема 23 доктори технічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, серед яких 9 представників різних регіонів України, 4 представники країн Євросоюзу, 1 представник інших закордонних держав. Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток удосконалення систем управління, навігації та зв’язку; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

З повагою,
головний редактор
«Збірника наукових праць.
Системи управління, навігації та зв’язку»
В.В. Косенко

Косенко Віктор Васильович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна