СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ В ТЕПЛООБМІННИКАХ ТЕМПЕРУЮЧІХ МАШИН

  • N. Yermilova
  • S. Kyslytsia
Ключові слова: система керування, теплообмінник, регулятор, темперування, математична модель

Анотація

Проаналізувавши рівень автоматизації обладнання сучасних кондитерських виробництв, автори прийшли до висновку, що на кондитерських фабриках здебільшого використовують окремі готові автоматизовані комплекси й потокові лінії, які побудовані на локальних засобах автоматики, що виконують технологічні операції у відповідності із заданою послідовністю та не враховують зовнішні збурення, котрі потім відбиваються на якості кінцевої продукції. Метою роботи є дослідження процесу зміни температури в темперуючій камері автоматизованої системи виготовлення шоколадних цукерок та забезпечення необхідної температури пралінової маси; порівняння методів регулювання температури, визначення найкращого методу регулювання. Авторами виявлено, що в наш час для управління температурними режимами здебільшого використовуються двопозиційні регулятори, пропорційно-інтегрально-диференційні (ПІД) регулятори, а також регулятори, які працюють основі нечіткої логіки. Проведені дослідження та отримані результати порівняльного аналізу підтримки заданої температури в теплообмінникові темперуючої машини з різними типами регуляторів. Дослідження дозволяють зробити висновки, що найгіршим з трьох досліджуваних регуляторів виявився двопозиційний регулятор, він має значні коливання регульованої температури та швидкий вихід з ладу виконавчого елементу. ПІД-регулятор, робота якого базується на методах чисельної інтеграції та диференціюванні вхідного сигналу, показав кращі характеристики, до того ж ПІДрегулятор є дуже простим в налаштуванн Найкращим же виявився регулятор температури на основі нечіткої логіки, який показав найвищу точність підтримки температури, але в той же час він є складнішим в налаштуванні, в чому суттєво програє ПІД-регулятору. Проведені розрахунки показали, що незважаючи на певні недоліки, регулятор температури на основі нечіткої логіки забезпечить економію енергоресурсів на 2,39 і 3,68 % у порівнянні з двопозиційним та ПІД-регулятором

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Оборудование для производства сахарных кондитерских изделий: Учебное пособие / А.И. Драгилев, Я.М.Сенаев. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 272 с.
2. Соколов В.И. Автоматизация технологических процессов пищевых производст – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991. – 420 с.
3. Драгилев А.И., Хамидулин Ф.М. Технологическое оборудование кондитерского производства: Учебное пособие / А.И. Драгилев, Ф.М. Хамидулин. – СПб.: Троицкий мост, 2011. – 360 с.
4. Корячкина С. Я. Технология мучных кондитерских изделий: Учебник / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. – СПб.: Троицкий мост, 2011. — 400 с.: ил.
5. Благовещенская М.М., Воронина Н.О. Автоматика и автоматизация пищевых производств: Учебное пособие / М.М. Благовещенская, Н.О. Воронина и др. ‒ М.: Агропромиздат, 1991 – 239 с.
6. Н.В.Єрмілова, Д.О. Рубан. Вибір регуляторів в системах автоматичного керування процесами в теплообмінниках темперуючих машин / Єрмілова Н.В., Рубан Д.О. // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 8 листопада 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019, С.65-69.
7. Малахов А.П. Элементы систем автоматики и автоматизированного электропривода: учеб.-метод. пособие А.П. Малахов, А.П. Усачов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 106 с.
8. Гахов Р.П. Моделирование трафика беспроводной сети передачи данных / Р. П. Гахов, Н. Г. Кучук// Научные ведомости БелГУ. – 2014. – No 1 (172). – Вып. 29(1). – С. 175-181.
9. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
10. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21 – 26. DOI: https://doi.org/10.20998/25229052.2017.2.04
11. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде МАTLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – Петербург, 2003. – 736 с.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Yermilova N. Системи автоматичного регулювання параметрів в теплообмінниках темперуючіх машин / N. Yermilova, S. Kyslytsia // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 25-30. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.025.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)