РОЗРОБЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕТОНОРОЗДАВАЧА

  • N. Yermilova
  • S. Kyslytsia
  • Y. Burkun
  • A. Goncharov
Ключові слова: система керування, бетонороздавач, тензодатчик, математична модель, збурення

Анотація

Проаналізувавши особливості конструкції, принцип роботи та електропривод бетонороздавача типу СМЖ-69А, автори прийшли до висновку, що найбільш гостро потребує модернізації механізм переміщення цього пристрою та система його керування. Для підвищення ефективності роботи запропоновано застосувати частотнорегульований електропривод механізму переміщення на базі АД з короткозамкненим ротором. Рекомендовано замінити застарілий привод пересування у вигляді двигуна, редуктора і ланцюгової передачі на мотор-редуктор, що дозволить звільнити місце для встановлення контролерів та іншого обладнання системи автоматичного керування. Для механізму пересування бетонороздавача обрано сучасний мотор-редуктор, розроблена схема керування електроприводом на базі ПЛК. Пропонується застосувати тензометричний метод зважування бетонної суміші, для чого бункер з бетонною масою встановлюється на тензодатчиках. При заповненні бункера бетонороздавача до певної маси сигнал з тензодатчиків надходить на контролер, після чого програма починає працювати. Вхідним сигналом є маса бетонної суміші, що подається в бункер, а вихідним – напруга, яка подається на контролер, а потім, через перетворювач частоти, на об'єкт управління – привід пересування бетонороздавача. Керуючим впливом об’єкта керування (ОК) являється напруга, що подається на мотор-редуктор, а збурювальним впливом – сила статичного навантаження від ваги бетонороздавача, ваги бетонної суміші в бункері та сили опору розрівнюючого пристрою. Розроблена математична модель ОК, за допомогою якої проведені дослідження перехідних процесів об’єкту керування шляхом зміни керуючого та збурювального впливів. Аналіз перехідних процесів довів працездатність та якість системи керування. Розроблений алгоритм функціонування системи автоматичного керування бетонороздавачем, на базі якого побудована програма для ПЛК. Проведена технічна реалізація САК, обрані необхідні елементи та пристрої. Розрахована авторами економічна ефективність від проведеної модернізації довела її доцільність

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Якименко О. В. Технологія будівельного виробництва : навч. посібник / О. В. Якименко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2016. – 411 с.
2. Іщук О. О. Конспект лекцій з дисципліни «Організація технологічних процесів на підприємствах будівельної індустрії» / О. О. Іщук, О. В. Безусяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 182 с.
3. Кравцов А. И. Проектирование предприятий по производству бетонных и железобетонных конструкций: учебное пособие / А. И. Кравцов – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2016. – 196 с.
4. Ельперін І.В. Автоматизація виробничих процесів: Підручник / І.В.Ельперін, О.М.Пупена, В.М.Сідлецький – К.: Ліра К, 2017. – 378 с.
5. Кондращенко О. В. Матеріалознавство : навч. посібник / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 182 с.
6. Колбасин А.М., Либенко А.В. Принципы связного дозирования многокомпонентных смесей //А.М.Колбасин, А.В. Либенко. Новые технологии в автоматизации управления. Сб. науч. тр. МАДИ. – М. 2006, С. 73-75.
7. Колбасин А.М. Комбинированная система управления дозатора непрерывного действия //А.М. Колбасин, А.В.Илюхин, В.И.Марсов, Динь Ан Нинь. «Вестник МАДИ».– М. 2014, С. 69-72.
8. Попович М.Г. Електромеханичні системи автоматичного керування та електроприводи: навч.посібник / М.Г.Поповіч, О.Ю.Лозинський, В.Б.Клепиков та ін.; за ред. М.Г.Поповіча. – К.: Либідь. –2005. – 680 с.
9. Макаров А.М. Системы управления автоматизированным электроприводом переменного тока : учеб. пособие / А. М. Макаров, А. С. Сергеев, Е. Г. Крылов, Ю. П. Сердобинцев – Волгоград : ВолгГТУ, 2016. – 192 с.
10. Shefer O. Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading / O. Shefer, B. Topikha, V. Shefer, O. Zhurkin // Systems of control, navigation and communication. – Poltava: PoltNTU, 2019. – no. 2 (54). – pp. 51-54.
11. Буркун Я. Р. Удосконалення САК електроприводом бетонороздавача: автореферат магістерської роботи / Я.Р. Буркун. – Полтава, ПолтНТУ, 2019. – 8 с.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Yermilova N. Розроблення сучасної системи автоматичного керування електроприводом бетонороздавача / N. Yermilova, S. Kyslytsia, Y. Burkun, A. Goncharov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 21-26. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.021.
Розділ
Управління в складних системах