ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ У ПРИМІЩЕННЯХ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СЛУЖБ АЕРОПОРТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

  • V. Glyva
  • K. Nikolaiev
  • O. Tykhenko
  • O. Tymoshenko
Ключові слова: електромагнітне поле, електростатичне поле, іонізація повітря ультразвуковий іонізатор

Анотація

Предметом представленої роботи є процеси формування комплексу фізичних факторів у приміщеннях диспетчерських служб аеродромів цивільної авіації. Мета дослідження – натурні вимірювання кількісних значень найбільш критичних фізичних факторів та надання науково обґрунтованих рекомендацій з їх нормалізації та підтримання на нормативному рівні. Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі: вимірювання напруженостей магнітного та електричного полів промислової частоти, індукції стаціонарного магнітного поля, густини потоків енергії електричних полів, радіочастот, напруженостей електростатичних полів та концентрації аероіонів обох знаків у повітрі робочої зони. На основі отриманих даних розроблені рекомендації з управління та підтримки стандартного рівня виміряних фізичних факторів. Методами досліджень є інструментальні вимірювання рівнів фізичних факторів, розрахунковий та графоаналітичний методи. У результаті вимірювань рівнів фізичних факторів у диспетчерських вежах аеропортів встановлено наступне. Напруженості магнітного та електричного полів промислової частоти, густини потоків енергії електромагнітних випромінювань радіочастот, стаціонарних магнітних полів перебувають на нормативному рівні та не потребують коригування. Повітря робочої зони є повністю деіонізованим. Це обумовлене наявністю ненормативних рівнів електризації полімерних поверхонь. Цей висновок зроблено на основі виконаного моделювання відповідних процесів та підтверджено експериментально. Для нормалізації аероіонного складу повітря рекомендовано використовувати спеціально розроблений ультразвуковий іонізатор повітря. Його перевагою є відсутність генерації озону та оксидів азоту у процесах коронних розрядів. Досліджено ефективність розробленого іонізатора повітря. Показано, що зона впливу іонізатора задовільна, при цьому відбувається підвищення відносної вологості. Це сприяє зниженню електризації поверхонь. Зроблено висновки про фактичний стан рівнів фізичних факторів. У приміщеннях диспетчерських служб аеропортів доведено необхідність нормалізації аероіонного складу повітря і надано спосіб її реалізації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Походзей Л. В. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки и виброакустических факторов на рабочих местах радиотехнического персонала аэропортов гражданской авиации / Л. В. Походзей, Н. Н. Курьеров, Н. Б. Рубцова // Медицина труда и промышленная экология.− 2004. − № 1.− С 31-35.
2. Ковалева А. И. Физиологическая оценка характера и условий труда диспетчеров по управлению воздушным движением / А. И. Ковалева, В. И.Чернюк // Гигиена труда. − 2004. − № 35. − С. 276-285.
3. Физиолого-гигиеническая оценка физических факторов и напряженности труда на рабочих местах авиадиспетчеров и инженерного персонала по обеспечению управления гражданским воздушным движением в Украине / В. И.Чернюк, В. И.Назаренко др. // Український журнал з проблем медицини праці. − 2012. − № 1.− С. 26-33.
4. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: НПОП 0.00-1.28-10. [Чинний від 2010-19-04]. К.: Держпромгірнагляд України. − 2010. – 10 с. (Нормативний документ Держпромгірнагляду України).
5. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів: ДСанПін 3.3.6.096-2002. [Чинний від 2003-01-04]. К.: МОЗ України. − 2003. − 16 с. (Державні санітарні норми України).
6. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений: СНиП 2152-80. [Введен в действие 1980-12-02]. М.: МЗ СССР. − 1980. − 7 с.
7. Сидоров О. В. Вплив електростатичних полів на концентрації легких аероіонів на робочому місці оператора ПЕОМ. / О. В.Сидоров, В. А. Глива // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. − 2013. − Вып. 71. − Т. 2. − С. 176 – 183.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Glyva V. Дослідження рівнів фізичних факторів у приміщеннях диспетчерських служб аеропортів цивільної авіації / V. Glyva, K. Nikolaiev, O. Tykhenko, O. Tymoshenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 32-35. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.032.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>