БАГАТОПОВЕРХОВА КАРКАСНА БУДІВЛЯ ЗІ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИМ ПЕРЕКРИТТЯМ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ключові слова: збірно-монолітна конструктивна система, стик, шпонка, міцність, пластичність, зріз

Анотація

Висвітлено роль стиків, котрі використовуються для забезпечення спільної роботи окремих елементів збірно-монолітних каркасних конструктивних систем із плоскими перекриттями. Особливу увагу приділено шпонковим з’єднанням, які сприймають значні зусилля зсуву та забезпечують монолітність конструкції в період експлуатації. На основі виконаних експериментальних досліджень запропоновано рекомендації для проектування стиків. У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка розроблено методику розрахунку шпонкових стиків, за допомогою якої досліджено характер руйнування, сукупність визначальних факторів впливу; її рекомендовано до широкого застосування.

Дані про авторів

V. V. Pogribnyi, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

senior research fellow

Ya. V. Chernenko, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

mahyst

Посилання

1. Гуров Е. П. Сборное домостроение. Стратегия развития / Е. П. Гуров // СтройПРОФИЛЬ. – 2010. – № 5 (83). – С. 10 – 15.
Hurov E. P. Sbornoe domostroenie. Strategiia razvitiia / E. P. Hurov // StroiPROFIL. –
2010. – № 5 (83). – S. 10 – 15.
2. Универсальная открытая архитектурно-строительная система многоэтажных зданий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospan.com/arkos.html.
Universalnaia otkrytaia arkhitekturno-stroitelnaia sistema mnogoetazhnykh zdanii. –
[Electronic resourse]. – Rezhym dostupa: http://www.rospan.com/arkos.html.
3. Пат. 23418 Україна МПК (2011.01) E04G 23/00. Спосіб улаштування збірно-монолітного залізобетонного перекриття / М. В. Савицький, І. І. Куліченко та ін; заявник і патентовласник – Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. – u200613762, заявл. 25.12.2006; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.
Pat. 23418 Ukrayina MPK (2011.01) E04G 23/00. Sposib ulashtuvannya zbirno-monolitnogo zalizobetonnogo perekrittya / M. V. Savitskiy, I. I. Kulichenko ta in; zayavnik i patentovlasnik – Pridniprovska derzhavna akademiya budivnitstva i arhitekturi. – u200613762, zayavl. 25.12.2006; opubl. 25.05.2007, Byul. № 7.
4. Пат. 23425 Україна МПК (2011.01) E04G 23 / 00. Спосіб улаштування збірно-монолітного залізобетонного перекриття / М. В. Савицький, В. С. Магала та ін.; заявник і патентовласник – Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. – u200613815, заявл. 25.12.2006; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.
Pat. 23425 Ukrayina MPK (2011.01) E04G 23 / 00. Sposib ulashtuvannya zbirno-monolitnogo zalizobetonnogo perekrittya / M. V. Savitskiy, V. S. Magala ta in.; zayavnik i patentovlasnik – Pridniprovska derzhavna akademiya budivnitstva i arhitekturi. – u200613815, zayavl. 25.12.2006; opubl. 25.05.2007, Byul. № 7.
5. Пат. 55685 Україна МПК (2009) Е04G23/00. Спосіб улаштування збірно-монолітного залізобетонного перекриття / В. С. Магала, М. В. Савицький та ін.; заявник і патентовласник – Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. – u201006055, заявл. 19.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
Pat. 55685 Ukrayina MPK (2009) E04G23/00. Sposib ulashtuvannya zbirno-monolitnogo zalizobetonnogo perekrittya / V. S. Magala, M. V. Savitskiy ta in.; zayavnik i patentovlasnik – Pridniprovska derzhavna akademiya budivnitstva i arhitekturi. – u201006055, zayavl. 19.05.2010; opubl. 27.12.2010, Byul. № 24.
6. Butskaya E. L. Durability and cost-effectiveness of precast and cast-in-situ deck / E. L. Butskaya, M. V. Savytskyi // Techniczne nauki. Chemia i chemiczne technologie. Budownictwo i
architektura. − Przemysl: Nauka i studia, 2013. – NR 35 (103). – C. 77 – 83.
http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56627.
7. Патент 2453662 МПК-8 E04B/20. Сборно-монолитный каркас здания / Е. П. Гуров; патентообладатель Гуров Е. П.; опубл. 12.07.2011, Бюл. № 17.
Patent 2453662 MPK-8 E04B/20. Sborno-monolitnyi karkas zdaniia / E. P. Gurov;
patentoobladatel Gurov E. P., оpubl. 12.07.2011. – Biul. № 17.
8. Патент 2272108 МПК-2006.01 E04B 23/00. Каркас многоэтажного здания / В. А. Большаков, А. В. Дурнев; патентообладатель – ОАО НИПИ БИОТИН; опубл. 27.10.2005, Бюл. № 8.
Patent 2272108 MPK-2006.01 E04B 23/00. Karkas mnogoetazhnogo zdaniia / V. A. Bolshakov, A. V. Durnev; patentoobladatel OAO NIPI BIOTIN; оpubl. 27.10.2005, Biul. № 8.
9. ДСТУ Б В.2.6. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Основні положення – К.: НДІБК, 2010. – 156 с. – (Державний стандарт України).
DSTU B V.2.6. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho betonu. Osnovni polozhennia. – K.: NDIBK, 2010. – 156 s. – (Derzhavnyi standart Ukrainy).
10. Multiple shear key connections for precast shear wall panels / S. H. Rizkalla, R. L. Serette, J. S. Heuvel, E. K. Attiogbe // PCI Journal. – 1989. – № 3 – 4. – P. 104 – 120.
http://www.pci.org/pci_journal-1989-march-april-6/.
11. Zhou X. Shear strength of joints in precast concrete segmental bridges / X. Zhou, N. Mickleborough, Z. Li // Structural Journal. – 2005. – Vol. 102. – № 1. – P. 3 – 11.
http://www.rilem.org/gene/main.php?base=500218&id_publication=37&id_papier=564.
12. Svejgaard J. Test and analysis of keyed shear joints between precast concrete walls- influence of indent area on the load bearing capacity // Master's thesis, Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering., 2015. – P. 186 – 193.
13. Митрофанов В. П. Вариационный метод в теории идеальной пластичности бетона / В. П. Митрофанов // Строительная механика и расчет сооружений. – 1990. – № 6. –
С. 23 – 28.
Mitrofanov V. P. Variatcionnyi metod v teorii idealnoi plastichnosti betona / V. P. Mitrofanov // Stroitelnaia mekhanika i raschet sooruzhenii. – 1990. – № 6. – S. 23 – 28.
14. Довженко О. О. Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів / О. О. Довженко, В. В. Погрібний, Ю. В. Чурса // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва. – Львів, 2013. – № 755. –
С. 111 – 117.
Dovzhenko O. O. Metodyka rozrakhunku shponkovykh ziednan zalizobetonnykh elementiv / O. O. Dovzhenko, V. V. Pohribnyi, Yu. V. Chursa // Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seria: Teoriia I praktyka budivnytstva. – Lviv, 2013. – № 755. –
S. 111 – 117.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.
15. Довженко О. О. Врахування форми поперечного перерізу шпонок у розрахунках їх міцності / О. О. Довженко, В. В. Погрібний, Ю. В. Чурса // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 155. –
С. 221 – 228.
Dovzhenko O. O. Vrakhuvannia formy poperechnoho pererizu shponok u rozrakhunkakh yikh mitsnosti / O. O. Dovzhenko, V. V. Pohribnyi, Yu. V. Chursa // Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu. – Kharkiv: UkrDUZT, 2015. – Vyp. 155. – S. 221 – 228.
http://csw.kart.edu.ua/article/view/92139.
16. Патент № 104986: МПК (2006.01) E04В 1 / 38. Вузол з’єднання плит з ригелем у збірно-монолітних перекриттях / О. О. Довженко, В. В. Погрібний, Ю. В. Чурса; патентовласник ПолтНТУ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
Patent № 104986: MPK (2006.01) E04V 1 / 38. Vuzol ziednannia plyt z ryhelem u zbirno-monolitnykh perekryttiakh / O. O. Dovzhenko, V. V. Pohribnyi, Yu. V. Chursa; patentovlasnyk PoltNTU; opubl. 25.02.2016, Biul. № 4.
17. Новая универсальная каркасная система многоэтажных зданий / А. И. Мордич, Р. И. Вигдорчик, В. Н. Белевич, А. С. Залесов // Бетон и железобетон. – 1999. – № 1. –
С. 2 – 4.
Novaia universalnaia karkasnaia sistema mnogoetazhnykh zdanii / A. I. Mordich, R. I. Vigdorchik, V. N. Belevich, A. S. Zalesov // Beton i zhelezobeton. – 1999. – № 1. – S. 2 – 4.
http://betony.ru/beton-i-zhb/1999_1/novaya-sistema.php.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Dovzhenko O.O. Багатоповерхова каркасна будівля зі збірно-монолітним перекриттям: рекомендації до проектування шпонкових з’єднань залізобетонних елементів / O.O. Dovzhenko, V.V. Pogribnyi, Yu.V. Chursa, Ya.V. Chernenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 100-107. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.783.