Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей 
у «Збірник наукових праць. Г
алузеве машинобудування, будівництво»

 

Наукове фахове видання «Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися.

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 в форматі *.doc (прохання не подавати статті файлом Word 2007 − 2010 в форматі *.docх). 
Назва файлу набирається латиницею і має містити прізвище першого автора та дату подання матеріалу (наприклад, Petrenko_20_09_2015.doc).

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, 
поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ − 1,0 см.

Статті подаються українською, російською чи англійською мовою і друкуються після погодження лише англійською мовою.

 

Обов’язкові елементи статті:

− індекс УДК;

− прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, вчене звання, код ORCID, електронна адреса та  місце роботи;

− заголовок;

− анотація;

− ключові слова (3 − 5 термінів у називному відмінку);

− основний текст статті (обсяг не менше ніж 5 стор.).

Прізвище, ініціали; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи; заголовок; анотація; ключові слова – повторюються англійською (0,5 стор.) та українською мовами (обсяг0,5стор.).

Структура основного тексту статті згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) повинна мати такі необхідні елементи (назви структурних елементів в тексті статті потрібно виділити жирно):

– вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

− аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми (бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій у фахових журналах) 
і на які спирається автор;

− виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

– основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

− висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень);

− список використаноїлітератури оформляється згідно з вимогами ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У першу чергу до списку вносять літературу, яку автор використовує в огляді останніх джерел досліджень і публікацій, при цьому не менше ніж половина посилань має бути на закордонні видання.

 

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 12 pt).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. 
Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Просимо розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі й наявності пробілів до і після тире.

Разом зі статтею подаються:

− відомості про автора (авторська довідка): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, вчений ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті;

− рецензія доктора технічних наук (2 шт.) з рекомендацією до друку обов’язкова для статей аспірантів, здобувачів і кандидатів наук.

 

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

Подані матеріали підлягають додатковому рецензуванню членів редколегії або провідних фахівців за науковими напрямами, тому можуть бути повернені авторам на доопрацювання.

Остаточне рішення щодо публікації статті приймає редакційна колегія видання.

Відхилений оригінал не повертається.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.