ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

  • A. Shefer
  • A. Laktionov
  • O. Mykhailenko
Ключові слова: складна система, прийняття рішень, інформаційна система, технологія, програмний засіб

Анотація

Вимоги щодо змісту процесів інформатизації в рамках «Індустрії 4.0» потребують розробки сучасних інформаційних систем щодо прийняття рішень в різних галузях. Проведений аналіз змісту та структури складних технічних систем, методології, напрямів та існуючих засобів прийняття рішень дозволив систематизувати процес прийняття рішень. За результатами досліджень з’ясовано ряд узагальнених рекомендацій стосовно побудови систем підтримки прийняття рішень. Отримані результати дослідження процесу прийняття рішень складних технічних систем, при розробці відповідних засобів, дозволять враховувати існуючі обмеження та оптимізувати процес оцінювання, відбору, прогнозування тощо.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Запорожець Т. В. Індустрія 4.0: генезис цілей і завдань держави від першої промислової революції / Т. В. Запорожець. // Public Administration: Theory and Practice. – 2019. – №1. – С. 21–32.
2. Vasiuta Kostiantyn Метод синтезу варіантів рішень у відкритій експертній системі пункту управління повітряних сил з урахуванням ресурсно-часових обмежень / Kostiantyn Vasiuta, Dmytro Chopenko, Nataliia Harmash // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 74–80.
3. Skakalina E. Інтелектуальне управління логістичними процесами з використанням генетичних алгоритмів / E. Skakalina // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 111–114.
4. Голуб С. В. Побудова ешелонів у поліагентних функціоналах для прогнозування кількості захворювань на covid-19 в Україні / С. В. Голуб, С. Ю. Куницька. // Математичні машини і системи. – 2021. – №2. – С. 45–51.
5. Lievi L. Сучасні інтелектуальні методи моделювання складних технологічних об’єктів / L. Lievi, О. Zyma. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2021. – С. 49–53.
6. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах: Навч. посібн. / Е. Г. Петров, М. В. Новожилова, І. В. Гребеннік; за ред. Е. Г. Петрова. – К.: Техніка, 2004. – 256 с.
7. Братушка С. М. Системи підтримки прийняття рішень : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. М. Братушка, С. М. Новак, С. О. Хайлук. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 265 с.
8. Роїк, О. М. Системний аналіз. Навчальний посібник / О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л.О. Нікіфорова – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 83 с.
9. Кваша Т. К. Вибір управлінського рішення у сфері економічної безпеки на основі багатокритеріальної моделі в умовах невизначеності / Т. К. Кваша // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2013. – Вип. 18. – С. 122–136.
10. Ставицький О. В. Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму розвитку підприємств / О. В. Ставицький // Агросвіт. – 2015. – № 3-4. – С. 59–65.
11. Галіцин В. К. Методологія дослідження і формування управлінських рішень / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, Н. К. Самченко // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 184–190.
12. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.
13. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. Посіб. – К. КНЕУ, 2009. – 614 с.
14. Григорук П. М. Характеристика методологічних підходів дослідження процесу прийняття рішень / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ // Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu – egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Studia Zarządzania i Finansów. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016. – № 10. – С. 29-38.
15. Тверда О. Я., Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 2(10). – С. 40–46.
16. Мулеса О. Ю. Розробка еволюційного методу для прогнозування часових рядів / О. Ю. Мулеса, В. Є. Снитюк. // Automation of Technological and Business Processes. – 2020. – №12. – С. 4–9.
17. Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Демиденко; Нац. гірн. ун-т. – Електрон.текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с.
18. Бідюк П. І. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П. І. Бідюк, А. В. Федоров // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 65–73.
19. Конспект лекцій з курсу “Системи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” , спеціальності 051 “Економіка” / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, ТНТУ імені І. Пулюя, 2017, 130 с.
20. Грибков, С. В. Розробка СППР управління виробництвом / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Almanahul SWorld (Молдова). – 2020. – Вип. 4. – С. 52–56.
21. Лифар В. О. Моделі, методи та інформаційні технології оцінки техногенного ризику об’єктів підвищеної небезпеки :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні технології" / Лифар В. О. Миколаїв, 2017. – 42 с.
22. Використання методів підтримки прийняття рішень при пошуку джерел атак на комп’ютерні мережі в умовах невизначеності / [В. В. Литвинов, Н. Стоянов, І. С. Скітер та ін.]. // Математичні машини і системи. – 2019. – №4. – С. 38–51.
23. Бідюк П.І., Корошевнюк Л.О. проєктування комп'ютерних інформацйних систем підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник – Київ: ННК"ІПСА" НТУУ "КПІ", 2010. – 340 с.
24. Верес О. М. Види архітектури систем підтримки прийняття рішень / О. М. Верес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 190–197.
25. Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень / Н.І. Мельникова, К.В. Стебліна // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 92-100.
26. Andrii Perekrest, Mykhailo Kushch-Zhyrko, Vita Ogar, Olga Zalunina, Oleksandr Bilyk, Yevheniia Chebotarova, "Key Performance Indicators Assessment Methodology Principles Adaptation for Heating Systems of Administrative and Residential Buildings", Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP) 2020 IEEE, 2020. С. 1–4.
27. Методи та засоби підтримки прийняття рішень / В.Г. Тоценко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 98–104.
Опубліковано
2022-04-01
Як цитувати
Shefer A. Дослідження процесу прийняття рішень у складних технічних системах / A. Shefer, A. Laktionov, O. Mykhailenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 34-37. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.034.
Розділ
Управління в складних системах