МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВИНИКНЕННІ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗАВАД

  • A. Serkov
  • K. Trubchaninova
  • B. Lazurenko
Ключові слова: рухомий зв’язок, завадостійкість, спектральна обробка, кореляція

Анотація

Предметом вивчення є процеси забезпечення безпроводової завадостійкої передачі дискретної інформації на грунті надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка рекомендацій щодо забезпечення електромагнітної сумісності надширокосмугової системи зв’язку при передачі дискретних повідомлень каналом зв’язку з аддитивним гаусовим шумом. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи надширокосмугової системи зв’язку в умовах внутрішньосистемних завад. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та цифрового кодування сигналів. Отримані наступні результати. Показано, що випадкові зміни енергії та автокореляційної функції прийнятих надширокосмугових сигналів в потоці бітів інформації є причиною виникнення внутрішньосистемних завад. У свою чергу це викликає збільшення бітової похибки та деградацію імовірнісних характеристик системи зв’язку. Отримані характеристики бітової похибки свідчать про високий рівень прихованості та електромагнітної сумісності надширокосмугової системи зв’язку при передачі дискретних повідомлень в каналі зв’язку з адитивним гаусовом білим шумом. Причому, за умов використання некратних затримок кодуючих імпульсів в процесі кодової спектральної модуляції, отримуємо імовірність бітової похибки на рівні 10(-5) – 10(-6) при суттєво менших одиниці відношеннях сигнал/шум. Висновки. Використання технології надширокосмугових сигналів дозволяє здійснити безпроводову приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання на швидкості 1-2 Мб/с з імовірністю похибки на біт менш, ніж 10 . Таким чином система надширокосмугового радіозв’язку з кодовою модуляцією в передавачі та спектральною обробкою в приймачі має високу завадостійкість, що дозволяє здійснювати надійну передачу цифрової інформації при появі внутрішньосистемних завад

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Соколова М.В. Сверхширокополосная беспроводная связь: история и перспективы развития. - T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. -2008. -С-50-55.
2. Аджемов С.С., Соколова М.В., Урядников Ю.Ф., Штыркин В.В. Сверхширокополосная связь — результат развития технологий широкополосного доступа. — Электросвязь, 2006. — No2. — с. 18-23
3. Serkov, A. (2017). Noise-like signals in wireless information transmission systems / A. Serkov, V. Breslavets, M. Tolkachov, G. Churyumov, Issam Saad // Advanced Information Systems. – 2017. – Vol. 1, No2 – Р. 33 – 39, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06.
4. Serkov, О. A. (2019). On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication Systems / O. А. Serkov, G. I. Churyumov // Applied Radio Electronics. – Kharkiv: KHNURE, 2017. – Vol. 16 No 3, 4. – P. 117-121.
5. Serkov, А. (2019). Ultra Wideband Signals in Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles / А. Serkov, V. Kravets, I. Yakovenko, G. Churyumov, V. Tokariev and W. Nannan // 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom, 2019, pp. 25-28. doi: 10.1109/DESSERT.2019.8770039 URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8770039&isnumber=8770005
6. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. (1986). Теория передачи сигналов, - М.: Радио и связь, 1986. – 304 С.
7. Wi-Fi/WiMAX Настоящее и будущее широкополосного доступа, — Мобильные телекоммуникации, апрель 2006. [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.mobilecomm.ru/wp-content/uploads/pdf.magazine/2006/mtk_04-2006.pdf
8. Serkov А., Trubchaninova K., Mezitis M. (2019) Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultrawide signals // Advanced Information Systems. - 2019. – Vol.3, No.4. pp. 33-38, available at: https://doi.org/10.20998/25229052.2019.4.04.
9. Рішення Федеральної комісії по зв’язку (FCC) США No FCC 02-48 від 14/02/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-48A1.pdf. – Дата доступу :31.12.2019.
10. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. – М.: Госэнергоиздат, 1956. – 151 с
11. Калинин В.И., Радченко Д.Е., Черепенин В.А. Внутрисистемные помехи при передаче информации на основе СШП шумовых сигналов // 24-я Межд. Крымская конф. (CriMiCo’2014). Севастополь: Вебер, 2014, Т.1, с.221-222.
12. Калинин В.И., Радченко Д.Е., Черепенин В.А. Вероятностные характеристики цифрового канала передачи информации на основе непрерывных шумовых сигналов со спектральной модуляцией // Радиотехника, 2015, No8, С. 84-94.
13. Huffman D.AQ. The synthesis of linear sequential coding networks. Information theory. Acad. Press, New, 1956. P. 77 – 95.
14. Valery Kalinin, Andrey Panas, Vladimir Kolesov, Vladimir Lyubchenko. Ultra Wideband Wireless Communication on the Base of Noise Technology // XVI Inter. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2006, Poland, Krakow, 2006, Conf. Proc., Vol. 2, pp. 615-618.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Serkov A. Метод забезпечення завадостійкості рухомого зв’язку при виникненні внутрішньосистемних завад / A. Serkov, K. Trubchaninova, B. Lazurenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 155-159. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.155.
Розділ
Зв’язок та радіолокація