ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ З МЕТОЮ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

  • O. Serpukhov
  • H. Makogon
  • S. Novik
  • A. Klimov
  • I. Kovalov
  • V. Bazeliuk
Ключові слова: модель міжнародного інформаційного простору, контент-моніторинг, ынформаційний суверинитет

Анотація

Предметом вивчення в статті є процес виникнення та розвитку інформаційних загроз безпеці України у воєнній сфері. Метою дослідження є аналіз деструктивних впливів на національний інформаційний суверинитет, пошук ефективних шляхів протидії і механізмів захисту. Задачі: на основі структурно-функціонального аналізу моделі міжнародного інформаційного простору (МІП) визначити загрози та потенційні небезпеки інтеграції України у міжнародний інформаційний простір, смоделювати процес проведення інформаційних атак, що здійснюються у МІП, та розробити оптимальний порядк профілактичних заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверинитету у воєнній сфері. Використовуваними є методи системного аналізу та статистичної обробки даних. Отримані такі результати. За умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції МІП стає ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів. У зв’язку з цим дослідження реальних та потенційних загроз негативних впливів на Україну у міжнародному інформаційному просторі та створення дієвої системи захисту і протидії дискредитації України на міжнародному рівні набувають значимої актуальності. Застосування “м’якої” сили у сучасних інформаційних технологіях дає змогу реалізувати власні інтереси у МІП. Контент-моніторинг МІП має бути спрямований на виявлення інформаційно-психологічних операцій, об’єктами впливу яких можуть бути: інформаційно-технічні та аналітичні системи, бази даних та інформаційні ресурси, психіка людини, настрої суспільства та імідж Збройних Сил і держави в цілому. Основними профілактичними заходами щодо забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверинитету у воєнній сфері є своєчасне виявлення, класифікація та контроль факторів дестабілізації, ідентифікація загроз та розробка і виконання заходів щодо їх нейтралізації. Ефективне здійснення заходів захисту національного інформаційного суверинитету та протидії дискредитації України на міжнародному рівні неможливе без виховання інформаційної культури суспільства у цілому, і у майбутніх офіцерів зокрема. Висновки. У роботі проведено дослідження моделі міжнародного інформаційного простору з метою аналіза деструктивних впливів та пошуку шляхів протидії дискредитації України на міжнародному рівні. На основі аналізу умов і чинників, які впливають на процес виникнення та розвиток інформаційних загроз, визначено таку динаміку розвитку інформаційного деструктивного впливу: “чинник інформаційної загрози – проява інформаційної загрози – реалізація загрози (інформаційний вплив) – результати впливу”. В якості профілактичного заходу щодо забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверинитету у воєнній сфері пропонується контент-моніторінг МІП. У роботі розглядаються шляхи реалізації основних етапів контент-моніторингу МІП із своєчасного виявлення та ефективної протидії інформаційно-психологічним операціям. Крім того, зазначено необхідність виховання інформаційної культури майбутніх офіцерів у фокусі проблем інформаційної безпеки України та протидії деструктивним інформаційним впливам.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2015 року № 287/2015 “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. Законодавство України // Платформа LIGA:ZAKON. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U287_15.html.
2. Про національну безпеку України: Закон України від 19 червня 2003 року № 2469-VIII в редакції від 21 червня 2018 року. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. – № 31, ст.241.
3. Про національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998. – № 27–28. ст. 181.
4. Про концепцію національної програми інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998. – № 27-28. ст. 182.
5. Бондаренко В. О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми / В. О. Бондаренко, О. В. Литвиненко // Стратегічна панорама. – 1999. –№ 1–2. – С. 127–133.
6. Галамба М. Інфор ма ційна без пека Украї ни: поняття, сутн ість та загрози/ М. Галамба, В. Петрик // Юридичний журнал. – 2006 – № 12. — С. 133-136.
7. Медвідь Ф. М. Інформаційна безпека України: ґенеза і становлення / Ф. М. Медвідь // Наукові праці МАУП / редкол.: В. Б. Захожай (гол. ред.) та ін. – К. : ДП Вид. дім “Персонал”, 2010. – Вип. 2(25). – С. 116–122.
8. Присяжнюк М.М. Інформаційна безпека України в сучасних умовах / М. М. Присяжнюк, Я. С. Бєлошевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. Вип. 30. С.42-46.
9. Інформаційна безпека (соціально-правовіаспекти): підручник / [Остроухов В. В., Петрик В. М., Присяжнюк М. М. та ін. ] ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.
10. Шрейдер, В.Г. Теорія комунікацій / В.Г. Шрейдер. – К. : Ваклер, 1998. – 395 с.
11. Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення / Павло Гай-Нижник. – К.: “МП Леся”, 2017 – 332 с.
12. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: Монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009 – 164 с.
13. Федоренко Р. М.. Контент-моніторинг інформаційного простору як чинник забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері/ Сучасний захист інформації Київ, 2015. – №2. – С. 21-26.13
14. Медведева Е. А. Основы информационной культуры / Е. А. Медведєва // СоцИс. –1994. – №11. – С. 52-67.
15. Матвійчик О. Є. Формування інформаційної культури викладача//Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №6. – С. 16-
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Serpukhov O. Дослідження моделі міжнародного інформаційного простору з метою пошуку ефективних механізмів захисту національного інформаційного суверенітету / O. Serpukhov, H. Makogon, S. Novik, A. Klimov, I. Kovalov, V. Bazeliuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 116-121. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.116.
Розділ
Інформаційні технології