ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ФАЗЗІФІКАЦІЇ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ

  • Yu. Kovtunov
  • H. Makogon
  • O. Isakov
  • Yu. Babkin
  • I. Kalinin
  • R. Lazuta
Ключові слова: нечітка логіка, фаззіфікація, моніторинг транспортних комунікацій, інформаційно-обчислювальний комплекс

Анотація

Предметом вивчення в статті є моніторинг транспортних комунікацій при застосуванні сучасних технологій інтелектуалізації транспортних засобів. Метою статті є розроблення математичного апарату для створення інтелектуального програмного забезпечення мобільного інтерактивного моніторингу транспортних комунікацій. Завдання дослідження: приведення опису системи інтерактивного моніторингу транспортних комунікацій до нечіткого виду шляхом визначення лінгвістичних змінних; проведення аналогії між кількісними оцінками підсистем і ланок системи і їх нечітким описом; на основі фаззіфікації проведення алгоритмізації задач моніторингу транспортних комунікацій; проведення динамічного аналізу процесу моніторингу транспортним засобом, обладнаним інформаційно-обчислювальним комплексом. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: теорія систем, нечітких множин, основні положення інформаційної теорії керування та розрізнення. Отримані такі результати: процес моніторингу транспортних комунікацій поданий як результат нормалізації даних, їх структурної й прагматичної обробки; визначений оператор фаззіфікації спостережуваного динамічного процесу моніторингу транспортних комунікацій; надане математичне підґрунтя алгоритмізації процедури керування процесом моніторингу; проведений динамічний аналіз процесу моніторингу транспортним засобом, обладнаним інформаційно-обчислювальним комплексом. Висновки. Системи інтерактивного моніторингу транспортних комунікацій нечіткого виду може бути формально описана шляхом визначення лінгвістичних змінних та їх значень – термів. Фаззіфікація спостережуваного динамічного процесу моніторингу транспортних комунікацій може бути подана у вигляді подвійного перетворення динамічної функції. Алгоритмізації цієї процедури можлива шляхом визначення відповідності характеристик спостережуваних динамічних процесів процедурам оцінки термів за допомогою функції приналежності лінгвістичної змінної, що характеризує цей процес

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Алексієв В.О. Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг: монографія / О.П. Алексієв, А.А. Видмиш, В.О. Хабаров.: – Винниця : ВНТУ, 2012. – 144 с.
2. Хабаров В.О. Дорожники недополучают – государство теряет / В.О. Хабаров // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХДТУБА. – 2002. – No 19. – С. 153 – 155.
3. Перегон О.В. Моделювання руху транспортних машин у системі громадського пасажирського транспорту // Автомобильный транспорт. – Харьков: ХНАДУ, 2005. – Вып. 16. – С. 327-329.
4. Horowitz R. Automated Highway systems // Transportation systems IF AC Symposium, Chania, Greece, 1997. – pp. 452 – 463.
5. Малявин А.А. Разработка системы управления движением автомобиля с использованием нечеткой логики: дис. ... канд. техн. наук. 05.13.06. Москва. 2011. 180 с.
6. El Hajjaji A, Bentalba S. Fuzzy path tracking control for automatic steering of vehicles[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2003, 43(4): 203-213.
7. Robert Fuller. Neural Fuzzy Systems. Abo Akademy University. Пер. с англ. С. В. Кряжевских, 1995.
8. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
9. Mozhaiev, M., Kuchuk, N. and Usatenko, M. (2019), “The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, (4 (10), pp. 134-140. doi: 10.30837/2522-9818.2019.10.134
10. Математические принципы нечеткой логики/ Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Пер с англ.; Под ред. Аверкина А.Н. – М.: Физматлит, 2006. – 352 с.
11. Мехатроніка транспортних засобів та систем. Алексієв О.П., Волков В.П., Калмиков В.І. Навчальний посібник. - Харків: ХНАДУ. 2003. – 225 с.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Kovtunov Yu. Використання математичного апарату нечіткої логіки для фаззіфікації та алгоритмізації роботи системи інтерактивного моніторингу транспортних комунікацій / Yu. Kovtunov, H. Makogon, O. Isakov, Yu. Babkin, I. Kalinin, R. Lazuta // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 64-68. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.064.
Розділ
Оптимізація транспортних систем

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)