Парадигма вартості як методологічна основа оцінювання вартості бізнесу

  • Alina Hlushko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-4086-1513
  • Bohdan Sapsai Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: оцінювання вартості бізнесу, парадигма вартості, концепція економічного прибутку, модель DuРont, управління

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування порядку та доцільності використання ряду методик, що базуються на концепції управління вартістю, при оцінюванні бізнесу в сучасних реаліях. Доведено, що технології оцінювання вартості бізнесу в сучасному світі стали інструментом для побудови високоефективної системи управління, спрямованої на підвищення вартості підприємства, максимізацію прибутковості діяльності, підвищення інвестиційної привабливості. Обґрунтовано, що базовою парадигмою розвитку бізнесу правомірно визначена концепція вартості. Адже в сучасних нестабільних економічних умовах саме вартість є одним із критеріїв ефективності діяльності суб’єкта господарювання, стійкості до зовнішніх та внутрішніх загроз, конкурентоспроможності та дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підприємства. На основі порівняльної характеристики сучасних підходів до оцінки вартості бізнесу з позицій прийняття рішень щодо інтеграційних процесів доведено, що більшість з методик неможливо або досить складно використовувати для оцінювання вартості бізнесу в Україні через відсутність розвиненого ринку купівлі-продажу підприємств, об’єктивної інформації щодо їх діяльності, нерозвиненість фондового ринку. Водночас встановлено, що ряд економістів світового рівня у своїх дослідженнях доводять, що вартість підприємства залежить від його здатності генерувати прибуток. Тому значного поширення набула концепція економічного прибутку EVA (Economic Value Added). У дослідженні розглянуто порядок та особливості застосування даної методики оцінювання вартості бізнесу. Іншим підходом, який набув поширення у вітчизняній практиці та ґрунтується на положенні, що вартість бізнесу безпосередньо залежить від рівня ефективності використання ресурсів підприємства, є система інтегрального аналізу DuРont. У дослідженні охарактеризовано та представлено схематичну модель застосування методики у процесі оцінювання вартості бізнесу. Доведено необхідність проведення оцінювання вартості бізнесу, в тому числі з використанням окреслених методичних підходів, оскільки в умовах економічної нестабільності ринкова вартість виступає головним індикатором, який дозволить приймати більш обґрунтовані рішення щодо підтримання ефективного функціонування суб’єкта господарювання з боку власників, менеджерів та інвесторів.

Дані про авторів

Alina Hlushko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Bohdan Sapsai, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Посилання

1. Damodaran A. (2005) Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investments and Corporate Finance. John Wiley & Sons, Inc.
2. Copeland T. (1999) Managing Corporate FX Risk-A Value Maximining Approach. Financial Management, No. 3, P. 68–76.
3. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1996) Valuation – Measuring and Managing the Values of Companies. New York: John Wiley & Sons, Inc. 550 p.
4. Zvi Bodie, Michael E. Drew, Anup Basu, Alex Kane, Alan J. Marcus (2013) Principles of investments. North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education (Australia). 571 p.
5. Z. Christopher Mercer, Travis W. Harms (2020) Business Valuation: An Integrated Theory (Wiley Series in Finance) 3rd Edition. 512 p.
6. Blank I.A. (2007) Financial risk management. Kyiv: Nika-Center. 600 р.
7. Hrytsulenko S. I. (2014) Potential and development of the enterprise: a textbook. Odesa: ONAZ named after A. S. Popov. 99 р.
8. Kvach Y.P., Smentina N.V., Ulybina V.O., Andreichenko A.V. Evaluation of business and real estate: a textbook / edited by Kucherenko V.R. 2nd edition. Odesa: Astoroprint, 2013. 235 р.
9. Koryagin M.V. (2012) Estimating the value of an enterprise in the accounting system: a monograph. Lviv: LLC "SPE "Interservice". 261 р.
10. Momot T. (2007) Business valuation: modern technologies. Kharkiv: Factor. 224 р.
11. Law of Ukraine "On Valuation of Property, Property Rights and Professional Valuation Activity in Ukraine" of July 12, 2001 N 2658-IІІ. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text.
12. National Standard No. 1 "General Principles of Property and Property Rights". Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 10, 2003, No. 1440. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.
13. Stefan N.M. (2021) Improvement of methods for assessing the value of industrial enterprises. Economic Bulletin of Dnipro Polytechnic, No. 3, Р. 182–190.
14. Kononova K.Y., Kalashnikov S.K. (2020) The use of business valuation methods on the example of PJSC "Centrenergo". Social economy, Issue 60, Р. 159–168. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2020_60_17
15. Gamma T.M. (2016) Evaluation of business value in integration processes. Economic analysis: a collection of scientific works. Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University "Economic Thought". Vol. 24, No. 2. Р. 71–79.
16. Ruban Y.B., Tatar M.S. (2017) Methodological bases of enterprise value assessment in modern conditions. Economy and society, Issue 13, Р. 18–24.
17. Нlushko A.D. (2020) Regulatory aspects of valuation activities in Ukraine. Transformation of the national model of financial and credit relations: challenges of globalization and regional aspects: V All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on November 18, 2020. UzhNU. Р. 150–151 (200 р.).
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Hlushko Alina Парадигма вартості як методологічна основа оцінювання вартості бізнесу / Alina Hlushko, Bohdan Sapsai // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 96-102. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2938.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)