ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  • V. Demianenko
  • N. Ichanska
Ключові слова: моніторинг, веб-технології, комплекс програмного забезпечення, комп’ютерні мережі, інтерактивні технології, мови програмування, каскадні таблиці стилів, мова гіпертекстової розмітки, Indigo, Moodle, CGI, система керування контентом, інтерфейс користувача

Анотація

Предметом нашого дослідження є вивчення можливостей застосування веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, аналіз необхідних викладачеві програмних та інформаційних ресурсів, а також медійних засобів для відстеження якості засвоєння навчального матеріалу студентами. В роботі проаналізовано існюючі комплекси програмного забезпечення для перевірки знань, подано їх детальний аналіз, описано всі переваги та недоліки цих інформаційних ресурсів. Результати – авторами запропоновано якісний відбір системи контролю та моніторингу якості знань та проаналізовано сучасні інтерактивні методи дослідження, які дозволяють контролювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Розглянуто найбільш поширені та популярні існуючі технології для перевірки знань, вивчено програмне забезпечення та веб-додатки, сформовано перелік переваг та недоліків кожного з них з точки зору автоматизації процесу тестування і обробки результатів шляхом застосування сучасних веб-технологій. Висновок – в роботі проведено повний аналіз існуючих сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, запропоновано два кращі (на думку авторів) комплекси, які суттєво підвищать якість навчального процесу. Систематизація всіх результатів дослідницької роботи, запропонованої авторами, дозволить читачеві краще орієнтуватися в сучасних веб-технологіях для моніторингу знань та перевірити свої знання та визначитися з переліком питань, які потребують подальшого розбору та поглибленого вивчення. Опираючись на проведені в статті дослідження, читач зможе створити власний веб-додаток чи створити комплекс тестів та на основі отриманих результатів провести моніторинг якості засвоєння навчального матеріалу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Волкова, Н. П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероблене і доповнене Київ: Академвидав, 2007, 605 с.
2. Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004, 352 с.
3. Жиляєва, Ю. М. Модель проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету, 2010. Педагогічні науки, 93—99 с.
4. Гуревич Р. С., М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 380 с.
5. Фурс М. В. Интерактивные формы обучения – средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов / Вестник высшей школы. – № 10. – Ноябрь. – 2011. – С. 29.
6. Ічанська Н.В., Омелян О.М. Використання інформаційно- комунікаційних технологій у процесі викладання математики / Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції, (Київ 28-29 грудня, 2017 р.) – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ), 2018. – С. 370-374. http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6.pdf.
7. Ічанська Н.В., Омелян О.М. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ВИЩА МАТЕМАТИКА / Тези Дванадцятої міжнародної науково-технічної конференції “ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ”, 12 – 13 грудня 2018 року, Київ, Державний університет телекомунікацій, 2018. – с. 12-13.
8. Ichanska N.V., Podoshvelev Yu.G., Smitskiy O., Rybachenko K. A QUALITY SELECTION OF SOFTWARE TO BUILD A SERVICE OF ELECTRONIC EQUIPMENT SALES. - Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПолтНТУ, 2018.– № 3 (49). – С. 111-116.
9. Ichanska N., Gritsenko A., Shefer V. DEVELOPMENT OF SOFTWARE SERVICE FOR SALE OF VEHICLES / Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПолтНТУ, 2018.– № 4 (50). – С. 105-109.
10. Merlac V. Resourses Distribution Method of University e-learning on the Hypercovergent platform / V. Merlac, S. Smatkov, N. Kuchuk, A. Nechausov // Сonference Proceedings of 2018 IEEE 9th Int.Conf. on Dependable Systems, Service and Technologies. DESSERT’2018. Ukraine, Kyiv, May 24-27, 2018. – P. 136-140. DOI: 10.1109/DESSERT.2018.8409114
11. Шматков С.І. Аналіз інформаційних технологій у системах мобільного навчання / С.І. Шматков, Н.Г. Кучук, Ж.О. Коломієць // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава : ПНТУ, 2017. – Вип. 4(44). – С. 143-149.
12. Донець В. В. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process / В. В. Донець, Н. Г. Кучук, С. І. Шматков // Сучасні інформаційні системи (Advanced Information Systems). – Х. : НТУ “ХПІ”, 2018. – Т. 2, № 2.
13. Шматков С. І. Модель інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської е-learning / С. І. Шматков, Н. Г. Кучук, В. В. Донець // Системи управління, навігації та зв’язку : науковий журнал. – Полтава : ПНТУ, 2018. – Вип. 2(48). – С. 97-100.
14. G. Kuchuk, A. Kovalenko, V. Kharchenko, A. Shamraev, "Resource-oriented approaches to implementation of traffic control technologies in safety-critical I&C systems" in book: Green IT Engineering: Components Network and Systems Implementation, Springer International Publishing, vol. 105, pp. 313-338, 2017.
15. Semenov S. Development of graphic-analytical models for the software security testing algorithm / S. Semenov, O. Sira, N. Kuchuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – № 2/4(92). – P. 39-46.
16. Merlac V. Resourses Distribution Method of University e-learning on the Hypercovergent platform / V. Merlac, S. Smatkov, N. Kuchuk, A. Nechausov // Сonference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Service and Technologies. DESSERT’2018. Ukraine, Kyiv, May 24-27, 2018. – P. 136-140.
17. Кучук Н. Г. Уменьшение задержки транзакций e-learning в компьютерных сетях гиперконвергентной архитектуры / Н. Г. Кучук, А. А. Можаев, С. И. Шматков, Н. В. Косенко // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. - 2018. - № 2. - С. 19-24
18. Донець В. В. Моделювання інформаційної системи e-learning з використанням генетичних алгоритмів / В. В. Донець, Н. Г. Кучук, С. І. Шматков // Системи управління, навігації та зв'язку. - 2018. - Вип. 3. - С. 153-156.
19. Зиков І. С. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning [Електронний ресурс] / І. С. Зиков, Н. Г. Кучук, С. І. Шматков // Сучасні інформаційні системи. - 2018. - Т. 2, № 3. - С. 60-66.
20. Ічанська Н.В., Моргун Р. Ю. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТРЕСУРСІВ / Тези Дванадцятої міжнародної науково-технічної конференції “ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ”, 12 – 13 грудня 2018 року, Київ, Державний університет телекомунікацій, 2018. – C. 79-80.
21. Система інтерактивного тестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.smartboard.com.ua/articles/130.
22. Сайт програми INDIGO [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.indigotech.ru.
23. Руководство пользователя по работе с программным продуктом «Система тестирования INDIGO» Версия руководства: 1.2, 2011. – 76 с.
24. Гвоздев В.В., Проскурин В.В. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Инструкция для преподавателей . / Тольятти, 2011. – 155с.
25. Шефер О. В., Пугач М. В., Скрильник О. М. Алгоритм ідентифікації нелінійних технічних систем за виміряними даними // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2005. Вип. 3 (32). – С. 203-206.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Demianenko V. Використання сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів / V. Demianenko, N. Ichanska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 83-86. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.083.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)