МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ З ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ЛІТАКІВ ДЛЯ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • I. Mаzhаrа
Ключові слова: формування потоків літаків, управління повітряним рухом, група керівництва польотами, лінгвіс- тична змінна, інтервальна нечітка множина другого типу

Анотація

Розглядається метод прийняття рішення з формування потоків літаків для заходу на посадку з використанням нечітких нейромережевих технологій. Подано схему процесу управління повітряним рухом керівника польотів в зоні візуального контролю. Визначені основні схеми формування потоків літаків для заходу на посадку, сформована множина правил яка є початковою базою правил. для кожного прикладу, отриманого при формуванні навчальної вибірки за результатами прогнозування варіанту формування потоку літаків, визначаються нечіткі ступені приналежності заданих значень лінгвістичної змінної до відповідних FOU , кожному навчальному прикладу ставляться у відповідність ІНМТ2, нечіткі ступені приналежності до яких у відповідних значеннях лінгвістичних змінних є максимальними. Мета статті: удосконалення методу прийняття рішення з формування потоків літаків для заходу на посадку з використанням нечітких нейромережевих технологій

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Мажара І.П., Тимочко О.І., Чернов В.Г. Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. No 1(30). С. 24 – 29.
2. Мажара І.П., Тимочко О.І. Модель інформаційної системи управління повітряним рухом з точки зору операторської діяльності осіб групи керівництва польотами. Системи озброєння і військова техніка. 2021. No 1(65). С. 12–17.
3. Степанов Г.С., Камінський В.В, Павленко М.А. Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. No 1(30). С. 18 – 23.
4. Джума Л.Н., Неделько В.Н., Пилипёнок О.Н., Хох В.Д. Интеллектуальная обучающая система как средство повышения эффективности процессов управления воздушным движением. Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи. К.: Украинский НИИ связи, 2015. No 6(40). С. 49 – 55.
5. Павленко М.А. Методы и процедуры отбора операторов АСУ при использовании интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Збірник наукових праць ХУПС. Вип. 4 (33). Х. : ХУ ПС, 2012. С. 171–177.
6. Герасимов Б.М. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. пос. / Б.М. Герасимов, В.М. Локазюк, О.Г. Оксіюк, О.В. Поморова. ‒ К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. ‒ 335 с.
7. Павленко М.А., Бердник П.Г., Хромов И.Ю. Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением. Системи обробки інформації. Х.: ХУ ПС, 2007. Вип. 1(59). С. 78-81
8. Олизаренко С.А. Нечеткие множества типа 2. Терминология и представление / С.А. Олизаренко, Е.В. Брежнев, А.В. Шрепелица // Системи обробки інформації. – 2010. – No 8(89). – С. 131–140.
9. Неделько В.Н. Обеспечение зффективности информационной поддержки принятия решений в автоматизированных системах обслуживания воздушного движения с злементами искусственного интеллекта: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.13 /В.Н. Неделько. ‒ К., 2002. ‒ 183 с.
10. Олизаренко С.А. Интервальные нечеткие множества типа 2. Терминология, представление, операции / С.А. Олизаренко, А.В. Шрепелица, В.А. Капранов // Системи обробки інформації. ‒ 2011. ‒ No 2(92). ‒ С. 39-45.
11. Ярушек В.Е. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления / В.Е. Ярушек, В.П. Прохоров, А.В. Мишин, Б.Н. Судаков. – Х.: ХУПС, 2011. – 355 с.
12. Неділько С.М. Основи теорії функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом: монографія / С.М. Неділько. ‒ Кіровоград: ДЛАУ, 2011. ‒ 218 с.
13. Неділько С.М. Основи теорії функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом: монографія / С.М. Неділько. ‒ Кіровоград: ДЛАУ, 2011. ‒ 218 с.
14. Субботин С.А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов: монографія / С.А. Субботин, А.А. Олейник, Е.А. Гофман. ‒ Х.: Компания Смит, 2016. ‒ 317 с.
15. Тимочко А.И. Моделирование деятельности лица, принимающего решения, в системах сетевого управления / А.И. Тимочко, М.А. Павленко, В.Н. Руденко // Радиотехника. Вып. 151. – Х.: МОНУ, ХНУРЕ, 2007. – С. 85-91.
16. Павленко М.А. Моделирование деятельности оператора с использованием CASE-технологий при разработке перспективных средств автоматизации. / М.А. Павленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 6(80). – С. 89-92.
17. Олизаренко С.А. Метод формализации задачи распознавания направлений ударов СВН противника на основе нечеткой классификации / С.А. Олизаренко, А.В. Перепелица, В.А. Капранов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 2(100). – С. 70-80.
18. Олизаренко С.А. Метод формализации задачи определения направлений ударов СВН противника на основе автоматической нечеткой классификации / С.А. Олизаренко, А.В. Перепелица, В.А. Капранов // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 3(27). – С. 48-55.
19. Левченко, Н.Г. Оптимизация слабо формализованных процессов с использованием нечеткой нейронной модели / Н.Г. Левченко. // Журнал университета водных коммуникаций. – СПб.: СПГУВК, Выпуск 4 (16), 2012. – С. 105–114.
20. Glushkov, S., Levchenko, N. Use of Neural Network Technologies for Improving Efficiency of Transport and Logistics Processes / N. Levchenko, S. Glushkov // Asia-Pacific Journal of Marine Science&Education, Vol. 3, # 1, 2013, pp 67–74.
21. Levchenko, N. The Imitating model of the maritime branch enterprise’s information management system / N. Levchenko. // Asia-Pacific Journal of Marine Science&Education, Vol. 1, # 1, 2011, pp 107–112.
22. Управління польотами державної авіації України. Ч. 1.Правила польотів державної авіації в повітряному просторі України: навч. посіб. / О. І. Тимочко, І. П. Мажара, В. М. Сургай та ін. – X. : ХНУПС, 2020. – 76 с.
23. Управління польотами державної авіації України, частина 2. Організація та порядок проведення польотів державної авіації України: навч. посіб./ В. Г. Чернов, І. П. Мажара,В. М. Сургай, та ін. – X. : ХНУПС, 2018. – 76 с.
24. Mendel J.M. Type-2 fuzzy sets and systems: an overview. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2007. Vol. 2. P. 20–29.
25. Karnik N.N., Mendel J.M. Operations on type-2 fuzzy sets, Int. J. Fuzzy Sets Syst., 2001. – vol. 122. – pp. 327–348.
26. Олизаренко С.А., Перепелица А.В., Капранов В.А. Нечеткие логические системы интервального типа 2. Архитектура и механизм вывода. Системи обробки інформації. Харків: ХУПС, 2011. Вип. 5 (95). С. 156 – 164.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
MаzhаrаI. Метод прийняття рішення з формування потоків літаків для заходу на посадку з використанням нечітких нейромережевих технологій / MаzhаrаI. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 28-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.028.
Розділ
Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт