НЕЧІТКА НЕЙРОННА МЕРЕЖНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • I. Mazhara
  • О. Tymochko
Ключові слова: нечітка множина, лінгвістична змінна, формування потоку літаків, правила нечітких продукцій, управління повітряним рухом

Анотація

Розроблено нечітка нейронна мережна модель інформаційної системи управління повітряним рухом. При побудові нечіткої нейронної мережної моделі процесу управління повітряним рухом необхідно досліджувати надійність роботи кожної особи групи керівництва польотами по формуванню потоків літаків в своїй зоні відповідальності в тому числі з урахуванням виникнення нештатних ситуацій в повітрі і на землі. В цьому випадку для побудови моделі необхідні засоби обробки, формалізації нечіткої інформації. Висновки. Отже, для побудова даної моделі вимагає застосування формального апарату нечіткої алгебри, нечіткої логіки, теорії нечіткої ідентифікації, тобто методів побудови нечітких моделей за результатами спостережень. Отримала подальший розвиток інформаційна модель управління повітряним рухом, яка, на відміну від відомих, являє собою ієрархічну нейронну мережу з нечітким описом впливає на процес управління повітряним рухом факторів. Інформаційна модель дозволяє підвищити безпеку польотів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Павленко М. А. Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ / М. А. Павленко, О. А. Черток, Є. А. Толкаченко, В. П. Ясинецький // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – No 4. – С. 111-114.
2. Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе "человек-машина" / О. В. Сергунова, М. А. Павленко, А. И. Тимочко, Е. В. Воробьев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2015. – No 7. – С. 80-82.
3. Контроль факторов угрозы и ошибок при управлении воздушным движением / Cir. ICAO 314 – AN / 178. – Канада, Монреаль : ІСАО– ISBN 978-92-9231-266-4, 2008. – 34 с.
4. Гришманов Е. А. Методы интенсификации процессов формирования навыков распознавания и устранения потенциально–конфликтных ситуаций персоналом ОВД / Е. А. Гришманов, Ю. В. Чинченко, И. Е. Буланов // Наукові праці академії, вип. ІІІ, част. ІІ. – Кіровоград : ДЛАУ, 1998. – С. 16-21.
5. Онипченко П. Н. Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования / П. Н. Онипченко, М. А. Павленко, А. И. Тимочко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – No 2. – С. 38-41.
6. Чинченко Ю. В. Подходы к автоматизации контроля уровня готовности авиадиспетчеров к действиям в кризисных ситуациях / Ю. В. Чинченко // Искусственный интеллект. – Донецк: Наука і освіта, 2003. – No 4. – С. 378-383.
7. Чинченко Ю. В. Автоматизация управления уровнем готовности авиадиспетчеров к действиям в кризисных ситуациях / Ю. В. Чинченко // Тез. докл. Межд. НПК «Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операторов сложных систем». – Кировоград: ГЛАУ, 2003. – С. 67-68.
8. Дем’янчук В. С. Безпека польотів та організація повітряного руху Київ : ДП ОПР України, 2009. 424 с.
9. Бердник П. Г. Математические основы эргономических исследований / П. Г. Бердник, Г. А. Кучук, Н. Г. Кучук, Д. Н. Обидин, M. A. Павленко, А. В. Петров, В. Н. Руденко, А. И. Тимочко // Кропивницкий : КЛА НАУ, 2016. 248 с.
10. Чинченко Ю. В. Автоматизация управления уровнем готовности авиадиспетчеров к действиям в кризисных ситуациях / Ю. В. Чинченко // Тез. док. МНПК «Современные информационные технологи в управлении и профессиональной подготовке операторов сложных систем». Кировоград: ГЛАУ, 2003. С. 67-68.
11. Неделько В.Н. Концепция информационной поддержки оператора в автоматизированных системах обслуживания воздушного движения / В.Н. Неделько // Аерокосмічні системи моніторингу та керування: Секція «Аерокосмічні та наземні системи керування транспортом»: Мат-ли IV МНТК «АВІА-2002». – Т. 2. – К.: НАУ, 2002. – С. 21.13-21.16.
12. Неделько С.Н. Структурно-динамический подход к представлению решений в интеллектуальных автоматизированных системах обслуживания воздушного движения / С.Н. Неделько, В.Н. Неделько, Е.А. Дубровский // Проблеми аеронавігації. – Кіровоград: ДЛАУ, 1998. – Вип. III,ч. II. – С. 5-12.
13. Неділько В.М. Пертинентний підхід до підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами, що можуть бути небезпечними / В.Н. Неделько // Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Наукова рада НАН України з пробл. «Кібернетика». – К.: 2001. – Т. 2. – С. 292-300.
14. Неделько В.Н. Прогнозирование информационных потребностей операторов особо сложных систем управления / В.Н. Неделько // Искусственный интеллект. – 2002. – No 3. – С. 420-427.
15. Павленко М. А. Основи теорії систем та системного аналізу / М. А. Павленко, О. В. Петров, С. І. Хмелевський // Харків : ХНУПС, 2018. 215 с.
16. Герасимов Б.М. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта / Б.М. Герасимов, В.А. Тарасов, И.В. Токарев // – К.: Наук. думка, 1993. – 184 с.
17. Герасимов Б.М. Нечеткие множества в задачах проектирования, управления и обработки информации / Б.М. Герасимов, Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин // – К.: Техніка, 2002. – 140 с.
18. Архангельский В.И. Нейронные сети в системах автоматизации / В.И. Архангельский, И.Н. Богаенко, Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин // – К. : Техника, 1999. – 364 с
19. Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей : Примеры использования / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров // – Рига : Зинатне, 1990. – 184 с.
20. Donets V., Kuchuk N., Shmatkov S. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20.
21. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
22. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21 – 26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2017.2.04
23. Артеменко О.В. Построение нейросетевой модели анализа возможности выполнения полета / О.В. Артеменко, Т.Ф. Шмельова, А.С. Тимошенко // Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. пр. ДП «Центральний науково- дослідний інститут навігації і управління». – 2012.– Вип. 1 (21). – Т. 2. – С. 68–74.
24. Павленко М.А. Використання середовища Mathlab для моделювання діяльності оператора АСУ / М.А. Павленко, В.М. Руденко, С.В. Сериченко, С.І. Сімонов // Системи озброєння та військової техніки. Науковий журнал. – 2009. – No 3 (19). – С. 79-83
25. Штовба, С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С.Д. Штовба – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 288 с.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Mazhara I. Нечітка нейронна мережна модель інформаційної системи управління повітряним рухом / I. Mazhara, TymochkoО. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 17-20. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.017.
Розділ
Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт