ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОКРЕМИХ ЦИЛІНДРІВ БАГАТОЦИЛІНДРОВИХ ДИЗЕЛЬНИХ ТА БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

  • B. Kononov
  • Yu. Musairova
Ключові слова: діагностичні параметри для оцінювання загального технічного стану двигуна та оцінювання технічного стану окремих циліндрів, ступінь нерівномірності частоти обертання вала, крутильні коливання та їх вплив на результати визначення ступеня нерівномірності роботи окремих циліндрів

Анотація

Наводяться рекомендації щодо підвищення достовірності оцінювання загального технічного стану дизельних та бензинових двигунів внутрішнього згоряння електроагрегатів військових електростанції при використанні в якості діагностичного параметри коефіцієнта корисної дії або питомого розходу палива. Основна увага приділяється способам оцінювання технічного стану окремих циліндрів багатоциліндрових двигунів. Пропонується при оцінюванні ступеня нерівномірності роботи циліндрів двигуна в якості діагностичного параметра використовувати ступінь нерівномірності кутової частоти обертання його вала, пояснюється, як слід вимірювати цю величину, вказується, що на достовірність результатів вимірювань впливають крутильні коливання пружної системи «колінчатий вал – циліндро-поршнева група». Наводяться варіанти технічних рішень, використання яких дозволить усунути вплив крутильних коливань на результати діагностування. Визначено, що дієвим засобом врахування крутильних коливань пружної системи «колінчатий вал – циліндро-поршнева група» при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання вала є використання змінної частоти генерування імпульсів, за допомогою яких здійснюють визначення часу повороту вала на зазначений кут, або визначення кута між спалахами в сусідніх за порядком роботи циліндрів за допомогою індикатора моменту вприскування палива в циліндр двигуна та датчика верхньої мертвої точки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Диагностика и техническое обслуживание машин.: учебник для студентов высших учебных заведений / [Ананьин А.Д., Михлин В.М., Габитов И.И. и др.].—М. : Издательский центр "Академия", 2008.— 432 с.
2. Губертус Гюнтер Диагностика дизельных двигателей. Серия "Автомеханик". Пер. с нем. Ю.Г. Грудского.—М.: ЗАО "КЖИ За рулем", 2004.— 176 с. ил.
3. Мигаль В.Д. Техническая диагностика автомобилей. Теоретические основы.: учебн. пособие/ В. Д. Мигаль.— Х.: “Майдан”, 2014.— 516 с.
4. Чарльз Уайт. Диагностика двигателя. Коды неисправностей: Руководство. Издательство: Алфамер Паблишинг ЗАО, 2003.—256 с.
5. Биргер И. А. Техническая диагностика / И. А. Биргер. – М. : Машиностроение, 1978. – 239 с. – (Надежность и качество. Межиздат. сер.).
6. Мислович М. В. Про деякі особливості побудови інтелектуальних багаторівневих систем технічної діагносики електроенергетичних об`єктів / М. В. Мислович, Р. К. Сисак // Техн. електродинаміка. – 2015. – № 1. – С. 78–85. - Бібліогр.: 9 назв.
7. Кононов Б.Т. Вибір показника для оцінювання технічного стану дизель-генератора / Б.Т. Кононов, О.І. Бондаренко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 3(52). – С. 113- 117.
8. Техническая диагностика / И. М. Синдеев [и др.] ; под общ. ред В. В. Клюева, И. П. Пархоменко. – М. : Машиностроение, 1987. – 351 с.
9. Поляков А. П. Обгрунтування критеріїв оцінки впливу удосконаленої системи діагностування на ефективність використання транспортних засобів / А. П. Поляков, О. З. Горбай, М. Ю. Миронюк // Вісн. машинобуд. та транспорту. – 2016. – № 2. – С. 77–81.
10. АС СССР №1469384 Способ определения технического состояния двигателя внутреннего сгорания./ Н.И Григоров, М.И. Загороднев, Б.Т.Кононов, В.З. Ройк, Б.Ф. Самойленко, К.Г.Сергеев, Ю.И.Стрелков. Заявлено 20.08.1987, опубл. 30.03.1989, бюл.№12.
11. Мигаль В.Д. Системы диагностирования автомобиля:учебник / В.Д. Мигаль. —Х.: Майдан, 2017.— 592 с.
12. Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля: навч. Посібник / О.Ф.Дащенко, В.Г. Максимов, О.Д.Ніцкевич та ін.. За ред.. М.Б.Копитчука . Одеса: Наука і техніка, 2012.—392 с.
13. Серридж М. Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители: справочник по теории эксплуатации / М. Серридж. Т. Р. Лихт.— Дания. Брюль и Кьер, 1987.—186 с.
14. Панфилов Д.Н. Датчики фирмы Motorola/ Д.Н.Панфилов, В.С. Иванов.—М.: ДОДЭКА,2000.—96 с.
15. Джексон Р.Г. Новейшие датчики/ Р.Г.Джексон.— М.: Техносфера,2007.—384 с.
16. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник / Дж. Фрайден.—М.: Техносфера, 2005.—592 с.
17. Литвиненко В.В. Автомобильные датчики, реле и переключатели / В.В. Литвиненко, А.П. Майструк.—М.:ЗАО КЖИ “За рулем”, 2004.—176 с.
18. Смирнов Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей: учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, А.В. Мухаванов.— СПб.: Изд-во “Лань”, 2012.—612 с.
19. Сашко В.А. Електронне та електричне обладнання автомобілів / В.А. Сашко.—К.: Каравела, 2007.—367 с.
20. Патент України на корисну модель № 126897. Пристрій для оцінювання нерівномірності роботи циліндрів двигуна внутрішнього згоряння/ Б.Т. Кононов, О.А.Кононова, А.О.Нечаус, О.О. Ручка, В.М. Уваров. Заявлено 01.02.2018, опубл. 10.07.2018, бюл.№13.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Kononov B. Шляхи підвищення достовірності оцінювання технічного стану окремих циліндрів багатоциліндрових дизельних та бензинових двигунів / B. Kononov, Yu. Musairova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 44-49. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.044.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)