Форс-мажор як підстава звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань підприємства

  • Oksana Furmanchuk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-8909-1575
  • Аnna Lisna Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: підприємство, форс-мажорні обставини, нормативно-правове забезпечення, інструменти, санкції, воєнні дії

Анотація

Стаття присвячена аналізу понять «форс-мажор» та «непереборна сила» як обставин звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежного виконання контрагентом свого зобов’язання за договором. Це є необхідним для визначення можливості і необхідності розмежування таких понять та їх наукового дослідження в майбутньому. У статті визначено, які обставини можуть визнаватися як форс-мажорні, а також розглянуто та досліджено повноваження Торгово-промислової палати України як суб’єкта, уповноваженого підтверджувати наявність форс-мажору, видавати відповідний сертифікат. Аргументовано позицію, що під час видачі сертифікату про форс-мажорні обставини потрібно враховувати, як саме та чи інша обставина впливає на належне виконання умов договору та чи існує причинно-наслідковий зв'язок між подією та унеможливленням однієї із сторін належного виконання своїх обов'язків, оскільки самої наявності таких подій є недостатньо. Розглянуто основні види форс-мажорних обставин та можливі інструменти впливу на договірні відносини, надано їм коротку характеристику. Досліджено питання можливості звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань. Значну увагу приділено питанню як саме довести контрагенту реальну наявність обставин форс-мажору, через які вони позбавлені можливості виконувати взяті на себе зобов’язання, тобто обґрунтувати, що саме через збройну агресію або через воєнні дії в них не було будь-якої можливості виконати та виконувати договірні зобов’язання. Зроблено висновок, що кожен суб'єкт господарювання повинен чітко усвідомлювати, що форс-мажор не дозволяє уникнути виконання зобов'язань, в тому числі фінансових. Але, обставини непереборної сили дозволяють відтермінувати зобов'язання або звільнити від відповідальності суб'єкта господарювання за їх невиконання в період існування таких обставин (штрафні санкції, збитки). У розрізі договірних відносин було рекомендовано суб’єктам господарювання детально аналізувати свої чинні договори, визначати їхню подальшу долю, застосувати необхідні норми законодавства та обов'язково обговорити всі ці питання з контрагентом.

Дані про авторів

Oksana Furmanchuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Аnna Lisna, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Pro torhovo-promyslovi palaty Ukrainy [About Ukrainian Chamber of Commerce and Industry] : Zakon Ukrainy vid 02.12.1997 r. № 671/97-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed: 22.03.2022)
2. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine № 435-IV dated 16.01.2003 / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /435-15/conv#n3076 (accessed: 03.03.2023).
3. Slobodyaniuk V.P. Consequences of force majeure for subjects of economic legal relations. A young scientist. 2020. №5 (81). P. 248–252. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/5/51.pdf.
4. Regulation of certification by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine and regional chambers of commerce and industry of force majeure circumstances (circumstances of force majeure): Decision № 40(3) dated 15.07.2014. Chamber of Commerce and Industry of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0040571-14 (accessed: 03/21/2023).
5. Force majeure during war: a review of judicial practice.
Available at: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/211877_fors-mazhor-pd-chas-vyni-oglyad-sudovopraktiki (accessed: 18.03.2023).
6. Some issues of ensuring the conduct of economic activity under martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 18, 2022 № 314. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-Text .
7. I. V. Prodaevich (2018) Termination of obligations due to impossibility of performance. Actual problems of state and law. Issue42. P.166–170. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2018_42_32.
8. Krasko I. Yu. (2018) Corporate law. Selected articles. Kyiv. P. 64.
9. Berzhanir I. A., Berzhanir A. L., Yashchuk T. A. (2020) Economic essence of obligations and calculations of the enterprise. Pryazovsky Economic Bulletin. № 2. P. 240–244.
10. Savchenko A. M., Korotaeva I. R. (2019) Analysis of accounts payable. Modern Economics. № 18. P. 174-180.
11. Travins'ka S.I. Klasyfikatsiia potochnykh zobov'iazan' v zakonodavstvi ta bukhhalters'komu obliku.
Available at: http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf
12. Safarova A.T. Problemy otsinky potochnykh zobov'iazan' u bukhhalters'komu obliku. Available at: http://vlp.com.ua/files/90_1
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Furmanchuk Oksana Форс-мажор як підстава звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань підприємства / Oksana Furmanchuk, LisnaАnna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 128-134. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2883.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ