Умови публікації

Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку оригінальні статті, виконані відповідно до вимог видання, які раніше ніде не друкувалися. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети і завдань статті. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. Під час розгляду матеріалів, редакція журналу надає перевагу статтям, підготовленим англійською мовою.

Для опублікування статті у Випуску 3 (94) / 2024 необхідно до 13 вересня виконати такі дії:
1. Заповнити довідку про автора (посилання).
2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог, на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2218.
3. Надіслати квитанцію про сплату редакційного внеску. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті.

Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до редакційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 жовтня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 15 листопада 2024 р.


Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.
У разі подання статті англійською мовою, авторам необхідно надати переклад її вмісту українською мовою, публікація такої наукової роботи буде здійснена безкоштовно.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
– індекс УДК і код JEL класифікації;
– назва статті;
– відомості про авторів (повністю – прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, – місце роботи або навчання; ORCID та e-mail авторів);
– текст статті;
– cписок використаних джерел та «References» (від 15-ти джерел, у тому числі – не менше 8 статей у іноземних виданнях);
– анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Основний текст статті відповідно до вимог ВАКу України (див. Постанову Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 [Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.]) повинен мати такі необхідні елементи:
вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми (рекомендуємо в першу чергу звертатися до останніх публікацій у фахових журналах);
постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);
основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Вимоги до оформлення літератури:
Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу, оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» і окремим блоком той же список літератури (References), але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно.
Склад джерел повинен бути актуальним і переважно містити статті, опубліковані в наукових журналах за останні 3-5 років. У списку літератури не повинно бути більше 2 джерел, автором або співавтором яких є автор статті.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою має бути мінімум 700-800 знаків без пробілів. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути українською мовою.
Побудова анотації: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, науковий заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні. Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.


Завантажити приклад оформлення статті