ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ СЛАБО СТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ

  • V. Podlipaiev
Ключові слова: геопросторовий аналіз, геоінформаційна система, геоінформаційна підтримка, прийняття рішення, спеціалізоване програмне забезпечення, управління просторово-розподіленої інформацією

Анотація

Предметом вивчення в статті є існуюче програмне забезпечення для ведення геопросторового аналізу та забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення. Метою є вивчення та аналіз програмного забезпечення для побудови спеціалізованих геоінформаційних систем трансдисциплінарного використання слабо структурованих даних. Завдання: вивчити та проаналізувати можливості окремих зразків програмного забезпечення для побудови спеціалізованих геоінформаційних систем їх особливості щодо реалізації алгоритмів збору, систематизації, накопичення та візуалізації даних та можливості щодо реалізації механізмів інформаційного забезпечення геопросторового аналізу, особливо з використанням слабо структурованих даних. Використовуваними методами є: методи статистичного аналізу, методи оптимізації, методи моделювання, методи побудови складних систем. Отримані такі результати. Встановлено, що актуальним питанням є – застосування геоінформаційних систем для роботи з геопросторовими даними та пов’язаної з ними інформацією, які зберігаються в різноманітних інформаційних ресурсах у слабо структурованому вигляді. В рамках даної статті надані результати вивчення та аналізу можливостей окремих зразків програмного забезпечення, які в подальшому можуть бути використані при створенні геоінформаційних систем для ведення геопросторового аналізу та забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення з використанням таких видів даних. Висновки. Сучасні системи ведення геопросторового аналізу неможливо уявити без всебічного та різнотематичного інформаційного забезпечення. Проведений аналіз підходів до побудови геоінформаційних систем показав, що існуючі рішення не дозволяють здійснювати пошук, збір та тематичну систематизацію потрібних, а особливо негеопросторових даних, які знаходяться у різнорідних інформаційних ресурсах та викладені у неструктурованому вигляді. Тому, розв’язання задачі забезпечення інформаційного забезпечення геопросторового аналізу полягає в інтеграції або поєднання міждисциплінарного інформаційного середовища з геоінформаційною системою та в необхідності розробки засобів забезпечення загального трансдисциплінарного онтологічного представлення семантики, що забезпечить можливості зберігання, обробки та доступу до його різнорідних об’єктів та інформаційних одиниць.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Митчелл Энди. Руководство по ГИС Анализу. Часть 1 : Пространственные модели и взаимосвязи / Энди Митчелл ; пер. с англ. – К., ЗАО ЕСОММ Со ; Стилос, 2000. – 198 с.
2. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Е. Кошляков; за ред. акад. Д. М. Гродзинського. – К. : Вид.-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. – 200 с.
3. Stryzhak O., Prychodniuk V., Podlipaiev V. (2019) Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 560. Springer, Cham - p.34-72.
4. Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с.
5. Приходнюк В. В., Технологічні засоби трансдисциплінарного представлення геопросторової інформації [Текст]: автореф. дис. ... к-та техн. наук : 05.13.06 / Приходнюк В. В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ, 2017. - 20 с.
6. Подліпаєв В.О. Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу / В.О. Подліпаєв // “Системи управління, навігації та зв’язку” – Полтава.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – Вип.. 2 (54). с. 12-37.
7. Подліпаєв В.О. Концепція побудови системи трансдисциплінарного інформаційного забезпечення геопросторового аналізу з компонентною архітектурою / В.О. Подліпаєв // “Системи управління, навігації та зв’язку” – Полтава.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 3(55) C. 135-142.
8. Проект закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
9. “Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення”, Військовий стандарт 01.101.007 Видання 1, ВСТ 01.101.007-2017(01).
10. Варламов А. А., Гальченко С. А. Земельный кадастр. Т6. Географические и земельные информационные системы. М. : Колос, 2006. 400 с.
11. Світличний О. О., Злотницький С. В. Основи геоинформатики: Навч. пос. Суми: Університетська книга, 2006. 295 с.
12. Стрижак О. Є., Горборуков В. В., Франчук О. В., Попова М. А. Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем. Екологічна безпека та природокористування : 3бірник наукових праць / редкол. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури, НАН України Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору., 2014. С. 172–183.
13. Тикунов В. И. Геоинформатика. Академический учебник. М. : Академия, 2006. 540 с.
14. Геоінформаційні системи, http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=gis
15. Курочкін В. М. Аналіз та перспективи розвитку сучасних геоінформаційних рішень для оптимізації ведення сільського господарства Проблеми інформатизації та управління, 4(52)’2015 75
16. Методи та моделі розроблення комп’ютерних систем і мереж. Монографія / [В.С. Пономаренко, С.В. Мінухін, С. В. Кавун, та ін.. ]; Заг. редакція докт. екон. наук, професора Пономаренко В.С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 316 с.
17. Каталог програмного забезпечення http://www.geoguide.com.ua/software/software.php
18. Top GIS Software Products: http://www.capterra.com/gis-software/
19. Esri: GIS Mapping Software, Spatial Data Analytics & Location Platform. URL: https://www.esri.com/en-us/home.
20. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии. М. : Финансы и статистика, 1998. 286 с.
21. Обзор программных продуктов ГИС http://alkalinina.wordpress.com/2011/01/14/обзор-программных-продуктов-гис/
22. Что такое ГИС-технологии http://www.ssa.ru/articles/entry/4397BC65D.
23. Esri Trend Analysis: 2009/2014 [PDF] http://www.esri.com/library/index.html.
24. Сферы применения ГИС MapInfo http://goods.marketgid.com/goods/249/1900528/
25. Web-сайт корпорации MapInfo. http://www.mapinfo. com/.
26. Руководство по Autodesk Civil 2008 Web-сайт Autodesk, www.autodesk.com.
27. Intergraph Corporation | Process, Power and Marine | Hexagon Safety & Infrastructure. URL: http://www.intergraph.com.
28. Centigon Solutions СMaps Analytics, http://cmapsanalytics.com/
29. MicroStation - ПО САПР для разработки в 3D архитектурных и инженерных проектов. URL: https://www.bentley.com/ru/products/brands/microstation.
30. Open-Source Software (OSS), 2018. https://www.techopedia.com/definition/5602/open-source-software-oss. Accessed on: August 03, 2018 (in English).
31. Зінов’єва Ірина Сергіївна, Використання відкритих геоінформаційних систем у підготовці фахівців з комп'ютерних наук ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 68, No6
32. V.P. Mateichyk, H.O. Vaihanh, ta K.V. Rymaruk. «Prior to the selection of GIS programs for visualizing the level of pollution of highways», Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu, No 27, s. 125-130, 2013 (in Ukrainian).
33. QGIS The Leading Open Source Desktop GIS http://www.qgis.org/
34. Hijmans R. DIVA-GIS, http://www.diva-gis.org/about
35. Hijmans R. Computer tools for spatial analysis of plant genetic resources data: 1. DIVA-GIS // R.J. Hijmans, L. Guarino, M. Cruz, E. Rojas [Електронний ресурс] - International Potato Center, Lima, Peru – 2001, http://www.divagis.org/docs/pgr127_15-19.pdf
36. Leaflet – an open-source JavaScript library for interactive maps. URL: http://leafletjs.com.
37. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи : навчальний посібник / Л. А. Павленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с.
38. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
39. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
40. Кучук, Г.А. Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України / Г.А. Кучук, О.П. Давікоза // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: науково-технічний журнал. – Х.: ХУ ПС, 2013. – No 3(12). – С. 154-158.
41. Обзор онлайновых картографических сервисов , http://www.3dnews.ru/software/online_maps_review 6.
42. Стрижак А. Е. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов / А. Е. Стрижак // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2014. – No 65. – С. 211-223.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Podlipaiev V. Дослідження можливостей сучасного програмного забезпечення щодо створення геоінформаційних систем трансдисциплінарного використання слабо структурованих даних / V. Podlipaiev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 4-12. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.004.