МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЗНАКСИТУАЦІЙ ОБСТАНОВКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • M. A. Pavlenko
  • I. O. Borozenec
  • S. G. Shilo
  • O. M. Dmitriiev
Ключові слова: інформаційні ознаки, ситуація обстановки, інформаційна модель, формалізація, діяльність операторів

Анотація

У роботі розглядається підхід до формування множини інформаційних ознак ситуацій обстановки з метою синтезу інформаційної моделі на засобах відображення інформації індивідуального та колективного користування, що входять до складу інформаційно-управляючого комплексу автоматизованих систем управління повітряним рухом. Для складних умов діяльності операторів автоматизованих систем управління повітряним рухом характерним є невизначеність суперечливість та недостатність вихідних даних для підготовки ухвалення рішень. Наявний час та обмеження щодо обсягу наявних інформаційних ресурсів в таких умовах можуть виявитися недостатніми для формування об’єктивної концептуальної моделі ситуації обстановки, що складається. В існуючій системі інформаційного забезпечення діяльності операторів використовуються обмежені за змістом та за формою подання інформаційні ознаки, що призводить до синтезу інформаційних моделей ситуацій обстановки, які не можуть в повній мірі забезпечити необхідну якість підготовки рішень. Для усунення існуючих недоліків пропонуються напрями вдосконалення відомих методів формування інформаційних ознак, шляхом класифікації та розподілу ознак за ступенем їх важливості відповідно до ситуації, що складається, а також відносно до конкретного часткового завдання, що вирішується оператором. Запропоновано правила формалізації щодо встановлення ступеню значимості наявних інформаційних ознак. Наведено зміст та послідовність процедур відбору інформаційних ознак з різних груп для синтезу інформаційних моделей, які найбільш повно задовольняють специфіку діяльності операторів. Наведений наскрізний приклад, щодо побудови оптимального кортежу різнотипних ознак для визначення напрямку розвитку потенційно-конфліктної ситуації підтверджує роботоспороможність запропонованого методу. В підсумку отриманий метод дозволяє підвищити рівень автоматизації процесів формування вихідних даних для підготовки прийняття управлінських рішень в автоматизованих системах управління повітряним рухом.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Тренажерные комплексы и тренажеры: технологии разраб. и опыт эксплуатации / [В. Е. Шукшунов, В. В. Циблиев, С. И. Потоцкий и др.] ; под ред. В. Е. Шукшунова. – М. : Машиностроение, 2005. – 383 с.
2. Szalma J. L. On the application of motivation theory to human factors/ergonomics: Motivational design principles for human–technology interaction //Human Factors. – 2014. – Т. 56. – №. 8. – С. 1453-1471.
3. Isaac A. R., Ruitenberg B. Air traffic control: human performance factors. – Routledge, 2017. – 365 р.
4. Insaurralde C. C., Blasch E. Ontological knowledge representation for avionics decision-making support //2016 IEEE/AIAA 35th Digital Avionics Systems Conference (DASC). – IEEE, 2016. – С. 1-8.
5. Инженерная психология и синтез систем отображения информации [Текст] / В. Ф. Венда. – 2-е изд. – М. : Машиностроение, 1982. – 400 с.
6. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. – 1985. – Vol. 15, № 1. – P. 116–132.
7. Борозенец И.А. Метод формирования информационной модели воздушной обстановки // Вісник МСУ. „Технічні науки”. – Харків, 2002. – Том 5. - №7. - С. 9 – 12.
8. Павленко М.А. Підходи до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень / М.А. Павленко, П.Г. Берднік, М.М. Калмиков М.М., В.О. Капранов // Системи обробки інформації. – Вип. 1(68). – Харків: ХУ ПС, 2008. – С. 60–64.
9. Pavlenko M. Процедура оцінки ступеня небезпеки ситуації обстановки для системи підтримки прийняття рішень в АСУ повітряним рухом / M. Pavlenko, S. Shilo, I. Borosenets, O. Dmitriev // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 25-29. – DOI: https: //doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.025
10. Перспективы развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления судном. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій»./ М.А. Павленко, В.Н., Іваненко, А.А. Дмитриев, Д.Ю. Батуев – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2018. – Випуск 2(6). – С. 88- 93. – DOI: https: //doi.org/10.31180/2524-0102/2018.2.06
11. Полонський Ю. І. Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки / Ю. І. Полонський, І. О. Борозенець, С. Г. Шило, М. І. Литвиненко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 2. – С. 115-117.
12. Кучук Г. А. Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Янковский // Системи обробки інформації. – 2014. – № 7(123). – С. 93-96.
13. Математические основы эргономических исследований : монография / П. Г. Бердник, Г. А. Кучук, Н. Г. Кучук, Д. Н. Обидин, М.А. Павленко, А.В. Петров, В.Н. Руденко, О.И. Тимочко. – Кропивницкий : КЛА НАУ, 2016. – 248 с.
14. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
15. Mattsson S. Towards increasing operator wellbeing and performance in complex assembly. – Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology, 2018. – 64 р.
16. Полонский Ю.И. Подход к автоматизации процессов формирования и управления отображением информационных моделей воздушной обстановки / Ю.И. Полонский, М.А. Павленко // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава, ПНТУ, 2015. – Вип. 2(34). – С. 105-108.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Pavlenko M.A. Метод формалізації процесу формування інформаційних ознакситуацій обстановки в автоматизованих системах управління повітряним рухом / M.A. Pavlenko, I.O. Borozenec, S.G. Shilo, O.M. Dmitriiev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 22-27. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.022.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору