Забезпечення економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій на території України

  • Myroslav Buryk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0001-8939-1324
  • Oleksandr Popov Навчально‐науковий інститут «Інститут державного управління» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0009-0006-0009-4627
Ключові слова: економічна безпека, територіальна громада, цілі сталого розвитку, регулювання економічних процесів, інвестиційна привабливість, підприємницька діяльність

Анотація

Економічна безпека є складовою національної безпеки України. Саме вона є фундаментом для реалізації стратегічних напрямків розвитку держави та відповідає за формування фінансів та стійкої економіки, на які не повинні впливати ні внутрішні, ні зовнішні фактори. Уже зараз, актуальним є теоретичний аналіз можливих загроз для економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій, для вирішення та уникнення низки проблем, врахувавши всі прогалини, проаналізувавши міжнародний досвід та перспективи його впровадження в Україні. Дослідження міжнародного досвіду може надати інформацію щодо протидії загрозам порушення економічної безпеки територіальних громад в Україні. Метою статті є теоретичний аналіз можливих загроз для економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій на території України та шляхи їх прогнозування та запобігання, з врахуванням міжнародного досвіду. Матеріалами дослідження є: наукові праці вчених, чинне вітчизняне законодавство, що досліджує загрози для економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій. При написанні статті використано методи логічного аналізу, юридичні методи, системний метод, метод порівняння, структурно-функціональний метод. У результаті наукового дослідження запропоновано ряд рекомендацій у практичній сфері, зроблених на основі аналізу теоретичних пропозицій у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували зазначену проблематику. Аналіз загроз для економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій, враховуючи вітчизняні та міжнародні дослідження, їх систематизація та визначення шляхів запобігання негативному впливу на розвиток економіки – сприяють подальшому, більш глибокому дослідженню проблеми та запровадженню ефективних й дієвих шляхів їх вирішення на практиці.

Дані про авторів

Myroslav Buryk, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління та бізнес-адміністрування

Oleksandr Popov, Навчально‐науковий інститут «Інститут державного управління» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри управління персоналом та підприємництва

Посилання

1. Akimova L. M. (2016) Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zahroz v ekonomichnii bezpetsi derzhavy [Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok: elektronne naukove fakhove vydannia – Public administration: improvement and development: electronic scientific publication, vol. 10. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (in Ukranian)
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020) The Law of Ukraine “On the voluntary association of territorial communities”, dated 14/05/2020 No. 157-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (in Ukranian)
3. Stehnei M. I., Lintur I. V. (2016) Ways of equalization of economic capacity of territorial communities. Ekonomika ta suspilstvo: elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal – Economy and society: electronic scientific journal, vol. 7, pp. 602-607. (in English)
4. Stegnei M. I. (2018) Suchasnyi stan maloho biznesu: yevropeiskyi dosvid, natsionalni realii ta rehionalni osoblyvosti [Modern state of small business: European experience, national realities and regional peculiarities]. Ekonomika ta suspilstvo: elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal – Economy and society: electronic scientific journal, vol. 16, pp. 495-499. (in Ukranian)
5. Stegnei M. I. (2018) Rol maloho biznesu v sotsialno-ekonomichnii systemi Zakarpatskoi oblasti [The role of small business in the socio-economic system of the Transcarpathian region]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal – Black Sea economic studies: scientific journal, vol. 34, pp. 125-128. (in Ukranian)
6. Pavlikha N. V., Tsymbalyuk I. O., Khomyuk N. L., Voychuk M. V., Savchuk A. Yu., Kolomechyuk V. V., Tsymbalyuk S. M. (2022) Bezpeka staloho rozvytku rehioniv ta terytorialnykh hromad Ukrainy na zasadakh inkliuzyvnoho zrostannia: monohrafiia [Security of sustainable development of regions and territorial communities of Ukraine on the basis of inclusive growth: monograph]. Lutsk: Vezha-Druk, 514 p. (in Ukranian)
7. Neimet V. V., Mikhalchynets N. O. (2023) Tendentsii inkliuzyvnoho zrostannia natsionalnoi ekonomiky ta terytorialnykh hromad v umovakh podolannia zahroz ekonomichnoi bezpeky [Trends in inclusive growth of the national economy and territorial communities in the conditions of overcoming threats to economic security]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod University, vol. 2(62). DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).15-19 (in Ukranian)
8. State Statistics Service of Ukraine. Tsili staloho rozvytku Ukraina – Potochnyi prohres u rozrizi tsilei ta indykatoriv [Goals of sustainable development of Ukraine – Current progress in terms of goals and indicators]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed November 18, 2023) (in Ukranian)
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018) The Law of Ukraine “About the national security of Ukraine”, dated 21.06.2018, No. 2469-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (in Ukranian)
10. Migus I. P. (2013) Metodychnyi pidkhid do otsinky vplyvu zahroz na ekonomichnu bezpeku emisiinoi diialnosti aktsionernoho tovarystva [A methodical approach to assessing the impact of threats on the economic security of the emission activity of a joint-stock company], Finansovyi prostir: mizh.nauk.-prakt. Zhurnal – Financial space: inter.scientific-practical magazine, vol. 3. Available at: http://fp.cibs.ubs.edu.ua (accessed November 20, 2023) (in Ukranian)
11. Nagirna O. V. (May 12, 2023) Problems of ensuring the economic security of enterprises in the conditions of war. Security aspects of the management of organizations in the conditions of war and post-war reconstruction of the state: materials of the round table / by general editor. V.S. Blihara, G.Z. Leskiv Lviv: LvDUVS, 239 p. (in Ukranian)
12. Lokhanova N. (2005) Systema upravlinnia stanom ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: problemni pytannia, kontseptsiia rozvytku [The system of managing the state of economic security of the enterprise: problematic issues, the concept of development], Ekonomist: nauk. fakh. vyd. – Economist: Science. profession. kind., vol. 2, pp. 52–56. (in Ukranian)
13. USP (2023) Pidpryiemtsi nazvaly osnovni problemy vedennia biznesu pid chas viiny (infohrafika) [Entrepreneurs named the main problems of doing business during the war (infographic)]. Available at: https://usp-ltd.org/pidpryiemtsi-nazvaly-osnovni-problemy-vedennia-biznesu-pid-chas-vijny-infohrafika/ (in Ukranian)
14. Stehnei M., Irtysheva I., Gurina O. (2018) Financial mechanism of the socio-oriented economic development of the black sea region. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 4, pp. 202–208. (in English)
15. Constitution of Ukraine (1996) dated June 26, 1996 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed November 17, 2023). (in Ukranian)
16. Orel Yu. L. (2013) Modern Approaches and Principles of State Regulation of Regional Economic Development [Suchasni pidkhody ta pryntsypy derzhavnoho rehuliuvannia rehionalnoho ekonomichnoho rozvytku], Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual Problems of Public Administration, vol. 1(43), pp. 202–210. (in Ukranian)
17. Official Internet Representation of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky (2022), Decree of the President of Ukraine No. 64/2022 "On the introduction of martial law in Ukraine". Available at: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (accessed November 17, 2023).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015) The Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law”, dated 12.05.2015, No. 389-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (accessed November 19, 2023).
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Buryk Myroslav Забезпечення економічної безпеки територіальних громад в умовах бойових дій на території україни / Myroslav Buryk, Oleksandr Popov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 243-248. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3219.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ