ЗАСТОСУВАННЯ ЕКО-СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИНЦИПАХ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

Ключові слова: технологічні процеси, біосферосумісність, організаційно-технологічні рішення, будівельне виробництво

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні. Основними причинами недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій є: недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок при формуванні складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулюючих споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність. Обгрунтовано, що метою з підвищення надійності роботи екосистем інженерного захисту берегів найбільш  раціональною утрумуючою конструкцією являються габіони.

Посилання

1. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища
Programa OON z navkolishnogo seredovischa (YuNEP) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Programa_OON_z_navkolishnogo_seredovischa
2. Всесвітня стратегія охорони природи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm
Vsesvitnya strategiya ohoroni prirodi [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm
3. Концепція сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
Kontseptsiya stalogo rozvitku [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Staliy_rozvitok
4. ДБН В.І.І-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. – К., Держбуд України, 1998. – 40 с.
DBN V.I.I-3-97 Inzhenerniy zahist teritorIy, budinkiv i sporud vid zsuviv ta obvaliv. Osnovni polozhennya. – K., Derzhbud Ukrayini, 1998. – 40 s.
5. Тугай О. А. Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 200 – 204.
Tugay O. A. Peredumovi vdoskonalennya organizatsiyno-tehnologichnih rishen revitalizatsiyi tehnologichnih protsesIv budivelnogo virobnitstva / O. A. Tugay, A. O. Osipova // Upravlinnya rozvitkom skladnih sistem. – 2017. – №29. – S. 200 – 204.
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-29/28.pdf
6. Крамер Д. А. Европейский опыт ревитализации малых рек / Д. А. Крамер, М. Неруда, И. О. Тихонова. // Научный диалог. – 2012. – №2. – С. 112–128.
Kramer D. A. Evropeyskiy opyit revitalizatsii malyih rek / D. A. Kramer, M. Neruda, I. O. Tihonova. // Nauchnyiy dialog. – 2012. – №2. – S. 112–128.
https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-opyt-revitalizatsii-malyh-rek
7. Быстрова Т. Ю. Парк Эмшер: принципы и приемы реабилитации промышленных территорий / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2014. – №2. – С. 9 – 14.
Byistrova T. Yu. Park Emsher: printsipyi i priemyi reabilitatsii promyishlennyih territoriy / T. Yu Byistrova // Akademicheskiy vestnik UralNIIproekt RAASN. – 2014. – №2. – S. 9 – 14.
http://docplayer.ru/49525642-Park-emsher-principy-i-priemy-reabilitacii-promyshlennyh-territoriy.html.
8. Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки, проектные направления (Ч. 1) / Т. Ю. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – №3. – С. 21 – 24.
Byistrova T. Yu. Reabilitatsiya promyishlennyih territoriy gorodov: teoreticheskie predposyilki, proektnyie napravleniya (Ch. 1) / T. Yu. Byistrova // Akademicheskiy vestnik UralNIIproekt RAASN. – 2013. – №3. – S. 21 – 24.
http://www.twirpx.com/file/1795259/
9. Демидова Е. В. Реабилитация промышленных территорий как части городского пространства / Е. В. Демидова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – №1. – С. 8 – 13.
Demidova E. V. Reabilitatsiya promyishlennyih territoriy kak chasti gorodskogo prostranstva / E. V. Demidova // Akademicheskiy vestnik UralNIIproekt RAASN. – 2013. – №1. – S. 8 – 13.
http://uniip.ru/juornal/arhiv/soderghanie/385-av1-2013/407-1-2013-demidova
10. Савйовський В. В. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови / В. В. Савйовський, А. П. Броневицький, О. Г. Каржинерова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 47 – 52.
Savyovskiy V. V. Revitalizatsiya – ekologichna rekonstruktsiya miskoyi zabudovi / V. V. Savyovskiy, A. P. Bronevitskiy, O. G. Karzhinerova // Visnik Pridniprovskoyi derzhavnoyi akademiyi budivnitstva ta arhitekturi. – 2014. – №8. – S. 47 – 52.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_8_10.
11. Бойко І. П. Аналіз причин зсувних процесів та розробка інженерних захисних заходів з їх стабілізації / І. П. Бойко, О. О. Арешкович // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Київ: НДІБК, 2004. – Вип. 61, том 2. – С. 279 – 282.
Boyko I. P. Analiz prichin zsuvnih protsesiv ta rozrobka inzhenernih zahisnih zahodIv z yih stabilizatsiyi / I. P. Boyko, O. O. Areshkovich // Budyvelni konstruktsiyi: Mizhvidomchiy naukovo-tehnichniy zbirnik. – Kiyiv: NDIBK, 2004. – Vip. 61, tom 2. – S. 279 – 282.
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=668&start=7
12. Дубняк С. С. Динаміка вод як абіотичний фактор функціонування прибережних зон дніпровських водоймищ та засіб управління їх станом / С. С. Дубняк, А. А. Коробка // Тези доповідей ІІ з’їзду гідроекологічного товариства України. – К., 2017. – Т. 2. – С. 202 – 203.
Dubnyak S. S. Dinamyka vod yak abiotichniy faktor funktsionuvannya priberezhnih zon dniprovskih vodoymisch ta zasib upravlinnya yih stanom / S. S. Dubnyak, A. A. Korobka // Tezi dopovidey ІІ z’yizdu gidroekologichnogo tovaristva Ukrayini. – K., 2017. – T. 2. – S. 202 – 203.
http://geobot.org.ua/news/category/konferentsiji/
13. Дубняк С. С. Методологія дослідження структурно-функціональних особливостей рівнинних водосховищ / С. С. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Вип. 10. – С. 20 – 35.
Dubnyak S. S. Metodologiya doslidzhennya strukturno-funktsionalnih osoblivostey rivninnih vodoshovisch / S. S. Dubnyak // Gidrologiya, gidrohimiya i gidroekologiya. – 2006. –
Vip. 10. – S. 20 – 35.
http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
14. Arzet K. The Isar Experience – Urban River Restoration in Munich [Electron resource] / K. Arzet, S. Joven // Wasserwirtschaftsamt Munchen. – Access mode: http://www.wwa-m.bayern.de.
15. Enwama: environmental water management 2008-2010 [Electron resource] / M. Neruda [et al.]. – Usti nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2010 – 79 s. – Access mode: http://aleph.nkp.cz.
16. Reuron - Revitalization of the Urban River Spaces: Examples of good practice [Electron resource]. – Brno, 2009. – 104 p. – Access mode: https://www.keep.eu.
17. Revitalization of Urban River Spaces [Electron resource] // Urban Rivers - Vital Spaces. – Access mode: http://www.reuris.gig.eu.
18. River Skerne, County Durham [Electron resource] // The River Restoration Center. – Access mode: http://www.irazoo.com.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Chernyshev D.O. Застосування еко-систем інженерного захисту територій на принципах біосферосумісності / D.O. Chernyshev // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 261-269. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.853.