ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ ВОДИ У МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІДСТІЙНИКА

Ключові слова: водопідготовка, вертикальний відстійник, ефективність освітлення води, каламутність води, швидкість висхідного руху води

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні та експериментальні дані щодо конструкцій та аналізу роботи відстійників цього типу, а також виділені недоліки запропонованих конструкцій. Встановлено, що для проведення експериментів необхідно створити фізичну модель вертикального відстійника в лабораторії використовуючи наступні фактори: матеріальні затрати, технологічні параметри, конструктивні параметри. Розглянуто вплив швидкості висхідного потоку води всередині вертикального відстійника на ефективність її освітлення на фізичній моделі вертикального відстійника. Отримані математичні залежності каламутності освітленої води, а також ефективності освітлення води від каламутності вхідної води для різних значень швидкості її в зоні освітлення вертикального відстійника. Встановлено, що використання у розрахунках необхідної площі зони освітлення вертикальних відстійників швидкості руху води у ній, при якій відбувається очищення її без втрати ефективності освітлення, призводить до суттєвої економії капітальних вкладень.

Посилання

1. Єзловецька І. С. Оцінка якості води Дніпра і Десни в місцях потужних питних водозаборів / І. С. Єзловецька, І. М. Лавренчук // Вода і водоочисні технології. – 2014. – №1 (14). –
С. 19 – 27.
Yezlovetska I. S. Otsinka yakosti vodi Dnipra i Desni v mistsiah potuzhnyh pytnih vodozaboriv / I. S. Yezlovetska, I. M. Lavrenchuk // Voda i vodoochisni tehnologii. – 2014. – №1 (14). –
S. 19 – 27.
2. Лебедева Т. Л. Перспективы совершенствования питьевого водоснабжения в Украине / Т. Л . Лебедева // Вода: Гигиена и экология. – ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МОЗ Украины», 2013. – №2. – Т.1. – С. 13 – 20.
Lebedeva T. L. Perspektivy sovershenstvovaniya pitievogo vodosnabzheniya v Ukraine / T. L. Lebedeva // Voda: Higiena i ekolohiya. – GP «Ukrainskiy nauchno-issledovatelskiy institut meditsiny transporta MOZ Ukrainy», 2013. – №2. – T.1. – S. 13 – 20.
3. Новохатній В. Г. Надійність водопостачання малих населених пунктів / В. Г. Новохатній, О. В. Матяш, С. О. Костенко // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture : Polish Academy of sciences. – Lublin. – Vol. 16С. No7. – P. 67 – 74.
Novohatniy V. G. Nadiynist vodopostachannya malih naselenyh punktiv / V. G. Novohatniy, O. V. Matyash, S. O. Kostenko // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture : Polish Academy of sciences. – Lublin. – Vol. 16С. No7. – P. 67 – 74.
4. Запольський А. К. Вирішення проблеми модернізації існуючих станцій очищення поверхневих вод в питному водопостачанні / А. К. Запольський // Матеріали 4-ї науково-практ. конф. «Вода: проблеми та шляхи вирішення». – Житомир, ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 27 – 29.
Zapolskiy A. K. Virishennya problemy modernizatsiyi isnuyuchih stantsiy ochishchennya poverhnevih vod v pitnomu vodopostachanni / A. K. Zapolskiy // Materiali 4-yi naukovo-prakt. konf.
«Voda: problemi ta shlyahi virishennya». – Zhitomir, ZhDU im. I. Franka, 2013. – S. 27 – 29.
5. Фрог Б. Н. Водоподготовка / Б. Н. Фрог, А. Г. Первов. – М.: Изд-во АСВ, 2015. – 512 с.
Frog B. N. Vodopodhotovka / B. N. Frog, A. G. Pervov. – M.: Izd-vo ASV, 2015. – 512 s.
ISBN 978-5-93093-974-3
6. Теоретические основы очистки воды / Н. И. Куликов, А. Я. Найманов, Н. П. Омельченко, В. Н. Чернышев. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2009. – 298 с.
Teoreticheskie osnovy ochistki vody / N. I. Kulikov, A. Ya. Naymanov, N. P. Omelchenko, V. N. Chernyshev. – Donetsk: Izd-vo «Noulidzh» (Donetskoe otdelenie), 2009. – 298 s.
7. Mahmoud Lutfy. Performance optimization of rectangular settling tanks in small water treatment plants by numerical approach / Mahmoud Lutfy, Kamal El-Nahhas, Mohamed Safwat //
Proc. Eighteenth International Water Technology Conference (IWTC18). – Sharm ElSheikh, 2015.
https://iwtc.info›wp-content/uploads/2015/04/145.pdf
8. ДБН В. 2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2013. – 280 с.
DBN V. 2.5-74:2013. Vodopostachannya. Zovnishni merezhi ta sporudi. Osnovni polozhennya proektuvannya. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2013. – 280 s.
9. Яковлєв В. С. Відстоювання води у моделі вертикального відстійника / В. С. Яковлєв, Б. А. Войнаровський // Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». – Харків: ХНУБА, 2016. – Вип. 3 (85). – С. 174 – 177.
Yakovlev V. S. Vidstoyuvannya vodi u modeli vertikalnogo vidstiynika / V. S. Yakovlev, B. A. Voynarovskiy // Zbirnik naukovih prats «Naukoviy visnik budivnitstva». – Harkiv:
HNUBA, 2016. – Vip. 3 (85). – S. 174 – 177.
https://www.vestnik-construction.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
494:3-85-2016-s-174-177&catid=700&Itemid=363]
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
YakovlіevV.S. Ефективність освітлення води у моделі вертикального відстійника / YakovlіevV.S., B.A. Voinarovskyi // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 244-250. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.807.