Організація обліку операцій з цінними паперами

  • Iryna Hladii Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9845-9706
  • Liudmila Maister Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1097-9940
Ключові слова: цінні папери, облікова політика, дивіденди, зареєстрований (пайовий) капітал, реєстр акціонерів

Анотація

У статті досліджено основи організації обліку операцій з цінними паперами підприємства. Доведено, що побудова системи бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами на кожному конкретному підприємстві має бути підпорядкована основній меті – задоволенню інформаційних потреб користувачів. Структура таких потреб є досить складною, адже вона поєднує в собі довгострокові та короткострокові інтереси суб’єктів корпоративних відносин в процесі поточної та стратегічної діяльності. У цьому зв’язку нами угруповано інтереси користувачів щодо здійснення операцій з цінними паперами. Наголошено, що наказ про облікову політику в частині операцій із цінними паперами слід розробити таким чином, що б він найкращим чином відповідав інтересам підприємства. До таких питань належать: порядок створення та використання резерву під знецінення цінних паперів; порядок відображення в обліку витрат, які виникають при здійсненні операцій з цінними паперами; порядок збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу за рахунок випуску цінних паперів та оцінки цінних паперів; перелік робочих рахунків, а також побудова аналітичних рахунків з обліку цінних паперів; перелік і строки подання внутрішніх звітів щодо цінних паперів. Наголошено на необхідності ведення внутрішньої управлінської документації стосовно акціонерів суб’єкта господарювання. Оскільки реєстр акціонерів є основним документом, що підтверджує права юридичних і фізичних осіб на володіння акціями, запропоновано доповнити його такими відомостями, як дата придбання акцій, дата відчуження акцій, частка в зареєстрованому (пайовому) капіталі. Це у підсумку буде впливати на оптимізацію управлінських рішень з урахуванням специфічних видів цінних паперів, оцінки доцільності випуску простих чи привілейованих акцій, визначення умов сплати дивідендів суб’єктів господарювання різних форм власності.

Дані про авторів

Iryna Hladii, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Кандидат економічних наук, професор

Liudmila Maister, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Choi S., Young S., Zhang X-Y. Noncompliance with non-accounting securities regulations and GAAP violations. J Bus Fin Acc. 2019. S. 370–399. DOI: https://doi.org/10.1111/jbfa.12377
2. Bradbury M.E., Scott T. What accounting standards were the cause of enforcement actions following IFRS adoption? Account Finance, 61: 2247–2268. DOI: https://doi.org/10.1111/acfi.12661
3. Wu Y., Zhang B. Can securities supervision reduce corporate tax avoidance? PLoS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270883
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 30.09.2022).
5. Сатир Л.М., Шевченко А.О., Кепко В.М., Новікова В.В. Емісійна активність суб’єктів фондового ринку України. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. № 3(34). С. 84–93. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215412
6. Рекуненко І.І. Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ"», 2013. 411 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50078
7. Головко А.Т., Лаптєв С.М., Кабанов В.Г. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура : монографія. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2009. 560 с.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» № 91 від 26.04.2000 р. Із змінами та доповненнями Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
9. Клим Н.М. Удосконалення класифікації фінансових інвестицій. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.6. С. 205–210. DOI: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/205_Kly.pdf
1. Choi, S., Young, S., Zhang, X-Y. (2019), “Noncompliance with non-accounting securities regulations and GAAP violations”, J Bus Fin Acc.; 46: 370–399. DOI: https://doi.org/10.1111/jbfa.12377
2. Bradbury, M.E. and Scott, T. (2021), “What accounting standards were the cause of enforcement actions following IFRS adoption?”, Account Finance, 61: 2247–2268. DOI: https://doi.org/10.1111/acfi.12661
3. Wu, Y. and Zhang, B. (2022) Can securities supervision reduce corporate tax avoidance? PLoS ONE 17(7): e0270883. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270883
4. Zakon Ukrajiny “Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini” [The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”] vid 16.07.1999 r. № 996-KhIV, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614
5. Satyr, L.M., Shevchenko, A.O., Kepko, V.M. and Novikova, V.V. (2020), “Emission activity of the subjects of the stock market of Ukraine”, Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 3(34), pp. 84–93. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215412 [in Ukrainian]
6. Rekunenko, I.I. (2013), Infrastructure of Ukraine's financial market: current status and development prospects. DVNZ “UABS NBU”, Sumy, Ukraine, available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5007 [in Ukrainian]
7. Holovko, A.T., Laptiev, S.M. and Kabanov, V.H. (2009), Financial instruments markets and their infrastructure. University of Economics and Law “KROK”, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]
8. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order № 91 “Accounting regulation (standard) 12 ˮfinancial investments”. (as amended by the Ministry of Finance № 627 of 27.06.2013), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00 [in Ukrainian]
9. Klim, N.M. (2011), “Improving the classification of financial investments”, Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, [Online], vol. 21.6, pp. 205–210, available at: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/205_Kly.pdf [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Hladii Iryna Організація обліку операцій з цінними паперами / Iryna Hladii, Liudmila Maister // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 112-119. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2639.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ