Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад у Київській област

  • Anna Yeryomenko Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: об’єднана територіальна громада, бюджет, доходи, видатки, податки

Анотація

У статті розкрито особливості фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад, відзначено основні фактори структурного впливу на формування дохідної частини бюджету територіальної громади. Здійснено порівняльну характеристику фінансування Калитнянської та Миронівської територіальних громад. Розкрито пріоритетні шляхи збільшення фінансування ОТГ. У науковій статті зазначено, що основними напрямами видатків Миронівської громади в 2020 році стали освіта та охорона здоров’я. Це відбувається за рахунок передбачених субвенцій на освітні та медичні заклади. Зазначено, що забезпечення повноцінного формування власних доходів місцевих бюджетів в обсягах, що сприятимуть підвищенню ефективності соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, повинно здійснюватися шляхом: зміни нормативів щодо частки власних доходів місцевих бюджетів (тобто без урахування трансфертів) у зведеному бюджеті на рівні не менше 30 % шляхом перерозподілу на користь місцевих бюджетів додаткових джерел його формування; проведення грошової оцінки (переоцінки) земель у населених пунктах та за їх межами з урахуванням ринкового фактору; розробки програми роботи з громадськістю з метою роз’яснення переваг введення податку на нерухоме майно та механізму формування і справляння цього податку шляхом використання ЗМІ (радіо, телебачення, масового розповсюдження друкарської продукції); нормативне врегулювання додаткових надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розширення власних джерел, зокрема, податкового або тарифного стимулювання раціонального відношення до сортування та утилізації побутових відходів, запровадження плати за розміщення реклами в культурно-історичних осередках.

Дані про автора

Anna Yeryomenko, Київський національний торговельно-економічний університет

Аспірант

Посилання

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Васильєва Н.В., Гринчук Н.М., Дерун Т.М., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади. Практичний посібник. Київ, 2017. 108 с.
3. Гринчишин І.М. Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс. Територіальний розвиток та регіональна економіка. 2018. № 6 (134). С. 51–56.
4. Євдокімов О.В. Переваги, недоліки та проблеми об’єднання територіальних громад в Україні. Science without borders. 2018. № 5. С. 84–86.
5. Іванова О.Ю., Бєлікова Н.В. Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформа. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3 (177). С. 219–229.
6. Куропась І. Територіальні громади в умовах воєнного стану: як забезпечити ефективне управління в контексті пріоритетів повоєнного розвитку. Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?news=terytorialni-hromady-v-umovah-vojennoho-stanu-yak-zabezpechyty-efektyvne-upravlinnya
7. Маркович Г. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад. URL: http://galinfo.com.ua/articles/v_chomu_polyagayut_osoblyvosti_formuvannya_byudzhetiv_otg_249352.html
8. Нездойминога О.Є. Особливості формування бюджету територіальної громади. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/71.pdf
9. Павлович-Сенета Я.П. Адміністративно-правові передумови для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 222–226.
10. Патицька Х.О. Нарощення податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад в контексті забезпечення їх фінансової спроможності. Причорноморські економічні студії. 2017. № 21. С. 42–46.
11. Поліщук В.Г., Вахновська Н.А. Концептуальна модель фінансової спроможності регіонів держави. Економічний форум : наук. журн. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2016. № 3. С. 131–137.
12. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Миронівської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. URL: https://myronivka-mrada.gov.ua/docs/624429/
13. Рішення сесії селищної ради № 78 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Калитнянської селищної ради за 2020 рік. URL: https://kalyta-rada.gov.ua/docs/580293/
14. Розрахунок горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних бюджетів за надходженням податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік. URL: https://novoukrotg.gov.ua/storage/documents/attachments/8f5550b14f162ee46e165ee615122dcb.pdf
15. Структура доходів загального фонду ОТГ (без трансфертів з державного бюджету) за І квартал 2020 року. URL https://decentralization.gov.ua/news/12481
16. Marchenko A., Akimova L., & Akimov O. (2021), The current state of ensuring the effectiveness of coordination of anticorruption reform. Journal of interdisciplinary research, Vol. XV, 11 (2), 78–83.
17. Sysoieva I., Poznyakovska N., Balaziuk O., Miklukha O., Akimova L., & Pohrishchuk, B. (2021), Social innovations in the educational space as a driver of economic development of modern society. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 3 (38), pp. 538–548.
18. Mihus I., Laptev S., Zakharov O., & Gaman N. (2022). Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock COMPANIES. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 6 (41), pp. 223–237.
19. Rumyk I., Laptiev S., Seheda S., Akimova L., Akimov O., & Karpa M. (2021), Financial support and forecasting of food production using methods of economic descriptive modeling. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 5 (40), pp. 248–262.
20. Zapara S., Pronina O., Lohvinenko M., Akimova L., & Akimov O. (2021), Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realities. Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), pp. 18–24.
21. Venediktov V., Boiko V., Kravchenko I., Tyshchenko O., Akimova L., & Akimov O. (2021), European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice. Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), pp. 25–29.
22. Kryvtsova O., Karpa M., Shvets K., Lopatin S., Yepryntsev P., & Kryvtsova V. (2021), Universally recognized and national principles of competence of civil servants as a basis for legal provision of information security: the experience of the European Union. Journal of Interdisciplinary Research, vol. XXI, 11 (2), pp. 48–53.
23. Bashtannyk A., Lozytska I., Torchynyuk V., Iukhno I., Shvets K., & Karpa M. (2021), Peculiarities of regulating the activity of public authorities in the conditions of constitutional changes: on the example of the system of judicial authorities. Journal of Interdisciplinary Research, vol. XXI, 11 (2), pp. 60–66.
1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI zi zminamy ta dopovnenniamy, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Vasylieva, N.V., Hrynchuk, N.M., Derun, T.M., Kuibida, V.S. and Tkachuk, A.F. (2017), Local budget and financial support of the united territorial community, Kyiv, Ukraine.
3. Hrynchyshyn, I.M. (2018), “Capability of territorial communities: theoretical discourse”, Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna ekonomika, vol. 6 (134), рр. 51–56.
4. Ievdokimov, O.V. (2018), “Advantages, disadvantages and problems of uniting territorial communities in Ukraine”, Science without borderр, vol. 5, рр. 84–86.
5. Ivanova, O.Yu. and Bielikova, N.V. (2016), “Formation of financial self-sufficiency of regions in the context of implementation of economic reforms”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3 (177), рр. 219–229.
6. Kuropas, I. (2022), Terytorialni hromady v umovakh voiennoho stanu: yak zabezpechyty efektyvne upravlinnia v konteksti priorytetiv povoiennoho rozvytku. Hromadskyi prostir, available at: https://www.prostir.ua/?news=terytorialni-hromady-v-umovah-vojennoho-stanu-yak-zabezpechyty-efektyvne-upravlinnya
7. Markovych, H. (2022), Osoblyvosti formuvannia biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad, available at: http://galinfo.com.ua/articles/v_chomu_polyagayut_osoblyvosti_formuvannya_byudzhetiv_otg_249352.html
8. Nezdoimynoha, O.Ie. (2022), Osoblyvosti formuvannia biudzhetu terytorialnoi hromady, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/71.pdf
9. Pavlovych-Seneta, Ya.P. (2022), “Administrative and legal prerequisites for the economic development of united territorial communities under martial law”, Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, vol. 2, рр. 222–226.
10. Patytska, Kh.O. (2017), “Increasing the tax potential of united territorial communities in the context of ensuring their financial capacity”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 21, рр. 42–46.
11. Polishchuk, V.H. and Vakhnovska, N.A. (2016), “Conceptual model of the financial capacity of the regions of the state”, Ekonomichnyi forum: nauk. zhurn. Lutsk: RVV LNTU, vol. 3, рр. 131–137.
12. Pro zatverdzhennia zvitu pro vykonannia miskoho biudzhetu Myronivskoi obiednanoi terytorialnoi hromady za 2020 rik, available at: https://myronivka-mrada.gov.ua/docs/624429/
13. Rishennia sesii selyshchnoi rady № 78 “Pro zatverdzhennia Zvitu pro vykonannia biudzhetu Kalytnianskoi selyshchnoi rady za 2020 rik”, available at: https://kalyta-rada.gov.ua/docs/580293/
14. Rozrakhunok horyzontalnoho vyrivniuvannia podatkospromozhnosti biudzhetiv mist oblasnoho znachennia, biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad, raionnykh biudzhetiv za nadkhodzhenniam podatku na dokhody fizychnykh osib na 2020 rik, available at: https://novoukrotg.gov.ua/storage/documents/attachments/8f5550b14f162ee46e165ee615122dcb.pdf
15. Struktura dokhodiv zahalnoho fondu OTH (bez transfertiv z derzhavnoho biudzhetu) za I kvartal 2020 roku, available at https://decentralization.gov.ua/news/12481
16. Marchenko, A., Akimova, L. and Akimov, O. (2021), “The current state of ensuring the effectiveness of coordination of anticorruption reform”, Journal of interdisciplinary research, vol. XV, 11 (2), рр. 78–83.
17. Sysoieva, I., Poznyakovska, N., Balaziuk, O., Miklukha, O., Akimova, L. and Pohrishchuk, B. (2021), “Social innovations in the educational space as a driver of economic development of modern society”, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 3 (38), рр. 538–548.
18. Mihus, I., Laptev, S., Zakharov, O. and Gaman, N. (2022), “Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock COMPANIE”, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 6 (41), рр. 223–237.
19. Rumyk, I., Laptiev, S., Seheda, S., Akimova, L., Akimov, O. and Karpa, M. (2021), “Financial support and forecasting of food production using methods of economic descriptive modeling”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 5 (40), рр. 248–262.
20. Zapara, S., Pronina, O., Lohvinenko, M., Akimova, L. and Akimov, O. (2021), “Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realitieр”, Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), рр. 18–24.
21. Venediktov, V., Boiko, V., Kravchenko, I., Tyshchenko, O., Akimova, L. and Akimov, O. (2021), “European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice”, Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), рр. 25–29.
22. Kryvtsova, O., Karpa, M., Shvets, K., Lopatin, S., Yepryntsev, P. and Kryvtsova, V. (2021), “Universally recognized and national principles of competence of civil servants as a basis for legal provision of information security: the experience of the European Union”, Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), рр. 48–53.
23. Bashtannyk, A., Lozytska, I., Torchynyuk, V., Iukhno, I., Shvets, K. and Karpa, M. (2021), “Peculiarities of regulating the activity of public authorities in the conditions of constitutional changes: on the example of the system of judicial authoritieр”, Journal of interdisciplinary research, vol. XXI, 11 (2), рр. 60–66.
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Yeryomenko Anna Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад у київській област / Anna Yeryomenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 39-46. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2630.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ