Гудвіл як облікова категорія

  • Yustina Veryha Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Olena Koba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Roza Nurgalieva
Ключові слова: гудвіл, визнання, оцінка, класифікація, нематеріальний актив, ділова репутація

Анотація

В умовах сьогодення вирішальним чинником успіху стає володіння інтелектуальними ресурсами та їх ефективне використання в господарській діяльності. Важливим інструментом зміцнення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання виступає гудвіл. Він впливає на вартість компанії й визначає її можливості в залученні коштів, пошуку стратегічних інвесторів та партнерів, побудові відносин із владою та формуванні попиту й лояльності споживачів. Проте існує ряд проблем теоретичного та практичного характеру, що стосуються його відображення в обліку, серед них тлумачення сутності гудвілу. Гудвіл залежить від комплексу заходів, спрямованих на підвищення прибутковості компанії, таланту управлінців, кваліфікації й досвіду співробітників, стану ділових відносин компанії у світі бізнесу, її репутації на ринку, досягнутої, завдяки якості продукції (робіт, послуг, товарів), а також застосуванню новітніх технологій. Гудвіл є досягненням компанії, на яке не витрачаються кошти. Гарна ділова репутація компанії характеризується сильною командою менеджерів і маркетинговою стратегією; високою якістю продукції (послуг або робіт); позитивними фінансовими показниками, корпоративною культурою, вигідним місцем розташуванням, налагодженими відносинами з постачальниками тощо. У зв’язку із цим вартість підприємства, представленого єдиним майновим комплексом, істотно відрізняється від вартості його активів. Гудвіл невіддільний від підприємства і не може бути проданий окремо. Він  виникає тільки за наявності надлишкових доходів і  виступає у вигляді активу, що не амортизується. Перелічені характеристики є загальновизнаними й дають змогу визначити сутність гудвілу. Узагальнення підходів до трактування поняття «гудвіл», що подається у нормативно-законодавчих актах та в науковій літературі, свідчить, що гудвіл є активом, здатним приносити економічні вигоди підприємству. Трактування цього виду активів як переваг, наявних під час всієї діяльності підприємства, обумовлює необхідність його відображення не лише в процесі придбання чи об’єднання, а й під час безперервної діяльності підприємства.

Дані про авторів

Yustina Veryha, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, професор

Olena Koba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Roza Nurgalieva

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки

Посилання

1. Kasych A. O. Teoretychni ta metodychni osnovy otsinky ta obliku hudvilu pidpryiemstva. Uzhhorod University Scientific Bulletin. Series: Economics. 2015. Vol. 1 (2). P. 28-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1%282%29__8 (accessed 10.11.2019).
2. Kucher S.V., Zakharov D.M. Istoriia rozvytku hudvilu yak oblikovoi katehorii ta osnovni pidkhody do yoho vyznachennia. Economy and society. 2017. Vol. 9. P. 1162-1166. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_eng/199.pdf (accessed 10.11.2019).
3. Hnatyshyn L. B., Prokopyshyn O.S. Znachennia ta osoblyvosti obliku hudvilu. Collection of scientific works of Taurida State Agro-technological University (Economic Sciences). 2013. № 1 (3). P. 82-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_13 (accessed 10.11.2019).
4. Sudyn Yu. Hudvil u systemi bukhhalterskoho obliku: komponenty i klasyfikatsiia. Bulletin of Ternopil National Economic University. 2016. Ed. 2, p. 168-177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_18 (accessed 10.11.2019).
5. Sudyn Yu. Paradyhma poniattia "hudvil”: bukhhalterskyi, yurydychnyi ta ekonomichnyi aspekt. Bulletin of Ternopil National Economic University. 2015. Ed. 1. P. 98-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vtneu_2015_1_13 (accessed 10.11.2019).
6. Ionin Ye., Klepakova M. O. Hudvil: pidkhody do vyznachennia, klasyfikatsiia ta struktura. Agro-world. 2016. № 1-2. Pp. 27-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_1-2_6 (accessed 10.11.2019).
7. International Business Reporting Standard 3. URL: https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-finansovoi-zvitnosti-3/ (accessed 10.11.2019).
8. International Financial Reporting Standard 22 "Business Integrations." URL: https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-finansovoi-zvitnosti-3/ (accessed 10.11.2019).
9. Accounting Regulations (Standard) 19 "Business Integrations": Order of the Ministry of Finance of Ukraine on July 7, 1999 No. 163 / Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (accessed 10.11.2019).
10. General Accepted Accounting Principles, GAAP. URL: http://www.gaap.in.ua/archives/3447 (accessed 10.11.2019).
11. Tax code of Ukraine dated 27.12.2010 № 2755-VI / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://www.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (accessed 10.11.2019).
12. On ratification of the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the French Republic on Mutual Assistance and Mutual Protection of Investments: Law of Ukraine of 02.06.95 N 202/95-VR: Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250_414 (accessed 10.11.2019).
13. Bondar M.I. Vyznannia hudvilu pry prydbanni pidpryiemstva z metoiu yoho vidobrazhennia v obliku. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: science edition. K.: KNEU, 2010. Ed. 24. P. 528–536.
14. Lehenchuk S.F. Bukhhalterske vidobrazhennia intelektualnoho kapitalu: abstract. diss. for Phd. degree in Economics: Special. 08.00.09; Nat. agrarian. Univ. K., 2006. 21 p.
15. Sahova S. V. Osoblyvosti obliku hudvilu. Finansy, oblik i audyt: science edition. K.: KNEU, 2009. Ed. № 14. P. 291-298.
16. Sokolov Ya.V., Pyatov M. L. Gudvyl: «novaya» kategoryya buhgalterskogo ucheta. Accounting. 1997. 2. 2. 46–50.
17. Sinko H.S., Bozhko V.P. Analiz ta otsinka dilovoi reputatsii pidpryiemstv mashynobudivnoi haluzi. Economics and management of enterprises of machine-building industry. 2009. № 4. P. 5–14.
18. Rydzevska A.B., Salo O.V. Poniattia hudvilu ta kharakterystyka yoho skladovykh. Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. 2012. Ed. 22 (2). P. 349-352.
19. Nemanja B. Balancing goodwill. Economija, teprija i praksa. Godina VII. – broj 4. –. P. 69–89. URL: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2014/2217-54581404069B.pdf (accessed 10.11.2019).
20. Корчемлюк А.І., Литвинчук І.Л., Циганенко Г.В. Гудвіл корпоративних підприємств: монографія / А.І.Корчемлюк, І.Л.Литвинчук, Г.В.Циганенко; наук. редактор Є.І. Ходаківський. - Житомир, 2013. - 160 с.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Veryha Yustina Гудвіл як облікова категорія / Yustina Veryha, Olena Koba, Roza Nurgalieva // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 146-151. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1868.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ