Залучення стейкхолдерів до реалізації програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону

  • Hanna Kozachenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Olha Bondarevska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: стейкхолдери, регіон, безпека, програма, соціально-економічна безпека регіону, переваги, ризики, регіональна програма, регіональний розвиток

Анотація

У статті визначено сутність поняття «стейкхолдери програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону». Розкрито переваги та ризики від залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Обгрунтовано, що реалізація зазначених ризиків матиме негативний вплив на виконання завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Авторами наведені наслідки реалізації ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Запропоновані шляхи подолання ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону.

Дані про авторів

Hanna Kozachenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

У статті визначено сутність поняття «стейкхолдери програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону». Розкрито переваги та ризики від залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Обгрунтовано, що реалізація зазначених ризиків матиме негативний вплив на виконання завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Авторами наведені наслідки реалізації ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Запропоновані шляхи подолання ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону.

Olha Bondarevska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

У статті визначено сутність поняття «стейкхолдери програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону». Розкрито переваги та ризики від залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Обгрунтовано, що реалізація зазначених ризиків матиме негативний вплив на виконання завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Авторами наведені наслідки реалізації ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону. Запропоновані шляхи подолання ризиків залучення стейкхолдерів для вирішення завдань програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону.

Посилання

1. Ammari A.O. Klasyfikatsiia steikkholderiv na osnovi vzaiemnykh ochikuvan // Aktualni problemy ekonomiky №8(134), 2012. – 150-155 s.
2. Lahuta Ya.M. Steikkholderskyi pidkhid v korporatyvnii sotsialnii vidpovidalnosti kompanii // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu №25-1, 2017. – 130-133 s.
3. Vartsaba V.I. Upravlinnia rehionalnym rozvytkom: teoriia i praktyka harmonizatsii tsilei ta interesiv vlady, nauky, biznesu: monohrafiia. Ivano-Frankivsk, 2015. 486 s.
4. Viliamson O. Ekonomichni instytutsii kapitalizmu. Firmy, marketynh, ukladannia kontraktiv / per. z anhl. K. : ArtEk, 2001. 457 s.
5. Zhyvytskyi D. Rehiony povynni zaluchyty yakomoha bilshe steikkholderiv do pidhotovky stratehii rozvytku. – Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/news/regioni-povinni-zaluchiti-yakomoga-bilshe-stejkholderiv-do-pidgotovki-strategij-rozvitku-dmitro-zhivickij
6. Stakeholder Judgments of Value: Advancing Stakeholder / [L.Lankoski, N. Stmith, L. Van Wassenhove] // Theory through Prospect Theory, INSEAD, 2011 [Electronic resource]. – Available at: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-sustainability-andcorporation/Documents/Stakeholder_judgments_of_value_0513FV.pdf
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Kozachenko Hanna Залучення стейкхолдерів до реалізації програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону / Hanna Kozachenko, Olha Bondarevska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 20-26. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1810.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ