МОДЕЛЬ АНТЕНИ ДЛЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

  • К. Trubchaninova
Ключові слова: надширокосмугові сигнали, метод випромінювання надширокосмугового сигналу, TSA, HFSS

Анотація

Для реалізації вимог щодо широкосмужності приймально-передавальної антени найбільш придатним є антенний елемент, який являє собою антену з розширюючою щілиною TSA (Tapered Slot Antenna). Форма розімкнутої щілини визначає смугу частот, причому її енергетичну спрямованість характеризує вузький головний промінь та практична відсутність бокових пелюсток у діапазоні частот 2-6,5 ГГц. Попереднє формування в системі чіпу у вигляді моноциклу Гаусу унеможливлює виникнення енергетичних втрат, що виникають за рахунок неузгодженості сигналу в широкій смузі частот та обмежують радіус розповсюдження надширокосмугового інформаційного сигналу. Тому формування надширокосмужного чипу здійснюють шляхом збудження моноімпульсного сигналу у розташованих поряд двох антенних елементах, кожний з яких являє собою антену TSA. Мета роботи пов'язана з розробкою методу випромінювання надширокосмугового сигналу шляхом поділу сигналу навпіл, одну частину якого послідовно інвертують, затримують на час, який дорівнює половині тривалості моноімпульсу та обома моноімпульсними сигналами збуджують відповідно обидві поряд розташовані на єдиній діелектричній основі антени. Розроблена турнікетна модель антени доводить, що біполярний імпульс випромінювання електромагнітного поля у 9,5 разів перевищує радіус дії у порівнянні з радіотехнічними системами, які працюють з використанням уніполярного моноімпульсу та у 2,37 разів у порівнянні із системами, які працюють з використанням гармонійних коливань. Розроблена імітаційна модель антени в середовищі програмування HFSS, яка дозволяє проводити оптимізацію технічних характеристик антени

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Теорія та практика електромагнітної сумісності телекомунікаційних систем / С. В. Панченко, О. А. Серков, К. А. Трубчанінова. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 249 с.
2. Серков О. А. Модель TSA / О. А. Серков, Г. І. Чурюмов, В. С. Бреславець, М. Ю. Толкачов // Матеріали XVII МНТК «Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-17)», Харків-Одеса, 11-15 вересня 2017.  Харків: НТУ «ХПІ», 2017.  С. 76.
3. Баркун М. А. Сверхширокополсная связь. Часть 1 / М. А. Баркун, О. Р. Ходасевич // Проблемы инфокоммуникаций.  Минск: Белорусская государственная академия связи. – 2016. – No 2 (4). – С. 5–15.
4. Cерков A. Широкополосная импульсная антенна / A. Cерков, В. Бреславец, M. Толкачев, В. Кравченко, Г. Чурюмов // Сучасні інформаційні системи.  Т. 1, No 3.  Харків: НТУ «ХПІ», 2018.  С. 117–126.
5. Лазуренко Б. О. Технологія надширокосмугових сигналів в системах зв'язку рухомих пристроїв / Б. О. Лазуренко, К. А. Трубчанінова, О. А. Серков // Матеріали XIX МНТК «Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-19)», Харків-Одеса, 11-16 вересня 2019.  Харків: НТУ «ХПІ», 2019.  С. 7475.
6. Ковтун І. В. Моделювання плоскої дводіапазоної антеної решітки для приймання хвиль кругової полярізації / І. В. Ковтун, М. С. Курцев, К. А. Трубчанінова // Матеріали 32 МНПК «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», Харків, 24-25 жовтня 2019.  Харків: УкрДУЗТ, 2019.  No 4.  С. 8.
7. Трубчанінова К. А. Моделі і методи організації надширокосмугового безпроводового зв’язку / К. А. Трубчанінова, О. А. Серков // Матеріали III ВНТК «Проблеми інфокомунікацій», Полтава-Київ-Харків-Мінск, 19 листопада 2019.  Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019.  С. 2627.
8. Спосіб збудження надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією: патент на корисну модель UA 141131 U Україна: МПК H01Q 21/06 (2006.01) / С. В. Панченко, О. А. Серков, К. А. Трубчанінова, М. С. Курцев, Б. О. Лазуренко; власник Укр. держ. ун. залізн. тр. – u 2019 08723; заявл. 19.07.2019; опубл. 25.03.2020, Бюл. No 6.
9. Моделирование антенн в ANSYS HFSS [Електронний ресурс] // САПР и графика.  2015.  No8.  С. 40–43.  Режим доступу: https://sapr.ru/article/24969.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
TrubchaninovaК. Модель антени для випромінювання надширокосмугових сигналів / TrubchaninovaК. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 138-141. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.138.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка