МЕТРИКИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ НАСКРІЗНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В УСПАДКОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ

  • I. Martinkus
  • K. Nagornyi
  • M. Tkachuk
Ключові слова: наскрізна функціональність, пост об’єктно-орієнтовані технології, метрики, успадкована програмна система

Анотація

Предметом вивчення в статті є метрики та засоби для дослідження впливу наскрізної функціональності в успадкованих програмних системах. Метою є підвищення ефективності використання пост об’єктно-орієнтованих технології (ПООТ) у процесі супроводу успадкованих програмних систем (УПС). Завдання: розглянути проблему наскрізної функціональності (НФ) при розробці та супроводу УПС, можливі типи та класифікації НФ, запропонувати метрики для дослідження негативного впливу НФ, розробити процедуру класифікації НФ, програмний засіб для реалізації запропонованого підходу, та проведення експериментальних досліджень. Використовуваними методами є: кількісні метрики якості програмного забезпечення, об’єктно-орієнтовані та пост об’єктно-орієнтовані методи аналізу та синтезу програмного забезпечення. Отримані такі результати: досліджено особливості негативного впливу НФ на супровід УПС, запропоновано множину метрик її вимірювання (питома вага НФ в вихідному коді цільової УПС, розповсюдження НФ серед програмних компонентів УПС, ступінь розсіювання НФ у компонентах УПС). Розроблено процедуру класифікації НФ та запропоновано програмний засіб для реалізації оцінки негативного впливу НФ на супроводі УПС. Висновки. Проведені експериментальні дослідження для тестових УПС показали, що найменший ступінь присутності НФ після модифікації структури УПС на основі ПООТ забезпечує застосування аспектно-орієнтованого підходу. Напрямком подальших досліджень є розробка методики та проведення експериментів з метою оцінки впливу застосування ПООТ на рівень присутності дефектів у програмному коді УПС.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Нагорний, К.А. Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об’єктноорієнтованих технологій: дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна, 2016. 182 с.
2. Kaur, A., Johari, K. Identification of Crosscutting Concerns: A Survey. / Kaur A., Johari K. // International Journal of Engineering Science and Technology. – 2009. – vol. 1(3). – pp. 166-172.
3. Ткачук, Н.В., Нагорный, К.А. Об одном подходе к оценке эффективности применения пост объектноориентированных технологий при сопровождении программных систем / Ткачук Н.В., Нагорный К.А. // Проблемы программирования. – К.: НАН України. – 2010. – № 2-3 (спец. выпуск). – с. 252 - 260.
4. Lanza, M., Marinescu, R. Object-Oriented Metrics in Practice: Using Software Metrics to Characterize, Evaluate, and Improve the Design of Object-Oriented Systems/ Lanza, M., Marinescu, R. – Germany: Springer-Verlag, 2006. – 207 p.
5. Unified Modeling Language (UML) Resource Page //Офіційний вєб-ресурс уніфікованої мови моделювання UML, що розробляється консорціумом OMG – Object Management Group [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uml.org
6. Eaddy, M., Aho, A., Murphy, G. C. Identifying, Assigning, and Quantifying Crosscutting Concerns / Eaddy M., Aho A., Murphy G. C. // Proceedings of the ACoM ’07: the First International Workshop on Assessment of Contemporary Modularization Techniques – 2007.
7. Нагорный К. А. Разработка и применение методики оценки эффективности пост объектно-ориентированных технологий. / Нагорный К.А. // Східно-Европейський журнал передових технологій. – 2013. – № 3/10 (63). – с. 21–25.
8. Нагорний К. А. Експериментальне дослідження ефективності пост об’єктна-орієнтованих технологій розробки програмних систем. / К. А. Нагорний, М. В. Ткачук, Ю. М. Жадан // Матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», НТУ «ХПІ», Харків, 15-17 жовтня 2014 р. – с. 15.
9. Черезов Д. С. Обзор основных методов классификации и кластеризации данных / Черезов Д. С., Тюкачев Н. А., Воронежский государственный университет, 2009.
10. Apel, S., Batory, D., Rosenmüller, M. On the Structure of Crosscutting Concerns: Using Aspects or Collaborations? / Apel S., Batory D., Rosenmüller M. // Proceedings of the AOPLE’06: the 1st Workshop on Aspect-Oriented Product Line Engineering co-located with the GPCE’06: the 5th International Conference on Generative Programming and Component Engineering. – Portland, OR, USA. – Oct. 2006.
11. Figueiredo, E. Concern-Oriented Heuristic Assessment of Design Stability. Submitted for the Degree of PhD. / Figueiredo E. – Lancaster University, Lancaster, UK, October 2009. – 237 p.
12. Marin, M., Moonen, L., Deursen, A.V. A Classification of Crosscutting Concerns. / Marin M., Moonen L., Deursen A.V. // Proceedings of the ICSM’2005: the 21st IEEE International Conference on Software Maintenance, IEEE Computer Society. – 2005. – pp. 673-676.
13. Marin, M., Moonen, L., Deursen, A.V. An Approach to Aspect Refactoring Based on Crosscutting Concerns Types. / Marin M., Moonen L., Deursen A.V. // Proceedings of the MACS’2005: Workshop on Modeling and Analysis of Concerns in Software, ACM. – St. Louis, Missouri. – 2005. – pp. 1-5.
14. Marin, M. Formalizing typical crosscutting concerns. / Marin M. // Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Software Maintenance, IEEE Computer Society. – 2005. – pp 673-676.
15. Gamma, E. et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software / Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. – Addison-Wesley, 1994. – 395 p.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Martinkus I. Метрики та засоби для дослідження проявів наскрізної функціональності в успадкованих програмних системах / I. Martinkus, K. Nagornyi, M. Tkachuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 123-128. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.123.
Розділ
Інформаційні технології