ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ФУНКЦІЇ ХАРРІНГТОНА

  • Yu. Samokhvalov
  • O. Burba
Ключові слова: науково-технічна експертиза, ефективність науково-технічних проектів, узагальнена функція Харрінгтона, шкала оцінювання

Анотація

Предметом досліджень в статті є процеси оцінки науково-технічного рівня наукових і науково-технічних проектів шляхом застосування бальних шкал різної довжини з використанням в якості опції узагальненого показника адитивної згортки. Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки ефективності наукових і науково-технічних проектів, згідно з яким в якості інтегрального показника використовується узагальнена функція Харрінгтона. Завдання статті полягає в аналізі існуючих підходів до оцінки науково-технічного рівня наукових і науково-технічних проектів, методичних аспектів використання узагальненого показника ефективності та обґрунтування використання узагальненої функції Харрінгтона. В ході дослідження використовувалися методи системного та порівняльного аналізу, методи експертного оцінювання, математичного та імітаційного моделювання. Отримані наступні результати. Розглянуто систему критеріїв і показників оцінки, на підставі яких визначається ступінь прогресивності (новизни) і корисності результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Оцінка науково-технічного рівня проекту здійснюється експертним шляхом і ґрунтується на отриманні чисельних значень показників новизни, значущості для науки і практики, об'єктивності, доказовості і точності результатів з подальшим обчисленням інтегрального (узагальненого) показника за конкретним проектом. При цьому запропоновано використання узагальненої функції Харрінгтона, яка дозволяє уникнути використання адитивного інтегрального показника при оцінці науково-технічної якості проектів. Висновки. Розглянуто застосування узагальненої функції Харрінгтона в якості інтегрального показника ефективності наукових і науково-технічних проектів. Це дає можливість, по-перше, уникнути адитивного інтегрального показника якості наукових і науково-технічних проектів По-друге, для кожного показника ефективності вибирати таку шкалу оцінки, максимально узгоджена з об'єктивними відносинами, яким підпорядкований відповідний показник. По-третє, використання шкали Харрінгтона дозволяє інтерпретувати узагальнений показник ефективності наукових дослідження модальними категоріями терміна "бажано".

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Деменков, Н. П. Программное обеспечение для оценки эффективности разнотипных научно-исследовательских работ / Н.П. Деменков // Инженерный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2013. - № 11. - С. 1011-1024.
2. Методические рекомендации по оценке эффективности научных, научно-технических и инновационных разработок и их внедрения / Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 9 // Электронный ресурс. Режим доступа:http://gostsnip. su/document/stb_1078_97_otsenka_nauchno_tehnicheskogo_urovnya_i_konkurentosposobno
3. Закон Украины "О приоритетных направлениях развития науки и техники" / Электронный ресурс. Режим доступа:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
4. Приказ Министерства образования и науки Украины от 09.02.2017 № 192 / Электронный ресурс. Режим доступа http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0339-17
5. Постановление Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29.10.2014 №6/17 / Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.gknt.gov.by/upload/iblock/Post_17_2014.pdf
6. Горизонт 2020. Руководство по грантам. Представление и оценка предложений / Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/book/2016/3368/h2020-guide-pse_en.pdf
7. Гольдштейн, Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент. Учебное пособие. / Г.Я. Гольдштейн – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004- 267 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m92/10_3.htm
8. Оцінка науково-технічного рівня НДР / Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.novaecologia.org/voecos462-1.html
9. Іванілов, І.М. Визначення науково-технічної ефективності результатів наукових досліджень з позиції сучасної економетрії / І.М. Іванілов, О.Г. Приймаков, Т.М Сагайдачна // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_136/st%209.pdf.
10. Карпов, В.А. Методика оцінки ефективності науково-дослідних робіт / В.А. Карпов, Т.С. Корольова, А.З.Підгорний - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2005 р. – 19 с.
11. Самохвалов, Ю.Я. Экспертное оценивание. Методический аспект / Ю.Я. Самохвалов, Е.М. Науменко. – К.:ДУІКТ, 2007. – 262 с.
12. Шапарь, В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. ред. В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. Феникс, 2009, с. 144.
13. Harrington, E.C. The desirable function // Industrial Quality Control. – 1965. –Vol. 21. No. 10. – pp. 494–498.
14. Пичкалев, А.В. Обобщенная функция желательности Харрингтона для сравнительного анализа технических средств / Исследования наукограда. – 2012. – № 1. – С. 25–28.
15. Ахназарова, С. Л., Гордеев Л. С. Использование функции желательности Харрингтона при решении оптимизационных задач химической технологии: учеб.-мет. пособие / С.Л. Ахназарова, Л.С. Гордеев. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. - 76 с.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Samokhvalov Yu. Оцінка ефективності наукових і науково-технічних проектів на основі узагальненої функції харрінгтона / Yu. Samokhvalov, O. Burba // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 77-85. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.077.
Розділ
Математичні моделі та методи