Перспективи впровадження інноваційних видів реклами в туризмі

Ключові слова: реклама, інновації, соціальні мережі, контекстна реклама, таргетинг, тізерна реклама, ретаргетинг, відеомаркетинг, блогінг, брендинг

Анотація

Важливе місце у процесі виробництва туристичних послуг та в умовах конкуренції займає реклама. Вона сприяє підвищенню популярності фірми, збільшує число клієнтів, а також доходів фірми. В статті розкрито суть реклами, її функції, принципи здійснення. Наведено фактори, які впливають на рекламну діяльність туристичного підприємства. На рекламний ринок України негативно вплинули воєнні дії в Україні. Зокрема у 2022 році рекламний медіаринок впав на 63% порівняно з 2021 роком. Найбільше падіння відбулось у рекламі на телебаченні, у пресі. Водночас зростає роль інтернет реклами, питома вага якої становила 58,8% у 2022 році. Дедалі актуальнішими стають інноваційні види реклами, які мають креативний характер, зацікавлюють споживачів. Серед новітніх інновацій в рекламі, які можна використовувати у туристичному бізнесі, можна віднести технологію InDoor TV, інтерактивний стіл, технологія Ground FX, ТransLook (прозорий кіоск), технологія інтерактивної взаємодії Just Touch, проекційна реклама, реклама, що не зникає, QR-коди та інше. Проблемами впровадження інноваційних видів реклами є їх деколи висока вартість, неможливо точно спрогнозувати як вони вплинуть на споживачів. У статті розглянуто інструменти соціального маркетингу, які також стають надзвичайно популярними. Виділено переваги від їх впровадження для підприємств: широке та більш точне охоплення цільової аудиторії; підвищення впізнаваності бренду; швидкий зворотній зв’язок із клієнтами; підвищення лояльності потенційних покупців; менші витрати часу на створення та підтримку групи в соціальній мережі, оперативне інформування клієнтів про нові пропозиції; порівняно низька вартість просування; можна відстежувати відгуки; розмаїття форм подачі. Розкрито основні види реклами в соціальних мережах: контекстна, таргетингова, тізерна, ретаргетингова реклами, робота з блогерами. Встановлено, що найпопулярнішими соціальними мережами серед українців є Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Перешкодою впровадження інструментів соціального маркетингу є невміння персоналу їх використовувати, водночас вони дають хороший результат, сприяють збільшенню числа клієнтів, а також прибутків.

Дані про автора

Halyna Ilnytska-Hykavchuk, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. The Law of Ukraine «On Advertising» of 03.07.1996 No. 271/96-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/270/96-вр#Text
2. Lutsii O. P., Larina Ya. S., Zaburanna L. V. (2017) Reklamnyi menedzhment [Advertising management]: pidruchnyk. Kyiv.
3. Kozhukhivska R. B., Parubok N. V. (2017) Spetsyfika formuvannia reklamnoi diialnosti na rynku turystychnykh posluh za umov hlobalizatsii ekonomiky [The specifics of the formation of advertising activity in the market of tourist services under the conditions of economic globalization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 16, pp. 140–144.
4. Zaburanna L. V., Sirenko K. V. (2012) Marketynhovi komunikatsii turystychnykh pidpryiemstv: suchasna teoriia i praktyka [Marketing communications of tourist enterprises: modern theory and practice]: monohrafiia. Кyiv: Lira-K.
5. All-Ukrainian advertising coalition. Available at: https://vrk.org.ua/research.html
6. Bodnaruk O. V. (2019) Vykorystannia innovatsiinykh marketynhovykh tekhnolohii v turystychnii industrii [Use of innovative marketing technologies in the tourism industry]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky - Bulletin of the Azov State Technical University. Series: Economic Sciences, no. 37, pp. 97–104.
7. Niecheva N. (2020) Perspektyvni napriamky menedzhmentu reklamnoi diialnosti turystychnykh firm [Prospective directions of management of advertising activities of tourist companies]. Innovatsiinyi rozvytok ta bezpeka pidpryiemstv v umovakh neoindustrialnoho suspilstva - Innovative development and security of enterprises in the conditions of a neo-industrial society, pp. 146–148.
8. Yevtushenko O. V., Haponenko H. I., Shamara I. M. (2022) Suchasnyi stan ta perspektyvy vykorystannia innovatsiinykh marketynhovykh tekhnolohii u rozvytku kreatyvnykh industrii Ukrainy [The current state and prospects of using innovative marketing technologies in the development of creative industries of Ukraine].Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina - The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series «International Relations. Economics. Country Studies. Tourism», no. 15, pp. 93–101.
9. Donysche-Medyanik A., Klyap M. (2017). Introduction of innovations in the tourism industry: experience of Ukraine. Studia Universitatis «Vasile Goldis» Arad. Economics Series, vol. 27, pp. 15–28. Available at: https://intapi.sciendo.com/pdf/10.1515/sues-2017-0002
10. Alisher E. (2017) Innovative marketing strategy for tourism development. World Scientific News, no. 88(2), pp. 58–68.
11. Makrides A., Vrontis D., Christofi M. (2020). The Gold Rush of Digital Marketing: Assessing Prospects of Building Brand Awareness Overseas. Business Perspectives and Research, vol. 8. DOi: https://doi.org/10.1177/2278533719860016
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Ilnytska-Hykavchuk Halyna Перспективи впровадження інноваційних видів реклами в туризмі / Halyna Ilnytska-Hykavchuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 133-139. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3203.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ