Поняття та значення логістичного потенціалу як чинника розвитку регіону

Ключові слова: логістика, логістичний потенціал, компоненти логістичного потенціалу, логістична інфраструктура, ефективність логістичних систем

Анотація

У статті проаналізовано поняття "логістичний потенціал" і його ключові елементи та компоненти. Вони вказують на значення логістичного потенціалу як основи для реалізації логістичної стратегії в регіоні. У статті проаналізовано, що логістичний потенціал регіону є важливим аспектом для його економічного розвитку та конкурентоспроможності. Також в статті розглянуто зміст поняття «логістичний потенціал» та його сутнісні характеристики. Проведено систематизацію трактувань поняття "логістичний потенціал" вітчизняними та зарубіжними економістами. Досліджено, що вивчення логістичного потенціалу дозволяє розуміти, як оптимізувати ланцюг постачання, знижувати витрати, покращувати швидкість та надійність постачання товарів і послуг, тим самим сприяючи підвищенню ефективності бізнес-процесів та конкурентоспроможності підприємств. Окреслено ключові елементи логістичного потенціалу, як інфраструктура, транспортні мережі, складські приміщення та кваліфікована робоча сила. Вони вказують на важливість якості та наявності цих складових для оптимізації логістичних процесів та забезпечення конкурентоспроможності регіону. Стаття підкреслює, що розвиток логістичного потенціалу регіону сприяє залученню інвестицій, росту бізнесу та створенню нових робочих місць. Він також полегшує доступ до ринків та зменшує витрати, що сприяє загальному підвищенню економічного становища регіону. Під час аналізу логістичного потенціалу Львівської області було виявлено декілька ключових факторів, що визначають його ефективність та конкурентоспроможність. Перш за все, регіон має вигоду з власного географічного розташування, оскільки через нього проходять міжнародні транспортні коридори, що забезпечує зручний доступ до ринків інших країн. Загалом, розвиток логістичного потенціалу регіону важливий для підвищення його економічного становища, конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку. Інвестування в інфраструктуру, кваліфікацію робочої сили та інноваційні рішення є ключовими факторами для розбудови логістичного потенціалу регіону.

Дані про авторів

Maryana Kohut, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу

Svitlana Hrynkevych, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і логістики

Viktor Hylyuk, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри маркетингу і логістики

Посилання

1. Mishenin Ye.V. (2014) Lohistychni osnovy staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Logistical basis of sus-tainable socio-economic development] Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: naukovyi zhurnal, no. 5(60), рp. 3–8.
2. Oklander M.A. (2008) Lohistyka [Logistics]: pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 346 p.
3. Koblianska I.I., Rybalko N.O., Mishchenko O.V. (2015) Lohistychnyi potentsial rehionu: sutnist i metodychnyi pidkhid shchodo yoho otsiniuvannia [Logistics potential of the region: the essence and methodological approach to its evaluation], Bulletin of SSU. Economics series, no. 2, pp. 23–29.
4. Krykavskyi Ye.V. (1997) Ekonomichnyi potentsial lohistychnykh system [Logistics systems economic potential]: monohrafiia. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 168 p.
5. Krykavskyi Ye.V., Chornopyska N.V. (2019) Lohistychni systemynyk [Logistics systems]: pidruchnyk. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 288 p.
6. Hurzhii N.M. (2016) Otsinka lohistychnoho potentsialu pidpryiemstva yak osnova vyboru yoho lohistychnoi stratehii [Evaluation of the enterprise's logistics potential as a basis for choosing its logistics strategy]. Hlobalni ta natsio¬nalni problemy ekonomiky, vol. 13, рp. 244–248.

1. Bilovodska O.А., Gryshchenko O.F., Syhyda L.O. (2016) Osoblyvosti vrakhuvannia lohistychnoho potentsialu rehionu v protsesi rozroblennia systemy rozpodilu na pidpryiemstvi [Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development]. Economic Annals-XXI, no. 160(7-8), pp. 105–110.
2. Herasymchuk Z.V. Stratehichni priorytety rozvytku rehionalnykh lohistychnykh system [Strategic priorities for the development of regional logistics systems]. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11985/1/97.pdf (accessed June 4, 2023).
3. Kovalska L.L. (2012) Formuvannia ta rozvytok lohistychnoi infrastruktury rehionu [Formation and develop¬ment of the logistics infrastructure of the region]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", no. 749, рp. 410–416.
4. Moroz O.D. Metodyka otsinky peredumov formuvannia rehionalnykh lohistychnykh system [Methodology for assessing the prerequisites for the formation of regional logistics systems]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua (accessed June 4, 2023).
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Kohut Maryana Поняття та значення логістичного потенціалу як чинника розвитку регіону / Maryana Kohut, Svitlana Hrynkevych, Viktor Hylyuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 16-22. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2929.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ