Аналітичне вимірювання інноваційного профілю України

Ключові слова: інновації, інноваційний профіль, глобальний індекс інновацій, інноваційна ефективність, інноваційний розвиток

Анотація

У статті досліджено динаміку інноваційного профілю України за елементами субіндексів глобального інноваційного індексу, який є об’єктивним індикатором спроможності та успіхом країни в інноваціях. Аналіз здійснено за п’ятьма показниками субіндексу інноваційних витрат (інноваційні ресурси) та двома показниками субіндексу результати інновацій. Виявлено позитивну тенденцію формування інноваційних ресурсів та інноваційних результатів й зазначено проблеми у формуванні інноваційної моделі розвитку економіки України. Наголошено, що лідерами глобального інноваційного розвитку є країни з високим рівнем доходу на душу населення. На основі кореляційного аналізу даних 106 країн світу зроблено висновок, що на рівень доходів країни високий вплив здійснюють як рівень глобального інноваційного індексу, так і рівень субіндексу «Результати інновацій».

Дані про автора

Olga Sokolova, Державний податковий університет

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Данилишин Б. Структурні реформи, які здатні змінити Україну. Економічна правда, 31 травня, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/31/687649/
2. Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3480803-ukrainska-ekonomika-cerez-vijnu-vtratila-sonajmense-90-milardiv-forbes.html
3. EBRD (2022) European Bank for Reconstruction and Development. URL: https://www.ebrd.com/home
4. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. NY : Basic Books, 1973. 616 р.
5. Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford : Blackwell, 1996. 656 р.
6. Toffler A. The Third Wawe. New York : Bantam Books, 1980. 537 p.
7. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь /за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf
8. Варналій З.С., Гармашова О.П. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення : монографія. Київ : Знання, 2013. 387 с.
9. Данилишин Б., Куценко В. Через модернізацію освіти до економіки знань. Науковий світ. 2010. № 7. С. 6–8.
10. Кириленко В.І., Чалюк Ю.О. Інноваційність економік світу. Підприємництво та інновації. 2020. Випуск 15. С. 7–14. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/377/366
11. Лазебник Л.Л., Соколова О.М. Інноваційні кластери як об’єкт державної структурної політики України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2021. Випуск 7. С. 74–86. URI: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/issue/view/28/21
12. Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики : монографія. Київ : ІАЕ УААН, 2003. 412 с.
13. GII (2020). Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
14. Report GII (2020) Global Innovation Index: 2010-2020. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2010-2020-Report.pdf
15. Zincir O., Rus D. Understanding Knowledge Absorption for Inbound Open Innovation Practices: How Do Knowledge Antecedents Influence the Process? The Role of Knowledge Transfer in Open Innovation. IGI Global, 2019. 97–117.
1. Danylyshyn, B. (2022), “Structural reforms that can change Ukraine”, Ekonomichna pravda, May 31, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/31/687649/ [in Ukrainian]
2. Ukrayinske nacionalne informacijne agentstvo «Ukrinform» (2022). [Ukrinform], available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3480803-ukrainska-ekonomika-cerez-vijnu-vtratila-sonajmense-90-milardiv-forbes.html [in Ukrainian]
3. European Bank for Reconstruction and Development (2022), available at: https://www.ebrd.com/home
4. Bell, D. (1973), The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. NY: Basic Books.
5. Castells, M. (1996), The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.
6. Toffler, A. (1980), The Third Wawe. New York: Bantam Books.
7. Geyecz V. (2015), “Innovative Ukraine 2020: national report”, In-t ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf [in Ukrainian]
8. Varnalij, Z.S. and Garmashova, O.P. (2013), Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovative provision, Znannya, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]
9. Danylyshyn, B. and Kucenko, V. (2010), “Through the modernization of education to the knowledge economy”, Naukovyj svit, vol. 7, pp. 6–8. [in Ukrainian]
10. Kyrylenko, V.I. and Chalyuk, Yu.O. (2020), “Innovativeness of world economies”, Pidpryyemnycztvo ta innovaciyi, vol. 15, pp. 7–14, available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/377/366 [in Ukrainian]
11. Lazebnyk, L.L. and Sokolova, O.M. (2021), “Innovation clusters as an object of the state structural policy of Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk. Seriya: finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 7, pp. 74–86, available at: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/issue/view/28/21
12. Oseczkyj, V.L. (2003), Investments and innovations: problems of theory and practice, IAE UAAN, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]
13. GII (2020), Global Innovation Index, available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
16. Report GII (2020), Global Innovation Index: 2010-2020, available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2010-2020-Report.pdf
14. Zincir, O. and Rus, D. (2019), Understanding Knowledge Absorption for Inbound Open Innovation Practices: How Do Knowledge Antecedents Influence the Process? The Role of Knowledge Transfer in Open Innovation. IGI Global, pp. 97–117.
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Sokolova Olga Аналітичне вимірювання інноваційного профілю україни / Olga Sokolova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 67-73. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2634.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ