Трансформація суспільства і суспільних цінностей як економічних категорій

Ключові слова: суспільний розвиток, цінності, конкурентоспроможність, трансформація суспільних цінностей, динаміка

Анотація

Стаття узагальнює підходи стосовно аналізу суспільства і суспільних цінностей. Метою статті є обґрунтування трансформації суспільства та суспільних цінностей як економічних категорій. Логічне обґрунтування одержаних висновків здійснено за допомогою методів економіко-статистичного аналізу. Проаналізовані наступні показники: темпи зміни населення як у світі, так і в Україні, тренди по роках за віковими показниками. Рівень доходів людей, прогнози росту економік до 2100 року, урбанізація та інші. Систематизація літературних джерел та підходів засвідчила, що незважаючи на існування певного масиву наукових і теоретичних напрацювань, є потреба вивчення комплексу інструментів для даних категорії, характерних як для різних країн світу, так і для України. Актуальність розв'язання наукової проблеми полягає в тому, що зараз відсутня єдина модель яка враховує всі фактори (або хоча б більшість), що впливають на трансформацію суспільства. А така модель дозволила б краще зробити планування на майбутній період. Дослідження питання систематизації та визначення перспектив трансформації суспільства в статті здійснено в наступній логічній послідовності: характеристика підходів стосовно в країнах світу та в Україні; формулювання перспективи розвитку та використання. Тенденції розвитку суспільства, а разом з ними й тенденції розвитку суспільних цінностей, з одного боку, виступають узагальнюючими категоріями, а з іншого – впливають на розвиток та поведінку кожного члена цього суспільства. Суперечливість та неоднозначність оцінки змін, що відбуваються всередині суспільства в цілому та в межах держав, вимагають постійної уваги теоретиків і практиків до цього об'єкта дослідження. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали метод системного підходу, метод трендів, періодом дослідження обрано 1950-2100 роки. Об’єктом дослідження обрано як всі країни у світі, 25 найбільших країн світу по ВВП, а також Україну, оскільки саме за цими країнами представлені науковий аналіз досліджуваної проблематики, який сформувався на сучасному етапі. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично обґрунтовує трансформацію суспільства та суспільних цінностей як економічних категорій. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для практичного застосування вітчизняними суб’єктами підприємництва в розрізі вибору оптимальних стратегій розвитку бізнесу в різних країнах (довготермінове планування), для науковців в контексті розвитку наукових пошуків та вивчення сучасного стану досліджуваного питання.

Дані про автора

Volodymyr Nesterenko, Сумський державний університет

Аспірант

Посилання

1. Bordanova, L.S. (2020), HR Management: Textbook, KPI, Kyiv, Ukraine.
2. Matveev, V.O. (2007), A course of lectures on sociology. Sociology of the family. Forms and types of family. Kyiv, Ukraine, available at: https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=24290&chapterid=9362
3. Gallagher James. The world is expecting a sharp drop in birth rate. What is the reason and what does it threaten? Available at: https://www.bbc.com/russian/features-53417388
4. Employment and social protection in the new democratic context // International Labour Bureau, Geneva, 2013, available at: https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210127.pdf
5. Shubaly, O.M. and Rud, N.T. (2018), HR Management, Lutsk, Ukraine.
6. Libanova, E. "Ukraine is united" is a goal, not a slogan, available at: https://zn.ua/ukr/internal/ukrayina-yedina-ce-meta-a-ne-gaslo-_.html
7. Mazur, N.O. and Kabilochna, O.O. Comparative assessment of demographic security of Ukrainian regions, available at: https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO
8. Population of the Earth // Country meters, available at: https://countrymeters.info/ru/World
9. New look at economic geography // Report on world development Ne International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/630651468337159625/pdf/437380WDR0RUSS08B00PUBLIC0020090rus.pdf
10. Perebeynos, O.M. (2011), “Demographic security and threats of demographic development: State and administrative aspect”, State Construction, vol. 1, p. 9, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_46
11. Petrova, I.L. (2013), Strategic human resource management: textbook. KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Pyramid of the world population from 1950 to 2100, available at: https://www.populationpyramid.net/
13. Matviishin, E.H. (2011), Strategic human resource management: Textbook, LRIDU NADU, Lviv, Ukraine, available at: https://dut.edu.ua/uploads/l_177_29397647.pdf
14. Tsvigun, I.A. Demographic security of Ukraine and directions of its regulation. Monographia, available at: https://wwwirbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21C
15. Libanova, E. How the population of Ukraine will decrease due to the war – sociologist's forecast, available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/07/novyna/suspilstvo/yak-skorotytsya-chyselnist-naselennya-ukrayiny-cherez-vijnu-prohnoz-soczioloha
16. Mikhalchenko, M.І. (2013), Social values of the population of Ukraine in theoretical and practical dimensions, Kyiv, Ukraine, available at: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/suspilni_tsinnosti_164.pdf
17. Methodological provisions on classification and analysis of economic activity of the population in 2011, available at: https://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm
18. Miklovda, V.P. and Kubinog, I.Yu. (ed.) (2012), Labour economics and social and labour relations: Textbook, Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine.
19. Kolot, A.M., Grishnova, O.A., Gerasimenko, O.O. et al. (2009), Labour economics and socio-labour relations: Textbook / for scientific ed. by Dr. Econ. Science, Prof. A. M. Kolota, KNEU, Kyiv, Ukraine.
20. The Lancet Journal “Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study”, available at: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
21. World Bank 2022, available at: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099547405052230400/idu063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c
22. Rosokhata, A., Khomenko, L., Jasnikowski, A. and Dmytruk, K. (2021), “Methodical Tools Research of Place Marketing Via Small and Medium Business Development”, Modern Economics, vol. 29(2021), pp. 156–162.
23. Letunovska, N.E., Khomenko, L.M., Lyulyov, O.V. et al. (2021), Marketing in the digital environment: a manual / textbook, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
24. Bilan, Y., Pimonenko, T. and Starchenko, L. (2020), “Sustainable business models for innovation and success: Bibliometric analysis”, E3S Web of Conferences, DOI: 10.1051/e3sconf/202015904037
25. Yang, C., Kwilinski, A., Chygryn, O., Lyulyov, O. and Pimonenko, T. (2021), “The Green Competitiveness of Enterprises: Justifying the Quality Criteria of Digital Marketing Communication Channels”, Sustainability, 13(24):13679.
26. Nesterenko, V. (2021), “Marketing Communications: Ongoing Trends and Options”, Virtual Economics, vol. 4, pp. 21–32.
27. Letunovska, N., Lyuolyov, O., Pimonenko, T. and Aleksandrov, V. (2021), “Environmental management and social marketing: a bibliometric analysis”, In E3S Web of Conferences (Vol. 234, p. 00008). EDP Sciences
28. Nesterenko, V., Rosokhata, A., Syhyda, L. and Moskalenko, A. (2021), “Comparative analysis of marketing communications changes under the influence of COVID-19”, Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University Economic Sciences, vol. 4, pp. 4–10.
29. Rosokhata, A. and Shapoval, V. (2020), Theoretical bases of priority and perspective innovative development on the inclusiveness principles Inclusive Growth: basics, indicators and development priorities: monograph / edited by T. Vasilyeva, S. Lyeonov. Publishing House: Centre of Sociological Research, Ukraine.
30. World Population (2022), available at: https://countrymeters.info/ru/World
31. Lancet Magazine (2020), available at: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
32. Pyramid of the world population from 1950 to 2100 (2019), available at: https://www.populationpyramid.net/population-projections/africa+asia+europe+latin-america-and-the-caribbean+northern-america+oceania/
33. The World Bank Group (2022), available at: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?view=chart
34. Ryndzak, O. (2020), Migration policy in the system of integration processes of Ukraine, Vinnytsia, Ukraine.
35. Poverty rate. World (2019), available at: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=1W&start=1984&view=chart
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Nesterenko Volodymyr Трансформація суспільства і суспільних цінностей як економічних категорій / Volodymyr Nesterenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 88-101. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2637.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА