ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТРУБНИХ МАГНІТОТЕПЛОВИХ ДЕПАРАФІНІЗАТОРІВ У СКЛАДІ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ АСФАЛЬТО-СМОЛО-ПАРАФІНИСТИМ ВІДКЛАДЕННЯМ

  • Андрій Михайлович Матвієнко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Юлія Сергіївна Міщук Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Мета. Обґрунтування конструкції, особливостей компонування та розрахунку основних параметрів трубних магнітотеплових депарафінізаторів та особливостей їх застосування у складі багаторівневої системи запобігання асфальто-смоло-парафінистим відкладенням (АСПВ) в нафтовидобувній свердловині у інтервалі відкладання високовязких сполук. Поліпшення умов видобування пластового флюїду за допомогою поінтервального підігріву продукції з наступним намагнічуванням.

Методика. Методичною основою проведених досліджень є комплексний аналіз та узагальнення літературних джерел, а також позитивний промисловий досвід боротьби з асфальто-смоло-парафінистими відкладеннями під час видобування вуглеводневої сировини з підвищеним вмістом АСПВ із застосуванням експертного аналізу та оцінки одержаних даних.

Результатом досліджень є обґрунтування конструкції трубного магнітотеплового депарафінізатора, який складається з: підігрівача трубного глибинного та магнітного депарафінізатора, а також розроблення на його базі багаторівневої системи запобігання АСПВ.

Наукова новизна. Вперше розроблена модель роботи багаторівневої системи запобігання АСПВ виконана на базі трубних магнітотеплових депарафінізаторів.

Практична значущість. Обґрунтована та наведена конструкція трубного магнітотеплового депарафінізатора виконаного на основі: підігрівача трубного глибинного та магнітного депарафінізатора, а також запропонований принцип компонування багаторівневої системи запобігання АСПВ. Конструкція трубного магнітотеплового депарафінізатора інтегрована до складу підйомника НКТ і дозволяє зменшувати рівень відкладень високов’язких смолистих часток на робочих поверхнях глибинного обладнання.

Дані про авторів

Андрій Михайлович Матвієнко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Юлія Сергіївна Міщук, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Посилання

Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. – ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 653 с.: іл. – ISBN 5-8365-0052-5.

2. Тронов В.П., Гуськова И.А. Механизм формирования асфальтосмолопарафиновых отложений на поздней стадии разработки месторождений // Нефтяное хозяйство. – 1999. – №4. – С. 24-25.

3. Копей Б.В. Склад і властивості асфальтосмолистих речовин / Б.В. Копей, О.Р. Мартинець, А.Б. Стефанишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2014. № 2(51). – С. 46-50.

4. Насосная добыча высоковязкой нефти из наклонных и обводненных скважин / К.Р. Уразаков, Е.И. Богомольный, Ж.С. Сейтпагамбетов, А.Г. Газаров; под ред. М.Д. Валеева. – М.: ООО «Недра-Бизнес-центр», 2003. –303 с.

5. Пат. 2249096 Российская Федерация. Скважинный электронагреватель / Вахитов М.Ф., Халимов Р.Х., Вахитов Т.М., Фархуллин Р.Г., Деревянко Р.М.; Заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Уфимский научно-исследовательский и проектно-инженерный центр "Нефтегаз-2" (RU). – № 2004106111/03; заявл. 24.02.04; опубл. 27.03.05.

6. http://www.toolcom.ru/catalog/detail.php.

7. Пат. 63250 Україна. Глибинний електричний нагрівник / Коробко Б.О., Матвієнко А.М., Туржанський П.В.; Заявник та правовласник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – №201014981; заявл. 13.12.2010; опубл. 10.10.2011.

8. Комбинированная очистка многокомпонентных сточных вод: Высокотемпературная гидротермическая ферритизация осадков / О. Ковалева // STUDIA UNIVERSITATIS. Revistâ ştiinţificâ a Universitâţii de Stat din Moldova, 2012, nr.6(56). Р. 55-64
Опубліковано
2017-06-14