Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  Тези повинні бути присвячені актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження і оформлені відповідно до вимог. Тези подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 року у форматі * .doc. Файл набирається латиницею і повинен містити прізвище першого автора і дату подачі матеріалу (наприклад, Petrenko.doc). Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля − 2,5 см з усіх боків, абзац − 1,0 см.

  Обов'язкові елементи:

  − індекс УДК
  − прізвище, ініціали (якщо авторів декілька – кожного з авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCІD, e-mail;
  − заголовок;
  − анотація (до 100 слів);
  − ключові слова (3 − 5 термінів в називному відмінку);
  − основний текст.

  Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, назву, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами. Тези обсягом до 3-х повних сторінок подаються українською або англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

  Таблиці слід виконувати в редакторах Excel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

  Формули повинні бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full - 12 pt).

  Ілюстрації виконуються в Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються в форматі * .wmf або * .tiff. Ілюстрація подається включеної (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) в текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна бути надрукована з відповідним підрисунковому написом і нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

  Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках − [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге − номер сторінки.

  Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

  Основний текст. Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0.

  Таблиця 1 − Назва (розміщується над таблицею, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

  Малюнок 1 − Назва (розташовується під малюнком, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру).

  Висновки. Наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок.

  Література. Times New Roman 12 пт, структура - напівжирний курсив, вирівнювання по центру; список - звичайний курсив, вирівнювання по ширині).

  Прийом заявок та тез доповідей до 10.06.2022