Вплив інформаційних технологій на соціально-економічний розвиток територіальних громад

  • Oleksandr Kudinov National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, децентралізація реформа, громада, соціально-економічний розвиток

Анотація

Інформаційно-комунікаційний розвиток технологій (далі – ІТК), що має світову тенденцію розвитку актовано трансформується в світову глобальну економіку. Провідні країни світу почали активно використовувати ІКТ в управлінській, фінансовій та соціально-економічній сфері життєдіяльності населення на макроекономічному та мікроекономічному рівні. Так і в Україні з початком великих реформ одним із пріоритетним напрямком є діджиталізація (цифрової трансформації суспільства та економіки). Реформа децентралізації, що активно розвивається в потребує нових підходів щодо формування регіональної економічної політики. Вже на перших етапах даної реформи в Україні почали активно використовувати цифрові технології для роботи з населенням. Однак місце і роль України в світових рейтингах в розвитку ІКТ на сьогодні є нижче середнім. Саме тому тема є досить актуальною для наукової спільноти оскільки варто виявити слабкі і сильні сторони держави в цифровій соціально-економічній сфері та виявлення найсприятливіших шляхів удосконалення розвитку України в сфері ІТ-економіки. В науковій статті досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток держави. Визначення ролі об’єднаних територіальних громад в цифровій економіці. Розглянуто напрями цифрової трансформації системи управління розвитку територіальних громад. Визначено місце і роль України у світових рейтингах в рейтингу розвитку ІТК в сфері регіонального управління та зазначено перші кроки держави до цифрової трансформації економіки.

Дані про автора

Oleksandr Kudinov, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Аспірант

Посилання

1. Popov, S.A. and Panchenko, H.O. (2018), Innovatsijnyj rozvytok systemy orhaniv publichnoi vlady: stratehichnyj pidkhid [Innovative development of the system of public power: a strategic approach], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
2. Izha, M.M. and Krupnyk, A.S. (2012), “Transformation of public administration in the conditions of social and political modernization of Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 4(52), pp 3–7.
3. Petrovs'kyj, P.M. (2008), Humanitarna paradyhma v systemi derzhavnoho upravlinnia [Humanitarian paradigm in the system of public administration], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
4. Kal'nysh, Yu.H., Lozyns'ka, T.M. and Tymtsunyk V.I. (2015), Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public management and administration], RVV PDAA, Poltava, Ukraine.
5. Lipins'ka, A.V. (2015), “Information and communication technologies in the organization of information and analytical support public administration”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/8.pdf (accessed 5 February 2022).
6. Ratushniak, T.V. (2014), “Use of the cloud technologies and social networks for realization of monitoring of external estimation of work efficiency of the executive bodies”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=736 (accessed 5 February 2022).
7. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), “Digitalization. State in a smartphone: a special short term program”, available at: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/didzhytalizatsiiatsyfrovizatsiiaderzhavavsmartfoni (accessed 17.07.2022).
8. Bakumenko, V.D., & Usachenko L.M., & Cherviakova, O.V. (2013). Teoretychni zasady derzhavnoho upravlinnia: navch. posib. TOV “NVP «Interservis»”, Kyiv, Ukraine.
9. Makarova, I., Pihariev, Yu. and Smetanina, L. (2021), “Digitization of public administration at the regional and city levels”, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 83, pp. 86—91.
10. Reznikova, N.V. (2014), “The paradigm of economic independence in the context of globalization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
11. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum/ G. Switzerland // Cologn – ISBN-13: 978-2-940631-02-5, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
12. The Network Readiness Index 2020. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy / S. Dutta, B. Lanvin, S. // Portulans Institute – ISBN 978-1-63649-055-7, available at: https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf
13. Yedynyj derzhavnyj veb-portal vidkrytykh danykh (2021), available at: https://data.gov.ua/ (accessed 16 February 2022).
14. Kabinet elektronnykh servisiv (2021), available at: https://kap.minjust.gov.ua/ (accessed 16 February 2022).
15. Derzhavni posluhy onlajn (2021), available at: https://diia.gov.ua/ (accessed 16 February 2021).
16. Derzhavni posluhy onlajn (2021), “Proekty tsyfrovoi transformatsii”, available at: https://plan2.diia.gov.ua/projectsс (accessed 18 February 2022).
17. Storonians'ka, I.Z. (2019), Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok terytorial'nykh hromad Tsentral'noi Ukrainy v umovakh detsentralizatsii [Socio-economic development of territorial communities of Central Ukraine in the conditions of decentralization], IRD NANU, L'viv, Ukraine.
1. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч. посіб. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 220 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/29.03.2019.pdf (дата звернення: 18.02.2022).
2. Іжа М.М., Крупник А.С. Трансформація публічного управління в умовах соціально-політичної модернізації України. Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4 (№52). С. 3–7.
3. Петровський П.М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. 252 с.
4. Кальниш Ю.Г., Лозинська Т.М., Тимцуник В.І. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник. Полтава : РВВ ПДАА, 2015. 280 с.
5. Ліпінська А.В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/8.pdf (дата звернення: 05.02.2022).
6. Ратушняк Т.В. Використання хмарних технологій та соціальних мереж для проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=736 (дата звернення: 05.02.2022).
7. Діджиталізація (цифровізація). Держава в смартфоні: спеціальна короткострокова програма. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/didzhytalizatsiiatsyfrovizatsiiaderzhavavsmartfoni
8. Бакуменко В.Д., Усаченко Л.М., Червякова О.В. Теоретичні засади державного управління : навч. посібник. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 174 c.
9. Макарова І., Пігарєв Ю., Сметаніна Л. Цифровізація публічного управління на регіональному та міському рівнях. Актуальні проблеми державного управління. 2021. № 83. С. 86–91.
10. Радзієвська С.О. Глобальні економічні процеси та Україна. Міжнародна економічна політика. 2014. №1 (20). С. 80–104.
11. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum/ G. Switzerland // Cologn – ISBN-13: 978-2-940631-02-5. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
12. The Network Readiness Index 2020. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy / S. Dutta, B. Lanvin, S. // Portulans Institute – ISBN 978-1-63649-055-7. Available at: https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf
13. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/ (дата звернення: 16.02.2022).
14. Кабінет електронних сервісів. URL: https://kap.minjust.gov.ua/ (дата звернення: 16.02.2022).
15. Державні послуги онлайн. URL: (дата звернення: 16.02.2022).
16. Проекти цифрової трансформації. Цифрова держава. URL: https://plan2.diia.gov.ua/projectsс (дата звернення: 18.02.2022).
17. Сторонянська І.З. Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації : науково-аналітична доповідь / наук. ред. д. е. н., проф І.З.. Сторонянська. Львів : ІРД НАНУ, 2019. 104 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Kudinov Oleksandr Вплив інформаційних технологій на соціально-економічний розвиток територіальних громад / Oleksandr Kudinov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (1(84). – С. 82-88. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.1(84).2549.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ