Роль облікової політики в системі управління підприємством

  • Yuliia Myronova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Ilona Siroshtan Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: облікова політика, наказ про облікову політику, бухгалтерський облік, управлінський облік

Анотація

Розкрито сутність, мету формування облікової політики та її управлінську спрямованість. Досліджено аспекти облікового процесу, які впливають на порядок формування облікової політики: методичний, технічний і організаційний. Наведено етапи формування облікової політики, яких доцільно дотримуватися на підприємстві. Правильно розроблена облікова політика повинна забезпечувати: повноту відображення у фінансовій звітності всіх фактів господарського життя; активів, власного капіталу та зобов’язань виходячи не тільки з їхньої правової форми, але й з їхнього економічного значення; тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам рахунків  синтетичного обліку на перше число кожного місяця, фінансової звітності даним синтетичного й аналітичного обліку; раціональне ведення обліку виходячи з умов господарської діяльності. З огляду на потребу в здійсненні додаткових заходів щодо забезпечення подальшого стійкого розвитку підприємств в Україні та підвищення ролі їх облікової політики в сучасних умовах господарювання основними шляхами її поліпшення є: внесення змін у нормативно-правові акти, які визначають сутність облікової політики в Україні (не деталізують її змісту, тому впровадження на практиці здійснюється несистемно і не завжди в обсязі, що забезпечує реальний вплив облікової політики на формування витрат і доходів та фінансових результатів); удосконалення національних П(С)БО в частині формування й оприлюднення облікової політики; розробення та затвердження у П(С)БО єдиної структури наказу про облікову політику для всіх підприємств, яка має складатися із трьох частин (методологічної, методичної, організаційної) й типової форми наказу про облікову політику. Таким чином, інформація фінансової звітності як результату застосування облікової політики, з одного боку, є наслідком ефективної чи неефективної діяльності, а з іншого – значною мірою залежить від того, на скільки вдало обрана облікова політика, та якою є мета її формування. Виходячи із цього необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб облікова політика була дієвим важелем впливу на досягнення стратегії розвитку підприємства, бухгалтерський облік був активним учасником функціонування підприємства й елементом системи його управління, а також забезпечував користувачів достовірною та неупередженою інформацією про стан і результати діяльності.

Дані про автора

Yuliia Myronova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. The accounting policy of the enterprise / Yu. A. Veryha andothers – Kyiv. : «Center for Educational Literature», 2015. 312 p.
2. Voitenko T.V. Accounting Policies – 2010: main. Taxes and accounting. 2010. № 1. P. 16-22.
3. Ivchenko L.V. Conceptual principles of accounting policy. Finance, accounting and auditing. 2009. № 14. P. 246-256.
4. Transformation of accounting and information policy and harmonization of financial reporting, analysis and audit in the context of European integration: monograph / N.M. Levchenko and others; ed. N.M. Levchenko. Zaporizhzhia: Kruhozir, 2015. 368 p.
5. Oliinyk Ya.V. Methodological aspects of accounting policies of enterprises. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». 2012. № 721. P. 206-211.
6. Tsehelnyk N.I. Formation of accounting policy of the enterprise for accounting of receivables in the system of payments with customers. Accounting and Finance. 2014. № 4 (66). P. 77-81.
7.Shchyrba M.T., Shchyrba I.M., Shchyrba M.M. Accounting policy as a tool for organizing management accounting at the enterprise. Economy and society. 2017. № 8. P. 830-837.
8. On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine of July 16, 1999 № 996-XIV / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed: 10/20/2019).
9. Letter of the Ministry of Finance of Ukraine «On accounting policy» dated 21.12.2005 No. 31-34000-10-5 / 27793 / Ministry of Finance of Ukraine. URL:http://195.78.68.18/minfin/control/en/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931 (accessed 20.03.2019).
10. Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations: Order of the Ministry of Finance of Ukraine of November 30, 1999 № 291 / Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#n13 (accessed: 10/20/2019).
11. Instruction on the Application of the Plan of Accounts for the Accounting of Assets, Capital, Liabilities and Economic Transactions of Enterprises and Organizations: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 30, 1999 No. 291 / Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (accessed: 03/20/2019).
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Myronova Yuliia Роль облікової політики в системі управління підприємством / Yuliia Myronova, Ilona Siroshtan // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 152-157. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1869.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ