Зарубіжний досвід використання логістики, управління маркетингом та можливість його адаптації в Україні

  • Olena Zerniuk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Mariia Hunchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Yuriy Snisar Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Nazar Sonnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: логістика, управління логістикою, управління маркетингом, індекс ефективності логістики (ІЕЛ), ринок логістики, управління логістичними процесами

Анотація

Дослідженно зарубіжний досвід у сфері логістичного та маркетингового менеджменту. Розкрит результати аналізу рейтингу країн за індексом LPI, а також визначають проблеми України, що спричиняють її низький рейтинг за цим показником.  Наведено пропозиції щодо можливостей імплементації закордонного досвіду в сучасному управлінні логістикою для поліпшеня української логістичної системи. Метою статті є дослідження рейтингу країн за ін­дексом LPI, виявлення проблем України, що спричиняють її низький рейтинг та пошук можливих шляхів імплементації закордонного досвіду в сучасному управлінні логістикою для поліпшення української логістичної системи. Проведено аналіз індексу ефективності логістики різних країн світу. Встановлено, що у 2016 р. Україна опустилася з 61-ї на 80-ту позицію. Це пояснюється тим, що інші країни розвивають свої логістичні системи більш швидкими темпами, ніж наша держава. Ще однією причиною зниження рейтингу є складна соціально-економічна та політична ситуація в країні. Зроблено висновок, що  за розвитком логістики Україна серйозно відстає від провідних країн і країн-сусідів, що обумовлено низкою проблем суб’єктивного та об’єктивного характеру. Деякі з них притаманні й іншим країнам пострадянського простору, що негативно впливає і на їхні рейтингові показники. Зроблено висновок про те, що за кордоном усвідомлення ролі логістики в економічному зростанні країн і регіонів відбулося досить давно. Це вплинуло на формування і розвиток системи внутрішніх і зовнішніх логістичних зв’язків розвинених зарубіжних країн світу. Аналіз динаміки розвитку логістики в розвинутих країнах показує, що стосовно кожної країни вибір конкретного теоретичного апарату, методології та практичного інструментарію логістики був обумовлений конкретною економічною потребою,  яка формувалася під впливом таких визначальних чинників, як рівень розвитку продуктивних сил, особливості спеціалізації та кооперування на внутрішньому й міжнародному ринках, рівень технологічного розвитку, політична ситуація, характер і рівень розвитку ринкових відносин, національні та соціальні традиції конкретної держави й інститутів.

Дані про авторів

Olena Zerniuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Mariia Hunchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Nyzhnyk I.V. Lohistyka v menedzhmenti promyslovykh pidpryiemstv: teoriia ta praktyka zastosuvannia. [Logistics in Management of industrial enterprises: Theory and practice of application] / I. V. Nizhnyk// Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Visnyk of Khmelnytsky National University. Economic sciences]. – 2014. – No 5 (1). – P. 31-34.
2. Trushkina N.V. Lohistychni kontseptsii na promyslovomu pidpryiemstvi v umovakh hlobalizatsii rynku [Logistics concepts in an industrial enterprise in the conditions of market globalization] / N. V. Trushkina, Yu. V. Drachuk, Yu. S. Zaloznova // Problems of the economy [Problemy ekonomiky]. – 2016. – No 3. – P. 228-238.
3. The World Bank Working for a World Free of Poverty. URL: https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/HTI/2018#chartarea
4. Shevtsiv L. Stratehichne lohistychne upravlinnia diialnistiu mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Strategic logistical management of engineering enterprises activity in the conditions of Euro integration processes] / L. Shevtsiv // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Svitove hospodarstvo ta mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. Series: World economy and international economic relations]. – 2017. – No 9 (25). – P. 118-136.
5. Shandrivska O.E. Kompleksnyi analiz rynku lohistychnykh posluh v Ukraini [The complex analysis of the logistics services market in Ukraine] / O.E. Shandrivska, L.Yu. Shevtsiv // Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy]. – 2016. – No 7. – P. 163-173.
6. Katma V.I. Sutnist ta rol lohistychnoho upravlinnia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Essence and role of logistics management in the system of enterprise Management] / V.I. Katskma // Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats. – Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka” [Economic Analysis: Sciences. Works. – Ternopil: Publishing and Polygraphic Center of Ternopil National Economic University "Economic thought"], 2016. – Vol. 23. – No 2. – P. 60-65.
7. Hudz P.V. Analiz zarubizhnoho dosvidu zastosuvannia systemnoho upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu [Analysis of foreign experience of the system management of logistics activity] / P.V. Hudz, T.I. Ostapenko // Biznes Inform [Business inform]. – 2011. – No 4. – P. 139-142.
8. Kuchkova О.V. Lohistychnyi potentsial Ukrainy v mizhnarodnomu reitynhu [Logistic potential of Ukraine in the international rating] / O.V. Kuchkov, N.V. Archireyska // Byznes-ynform [Business inform]. – 2017. – No 1. – P. 39-43.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Zerniuk Olena Зарубіжний досвід використання логістики, управління маркетингом та можливість його адаптації в україні / Olena Zerniuk, Mariia Hunchenko, Yuriy Snisar, Nazar Sonnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 129-134. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1861.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ