Шляхи відновлення плідної науково-технічної діяльності як складової інноваційно-інвестиційного розвитку України

  • Олександр Вікторович Марченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-3342-0525
  • Олександр Петрович Голобородько Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-4518-7652
  • Ірина Володимирівна Амеліна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-3448-4918
Ключові слова: науково-технічні досягнення, технологічний розвиток, інновації, інноваційно-інвестиційний розвиток

Анотація

Проаналізовано  наукову літературу, що дозволило виділити такі взаємопов’язані поняття, як науково-технічні досягнення, технологічний розвиток, інновації, інноваційно-інвестиційний розвиток. Розглянуто проблеми відновлення  науково-технічної діяльності як складової інноваційно-інвестиційного розвитку України. З’ясовано стан розвитку науково-технічної сфери діяльності й виявлено основні шляхи вдосконалення за вказаним напрямом. Розглянуто досвід розвинених країн з розв’язання вказаної проблеми. Проаналізовано забезпечення фінансуванням наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Виконано оцінювання поточного галузевого економічного стану в країні й виявлено перспективи впровадження прогресивних технологій у процесі виробництва продукції металургії, хімічної промисловості,  машинобудування. Установлено можливість плідного науково-технічного розвитку деревообробної, целюлозно-паперової та хіміко-фармацевтичної галузей промисловості. З’ясовано необхідність раціонального використання природних багатств України. Доведено актуальність інвестиційної підтримки інноваційної діяльності з метою вдалого комерційного втілення її результатів. Запропоновано шляхи ліквідації технологічного відставання  України від розвинених країн Європи за рахунок відновлення плідної самостійної науково-технічної діяльності у рамках обґрунтованої та фінансово забезпеченої національної стратегії, усебічної  підтримки зусиль середнього і малого підприємництва та грамотного законодавчого забезпечення, регулювання й підтримки інноваційних процесів. Підкреслено важливість зацікавленості  дієвих інвесторів, надання державних гарантій забезпечення їх фінансових інтересів. Указано на необхідність суттєвої перебудови в системі організації наукових досліджень. Підкреслено актуальність активізації зусиль державного управління з метою формування сприятливого інвестиційного клімату в країні.

Дані про авторів

Олександр Вікторович Марченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Олександр Петрович Голобородько, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Ірина Володимирівна Амеліна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Innovative Ukraine 2020: national lecture / edited by V. Heiets et al. – K.: NAN of Ukraine, 2015. – 336 p.
2. Ilin V. The Basic constituents of innovative development of Ukraine / V. Ilin. // Modern innovative investment mechanisms of development of national economy in the conditions of eurointegration: materials of V the International scientific conference, on November, 01 in 2018 in Poltava: FOP Pusan A.F., 2018. – P. 29–30.
3. Komelina O. Problems of providing innovative investment safety of Ukraine in the conditions of eurointegration of / O. Komelina // Modern innovative investment mechanisms of development of national economy in the conditions of eurointegration: materials of V the International scientific conference, on November, 01 in 2018 in Poltava: FOP Pusan A.F., 2018. – P. 32 – 34.
4. Komelina O. Global, national and regional innovative factors of formation of competitive potential of economy / O. Komelina, V. Rzhepishevska // National Security & Innovation Activities: Methodology Policy and of Practice: monograph / edited by of Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in of Economics V. Omelianenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – RudaSlaska: Drukarniai Studio GraficzneOmnidium, in 2018. – 416 p. – P. 14–25.
5. Solokha D. Determination of key principles of innovative strategy of forming of national economy / D. Solokha // Modern innovative investment mechanisms of development of national economy in the conditions of eurointegration: materials of V the International scientific conference, on November, 01 in 2018 in Poltava: FOP Pusan A.F., 2018. – P. 43–44.
6. Chaikina A., Modern trends in media innovation activity / A. Chaykina // Modern innovative investment mechanisms of development of national economy in the conditions of eurointegration: materials of V the International scientific conference, on November, 01 in 2018 in Poltava: FOP Pusan A.F., 2018. – P. 49–52.
7. Yurynets Z. Country’s of economic competitiveness increasing within innovation component / Z. Yurinets, B. Baida, O. Petruch // of Economic Annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – 32–33.
8. Romanenko O. the Investment providing of steady of economic development / Romanenko O. // the “Molodoy vcheny” – №11. – 2015. – Р. 43–44.
9. Semenenko M. Problems and prospects of government control of innovative investment activity in Ukraine / M. Semenenko // Public management in Ukraine: state, calls and prospects of development : materials of the International scientific conference (Kyiv, 25 May in 2018) / edited by V. Kuybida, M. Bilinska. – Kyiv: NADU, 2018. – V. 2. – 156 p.
10. Babych V. Modern approaches to forming of state innovative investment politicians / V. Babych // Business Inform. – 2015. – Vol 3. – P. 117–122.
11. Ulianchenko O. Innovative investment activity, as basis of steady development of economy of the state of / O. Ulianchenko // the Scientific announcer Mukachevo state university. – Mukachevo: MDU, 2015. – P. 38–39.
12. Strategy of economic development of Ukraine to 2020: strategy of national modernization // Ministry of economy of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http: // me.kmu.gov.ua.
13. Stolbunenko N., Prybok V. Investment-unnovation development of Ukraine at the present stage. / N. Stolbunenko, V. Pribok // Innovative economy: theoretical and practical aspects [Text]: monograph. – V. 1. / Edited by E. Maslennikov. – Kherson, 2016. – 854 p.
14. Official website of the State committee of statistics of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: www.ukrstat. gov.ua
15. Official site of World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Electronic resource]. – Access mode: http: //www.weforum.org/reports/
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Марченко ОлександрВікторович Шляхи відновлення плідної науково-технічної діяльності як складової інноваційно-інвестиційного розвитку україни / ОлександрВікторович Марченко, ОлександрПетрович Голобородько, ІринаВолодимирівна Амеліна // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 28-35. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1433.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ