ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering http://journals.nupp.edu.ua/znp <p>Викладення результатів досліджень із механізації будівельних робіт, проектування й експлуатації будівельних споруд, удосконалення будівельних конструкцій; розглянуті сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування.</p> uk-UA jounals_pntu@gmail.com (Pichugin, S. F.) v171@nupp.edu.ua (Pichugin, S. F.) ср, 06 лип 2022 16:05:44 +0300 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Теоретичне визначення закону руху вібраційної плити при поверхневому ущільненні полімерного бетону http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2491 <p>Для теоретичного визначення закону руху поверхневого вібраційного робочого органу з полімерним бетоном виконано дослідження динамічної системи «вібраційна плита – полімерний бетон». У даній динамічній системі ущільнюваний полімерний бетон уявлений у вигляді системи з розподіленими параметрами, яка враховує дію пружних і дисипативних сил опору, що діють з боку полімерного бетону при його деформуванні у формі на жорсткій основі. Відповідно до прийнятої реологічної моделі полімерного бетону для умов одноосного напруженого стану запропонована залежність у приватних похідних між напруженням і деформацією полімерного бетону, характер якої залежить від динамічного модуля пружної деформації, динамічного модуля пружної деформації Максвелла та коефіцієнта динамічної в’язкості. Складено хвильове рівняння коливань, яке описує поширення пружно-в'язких хвиль деформації у полімерному бетоні, що деформується поверхневим вібраційним робочим органом, розв’язання якого дозволило визначити: закономірність поширення пружно-в'язких хвиль деформації у полімерному бетоні, що ущільнюється, а також теоретичні вирази для чисельного визначення наведених коефіцієнтів жорсткості та дисипативного опору полімерного бетону, приєднаної маси; закон руху і амплітуду коливань вібраційної плити, а також закономірності руху поверхневого шару полімерного бетону. Отримані теоретичні залежності дозволяють обґрунтовано визначити раціональні параметри вібраційного робочого органу залежно від фізико-механічних властивостей полімерного бетону, що ущільнюється, а отримані результати можуть надалі використовуватися для проведення теоретичних досліджень для аналітичного визначення закону зміни напружень, що виникають в ущільнюваному шарі полімерного бетону при вібраційному ущільненні, а також при аналізі та синтезі отриманого віброударного режиму роботи вібраційної плити.</p> Alexandr Maslov, Dmitry Savielov, Roman Vakulenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2491 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Вплив важільного закріплення віброзбуджувача на загальну ефективність віброущільнення http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2492 <p>У статті розглянута конструкція вібростолу, у якого за наявності вільного простору під ним (при закріпленні вібростолу на каркасі вище площини підлоги) виникає можливість закріплення віброзбуджувача на важелі. Важіль з віброзбуджувачем закріплюється вертикально під віброплитою по центру знизу. Приводиться опис роботи вібростолу при дії на нього важільного закріплення віброзбуджувача. Надані кінематична схема вібростолу з важільним закріпленням віброзбуджувача та розрахункова схема визначення віброколивань на віброплиті. Дана конструкція вібростолу була створена у вигляді дослідної моделі. На ній за допомогою вимірювального обладнання&nbsp; проведені дослідження, метою яких було виявлення впливу важільного закріплення віброзбуджувача на віброущільнення, а саме існування залежності амплітуди віброколивань від довжини важеля, на якому закріплений віброзбуджувач, та від навантаження на рухому частину вібростолу Довжина важіля під час експерименту змінювалася поступово від 0 до 150 мм, а навантаження також збільшувалось поступово від 0 до 0,36 кг при постійній&nbsp; довжині важіля 150 мм. На базі результатів дослідів та отриманих показників побудовані графіки залежності величіни ударних імпульсів від довжини важеля та від навантаження на вібростіл. Результати проведених досліджень показують, що при збільшенні довжини важіля, на якому закріплюється віброзбуджувач, відповідно збільшуються значення ударних імпульсів, що діють на віброплиту, а збільшення навантаження на віброплиту приводить до зменшення величини ударних імпульсів. Отримані результати вказують на те, що за рахунок покращення віброущільнення від зміни амплітуди є можливість заощадити енерговитрати при виробництві. Дані результати також дають перспективу для проведення подальших досліджень у напрямку покращення енергоефективності та загальної ефективності віброущільнення.</p> Bogdan Korobko, Yuriy Korotych ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2492 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Розвиток норм кранових навантажень на основі експериментальних досліджень http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2493 <p>&nbsp;</p> <p>Забезпечення надійності та безаварійності будівель і споруд у великій мірі залежить від правильного розуміння природи і кількісного опису та нормування навантажень на будівельні конструкції, в тому числі кранових навантажень. Ці навантаження на виробничі споруди мають досить складну фізичну природу і мінливий характер, що вимагають знання конструктивних відмінностей мостових та підвісних кранів, кінематичних та динамічних процесів, що реалізуються при роботі кранів, особливостей технологічних процесів, що відбуваються у виробничих цехах, які обслуговуються підйомними кранами. Такі особливості у певній мірі відображаються в розділах норм проектування будівельних конструкцій, що містять нормативи кранового навантаження. Більшість параметрів норм кранового навантаження мають імовірнісну природу і вимагає для свого обґрунтування застосування статистичних методів. Ці&nbsp;методи постійно змінювалися і розвивалися разом з регулярним переглядом норм будівельного проектування. Тому&nbsp;аналіз еволюції вітчизняних норм кранового навантаження разом з їх статистичними обґрунтуванням є актуальною задачею. Матеріали, присвячені крановим навантаженням, опубліковані в різних науково-технічних журналах, збірниках статей, матеріалах конференцій. Стаття містить систематизований огляд норм проєктування та публікацій по проблемі кранового навантаження за 90-річний період з 30-х років ХХ століття до теперішнього часу. Головна увага приділяється аналізу тенденцій розвитку норм проектування конструкцій в частині змін розрахункових коефіцієнтів, призначення нормативних і розрахункових значень кранового навантаження і залучення до цього дослідних статистичних даних. Відзначається високий науковий рівень вітчизняних норм ДБН В.1.2-2006 «Навантаження і впливи», які мають сучасний імовірнісний базис і асоціюються з нормами Єврокод. Виділяються наукові результати, що можуть бути включеними в наступні норми кранового навантаження.</p> <p>&nbsp;</p> Sergii Pichugin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2493 пт, 17 чер 2022 23:14:02 +0300 Оптимізація розрахункової схеми двопролітних прогонів у каркасній системі з портальними рамами із застосуванням в’язевих підкосів http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2504 <p>Приєднані до несучого елемента (основної балки або колони рамного каркасу) різного роду другорядні конструкції, такі як встановлені планомірно в’язеві підкоси, збільшують його жорсткість, змінюють його розрахункову схему і призводять до перерозподілу внутрішніх зусиль. Проаналізовано вплив розкріплення в’язевими підкосами на несучу здатність елементів каркасу із використанням математичних методів. Розглянуто ряд заходів для забезпечення просторової стійкості лінійних несучих елементів каркасних будівель, що призводять до зменшення металоємності сталевих прогонів покриття для типового каркасу. На основі аналізу внутрішніх зусиль було виявлено та описано особливості умов роботи балки. Розкрито переваги та недоліки конструктивних рішень відповідно до принципів простоти та ефективності. Запропоновано збільшити економію матеріалу за допомогою детального розрахунку. Вирішення задачі в системі комп’ютерної алгебри wxMaxima за розрахунковою моделлю показало суттєве зменшення внутрішніх зусиль, яке має високу збіжність із результатами розрахунку моделі методом скінченних елементів. Варто звернути увагу на значний перерозподіл зусиль, а саме згинальних моментів, у прогоні. Зменшення максимального розрахункового згинального моменту в ньому може досягати 20% при середній жорсткості опор, що суттєво впливає на загальну металоємність несучих елементів каркасу (до 15%). Наведено порівняння результатів розрахунку із використанням спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу моделей будівель із портальними рамами (Consteel). Урахування факторів, що характеризують особливості роботи прогонів покриття позитивно відображається на рівні використання і запасу міцності матеріалу. В’язеві підкоси можуть не тільки виконувати свою безпосередню функцію, але й ефективно використовуватися для підкріплення прогонів, таким чином змінюючи їх розрахункову схему, зменшуючи витрати сталі, що є позитивним чинником</p> Serhii Hudz, Natalia Ichanska, Serhii Rendyuk, Petro Molchanov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2504 ср, 22 чер 2022 13:30:18 +0300 Аналіз конструкцій віброустановок панельних елементів та напрямків їх використання http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2505 <p>Виконано аналіз напрямків використання різних конструкцій вібромайданчиків для ущільнення бетонних сумішей при виробництві плоских панельних елементів із можливим застосуванням сучасних технологій індустрії 4.0 для підвищення загальної ефективності будівництва. Проаналізовано основні недоліки і переваги тих чи інших конструкцій вібромайданчиків, виявлені основні технології виробництва плоских залізобетонних виробів, у яких їх використання є найбільш доцільним. Виконано оцінку і виявлено можливості обладнання різних конструкцій бути швидко переналагодженими під зміни виробничої програми. Встановлено, що у переважній більшості у технології збірного залізобетону використовують малорухомі бетонні суміші з яких у результаті виробляють потрібні як за конфігурацією так і за належною якістю поверхонь суцільні (одношарові) панельні залізобетонні елементи, які відповідають необхідним вимогам по міцності, водонепроникності, морозостійкості і при цьому з належною якістю поверхонь. Останні десятиліття все більшого використання набувають різного роду багатошарові панельні елементи, які складаються з шарів залізобетону, розділеного різними за складом ізолювальними матеріалами. У обох випадках суміш, яка завантажена у форму, вимагає додаткового ущільнення для зменшення кількості повітря і витіснення зайвої рідини. Найбільш розповсюдженим методом ущільнення є об’ємний метод з використанням вібраційної дії на оброблюване середовище, для чого зазвичай використовують вібраційні майданчики різних конструкцій.</p> <p>Встановлено, що основна ідея при виробництві плоских панельних елементів на вібромайданчиках із застосуванням технологій індустрії 4.0 полягає в тому, щоб використовувати новітні інформаційні технології та автоматизацію, щоб бізнес-процеси та інженерні процеси були глибоко інтегровані. Завдяки цьому виробництво працюватиме гнучким, ефективним та екологічно чистим способом із постійно високою якістю та низькою вартістю.</p> <p>&nbsp;</p> Ivan Nazarenko, Oleksandr Diachenko, Vasyl Pryhotskyi, Mykola Nesterenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2505 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Визначення оптимального варіанту утеплення горищного перекриття навчального корпусу http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2506 <p>Робота присвячена визначенню оптимального варіанту утеплення горищного перекриття навчального корпусу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Аналіз теплозахисних властивостей існуючого горищного перекриття показав невідповідність їх нормативним вимогам. Була визначена необхідна товщина утеплювача у горищному перекритті без урахування теплопровідних включень. Але на &nbsp;теплозахисні властивості горищного перекриття значний вплив здійснюють ділянки перекриття з теплопровідними включеннями. Вони зменшують приведений опір теплопередачі. Такими ділянками у горищному перекритті є ділянки примикання перекриття до внутрішніх та зовнішніх стін. Збільшити приведений опір теплопередачі можливо за рахунок додаткового утеплення зовнішніх та внутрішніх стін у межах холодного горища. У роботі були розглянуті варіанти додаткового утеплення у межах холодного горища: зовнішньої стіни з зовнішньої сторони, зовнішньої стіни з внутрішньої сторони, зовнішньої стіни з внутрішньої та зовнішньої сторони, внутрішніх стін, зовнішньої стіни з зовнішньої сторони та внутрішніх стін, зовнішньої стіни з внутрішньої сторони та внутрішніх стін, зовнішньої стіни з обох сторін та внутрішніх стін, збільшення товщини утеплювача горищного перекриття. Були визначені оптимальні варіанти довжини додаткового утеплення ділянок з теплопровідними включеннями. За оптимальні приймалися такі довжини додаткового утеплення при яких подальше збільшення довжини утеплювача не дає істотного збільшення приведеного опору теплопередачі. Дослідження показали, що варіант підвищення&nbsp; товщини утеплювача на горищному перекритті до 400 мм дозволяє досягнути нормованого значення теплозахисту для горищного перекриття. Але даний варіант утеплення є економічно не доцільним так як потребує значного збільшення об’єму утеплювача. Для визначення економічно оптимального варіанта були розглянуті варіанти додаткового утеплення зовнішніх та внутрішніх стін у межах горища з одночасним зменшенням товщини утеплювача на горищному перекритті.</p> Oleg Yurin, Alina Zyhun, Anastasiia Kliepko, Mahlinza Qiniso ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2506 ср, 22 чер 2022 14:58:55 +0300 Удосконалення технології заміни віконних блоків в залізобетонних панельних стінах http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2507 <p>З метою підвищення комфортності житлових будинків другої половини 20-го століття часто здійснюється заміна дерев'яних віконних блоків на сучасні металопластикові конструкції. В зимовий період температура поверхні внутрішнього відкосу поблизу віконної коробки може опускатися нижче точки роси, що призводить до теплової відмови за критерієм утворення конденсату. Для обґрунтування надійного конструктивно-технологічного рішення вузла примикання віконних блоків до неутеплених стін з керамзитобетонних панелей побудовані та проаналізовані двомірні температурні поля у вузлах різної конструкції. Найменша температура на поверхні внутрішнього віконного відкосу порівнювалася з температурою точки роси. Показано, що на температурний режим експлуатації вузла примикання віконного блоку до стіни істотно впливає конструкція вузла та положення вікна в товщі стіни. Утеплення зовнішнього віконного відкосу та зміщення вікна всередину приміщення підвищує температуру критичної зони вузла. На прикладі поширених панельних стін з керамзитобетону товщиною 300 мм показано, що для забезпечення належного температурного режиму експлуатації вузла необхідно виконати утеплення зовнішнього віконного відкосу та локальне фасадне утеплення у вигляді обрамлення віконного прорізу шириною 200 мм або 250 мм. Віконний блок слід відповідно встановлювати на відстані 80 мм чи 60 мм від зовнішньої поверхні стінової панелі. З технологічної точки зору для утеплення краще використовувати плити з пінополістиролу, кріплення яких до стінових панелей та зовнішнє оздоблення є менш трудомістким і дешевшим порівняно з використанням плит з мінеральної вати. Локальне фасадне утеплення навкруги віконних прорізів з товщиною, яка задовольняє вимоги норм до опору теплопередачі стін, у майбутньому може стати частиною повного фасадного утеплення при термомодернізації будівлі.</p> Victor Pashynskyi, Stanislav Dzhyrma, Mykola Pashynskyi, Vladyslav Nastoiashchyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2507 ср, 22 чер 2022 15:35:50 +0300 Впровадження теплоенергозберігающих конструкцій в будівництво як умова його стійкого еколого-економічного розвитку http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2508 <p>У статті визначені основні аспекти стійкого розвитку будівництва в рамках реалізації стратегії розвитку. Розглянуто підходи і розроблено пропозиції щодо взаємопов’язаних складових підвищення ефективності будівельного виробництва, які ґрунтуються на взаємозалежних і взаємодоповнюючих діях досягнення конкурентоспроможності будівельної галузі і є актуальними для функціонування будівельного комплексу. Запропоновані напрями вдосконалення будівельного виробництва через впровадження теплоенергозберігаючих конструкцій на об’єктах будівництва. Задача, що розглядається в статті, полягає у пошукі нових підходів до вирішення еколого-економічних проблем будівельного виробництва за допомогою застосування теплоенергозберегаючих конструкцій. В роботі досліджується взаємозв’язок між випуском та виведенням на ринок теплоенергозберегаючих матеріалів й конструкцій нового покоління (коли для вироблення теплової енергії використовують поновлювані джерела енергії (енергію сонця, вітру і т.п.)), які дозволяють економити традиційні джерела теплопостачання та енергозабезпечення і еколого-економічним розвитком будівельної галузі. У висновках проаналізовано результати розвитку будівельної галузі. Визначено, що ефективне залучення природних ресурсів на інтерактивній основі, застосування теплоенергосберегаючих конструкцій, технологій, формування і реалізація на цій основі стратегії довгострокового стійкого розвитку - один з пріоритетів будівництва.</p> Stanislav Rohovyi, Lydmila Boginska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2508 ср, 22 чер 2022 15:54:29 +0300 Ефективні рішення влаштування котлованів у тісній забудові http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2509 <p>Викладено результати аналізу впливу на існуючу забудову нового будівництва багатоповерхового житлового будинку, конструктивні й технологічні заходи з улаштування більш глибокого, ніж рівень підошви існуючих фундаментів котловану, за мінімальних затрат та мінімального негативного впливу на оточуючу забудову, зокрема, стадійність його відкопування, дані розрахунку міцності елементів огородження котловану, а також пропозиції щодо моніторингу технічного стану існуючих будівель у процесі будівництва. Грунти майданчику – переважно замоклі лесовані суглинки. Фундаменти існуючих будинків – стрічкові, а нового – із задавлених паль, об’єднаних залізобетонними ростверками: стрічковими під стінами та окремими під колонами. Розрахунок впливу нового будівництва, зокрема й влаштування котловану, виконано у плоскій нелінійній постановці методом скінченних елементів (МСЕ). Моделювання системи «основа – фундаменти існуючої будівлі – конструкція огородження» виконано із застосуванням пружно-пластичної моделі ґрунту з критерієм міцності Кулона&nbsp;– Мора. Наведено приклади результатів моделювання МСЕ деформацій грунтового масиву на різних стадіях улаштування огородження котловану. Розрахунками елементів огородження котловану з урахуванням стадійності виймання грунту та врахуванням мінімальних затрат, встановлено, що огородження котловану можливо влаштувати з шпунтових паль (двутаври №30Ш) з кроком 1&nbsp;м та між ними дерев’яної забірки. Обгрунтовано, що для збільшення стійкості й зменшення деформацій вертикальних елементів огородження котлован на початкових стадіях слід розробляти котлован під захистом грунтової берми, а надалі – з встановленням обвязувальної балки, розкосів, підкосів і поступовим підведенням підлоги й зовнішньої стіни паркінгу. За результатами моделювання визначено, що максимальні горизонтальні переміщення огородження котловану на різних стадіях його влаштування коливаються від 0.8&nbsp;до 2.3&nbsp;см у зоні існуючих будівель. Максимальні вертикальні переміщення основ фундаментів існуючих будівель склали 0.8&nbsp;см, що не перевищує допустимих за нормами величин.</p> <p>&nbsp;</p> Yuriy Vynnykov, Maksym Kharchenko, Mkrtich Akopian, Aleksej Aniskin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2509 ср, 22 чер 2022 16:39:02 +0300 Використання ультразвуку низької частоти як методу боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладеннями у нафтопроводах http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2510 <p>Проаналізовано існуючі методи механічного, теплового та хімічного впливу на асфальто-смоло-парафінові відкладення (АСПВ). Виявлено, що незважаючи на велику кількість робіт про парафінізацію трубопроводів, які транспортують нафту і нафтопродукти (магістральні трубопроводи, місцеві трубопроводи, шлейфи свердловин, внутрішньопромислові трубопроводи), та про методи боротьби з АСПВ, метод ультразвукової обробки вивчений недостатньо повно. Проведено лабораторні дослідження впливу ультразвукових хвиль низької частоти&nbsp; на АСПВ зі шлейфа нафтової свердловини. Наведено дані експериментальних досліджень впливу ультразвукових хвиль низької частоти (20 – 40 кГц) на АСПВ, що виникають при транспортуванні нафти та нафтопродуктів по трубопроводах. Отримано залежність у результаті статистичної обробки експериментальних даних, яка дає можливість прогнозувати час ультразвукового впливу, необхідний для видалення АСПВ від поверхні трубопроводів, що транспортують нафту та нафтопродукти. Визначено, що найбільший вплив на масу видалених АСПВ має час ультразвукової взаємодії. Проаналізовано зміну температурного режиму під часу ультразвукового впливу на асфальто-смоло-парафінисті відкладення. Застосовано метод комплексного впливу кавітуючого поля та теплового ефекту від ультразвукових хвиль (сферична модель розповсюдження теплових та ультразвукових хвиль) для отримання залежності, що дозволяє визначити прогнозований перепад температури, за якого відбудеться видалення АСПВ. Запропоновано алгоритм пошуку оптимальних параметрів режиму ультразвукової обробки, який може бути використаний не тільки при підборі параметрів роботи ультразвукового обладнання, яке застосовується для боротьби з АСПВ у трубопроводах , а і для обладнання, яке спускається безпосередньо у свердловину</p> <p>&nbsp;</p> Ivan Nazarenko, Tetiana Nesterenko, Mykola Nesterenko, Iryna Bernyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2510 ср, 22 чер 2022 16:50:22 +0300 Визначення ширини поперечного перерізу дискретних утримуючих споруд http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2511 <p>В даний час не існує єдиної методики визначення ширини поперечного перерізу для елементів протизсувних утримуючих конструкцій з прямокутною формою поперечного перерізу (або діаметру елементів з круглою формою поперечного перерізу) при відомій відстані між ними. Було проведено теоретичні дослідження геомеханічних процесів з використанням аналітичних і чисельних математичних методів. Виконано аналіз і узагальнення результатів теоретичних досліджень. Представлено алгоритм визначення діаметру (в разі поперечного перерізу круглої форми) або меншої сторони (в разі поперечного перерізу прямокутної форми) протизсувних утримуючих конструкцій при відомій відстані між ними. В результаті&nbsp; отримано аналітичні залежності, що дозволяють визначити: ширину поперечного перерізу для елементів протизсувних утримуючих конструкцій з прямокутною формою поперечного перерізу (або діаметру елементів з круглою формою поперечного перерізу) при відомій відстані між ними, крок розстановки елементів протизсувних утримуючих конструкцій з прямокутною формою поперечного перерізу (або діаметру елементів з круглою формою поперечного перерізу) при відомій відстані між ними. Отримані аналітичні дані також можуть бути використані в якості попередніх даних при виконанні розрахунків з використанням сучасних програмних комплексів як по ґрунту, так і по матеріалу.</p> Volodymyr Shapoval, Ivan Ponomarenko, Dmytro Shashenko, Alexey Grigoryev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2511 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Визначення умов інсоляції та вибір оптимальної орієнтації житлових будинків http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2512 <p>Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла здійснюється відповідно до умов фізико-географічного районування території України і включає у себе вимоги до інсоляції, природного освітлення, провітрювання, іонізації та мікроклімату приміщень житлових будинків. Робота присвячена визначенню умов інсоляції та вибору оптимальної орієнтації житлових будинків з урахуванням широти місцевості м. Полтава. На сьогоднішній час відбувається перехід від будівництва за типовими проектами до індивідуального проектування та триває процес ущільнення житлової забудови у містах шляхом нового будівництва в історично сформованій забудові. При розміщенні нового будівництва в існуючій забудові слід забезпечити дотримання вимог чинних нормативних документів щодо інсоляції. &nbsp;Наявність природного світла в оселі є важливим параметром, добре інсольовані будинки та квартири користуються попитом. Ущільнення й збільшення поверховості забудови неминуче погіршує інсоляцію в житлових приміщеннях існуючих будинків через додаткове затінення їх вікон, що призводить до зменшення тривалості інсоляції. Тривалість інсоляції приміщення залежить від орієнтації вікон по сторонам світу, розмірів, товщини огороджувальних конструкцій і відстані від будівель, розташованих поблизу. Слід зазначити, що на тривалість (наявність) інсоляції впливають також інші архітектурно-планувальні елементи будівель: балкони, карнизи, лоджії, що затіняють вікна. Будівельні норми й правила для житлових приміщень регламентують тривалість інсоляції та кількість кімнат у квартирі, у яких має бути забезпечена нормативна тривалість інсоляції. Умови й час інсоляції приміщень в Україні встановлюються Санітарними нормами і правилами інсоляції, а також відповідними типологічними будівельними нормами й правилами. Особливого значення набуває фактор раціонального планування території й оптимальної орієнтації будинку за сторонами світу, правильний вибір поверховості та конфігурації у плані.</p> Yurin Yurin, Alina Zyhun, Tatiana Galinska, Yurii Avramenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2512 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Інтелектуальна власність в будівництві http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2513 <p>У статті розглянуто економічний підхід оцінки прав на інтелектуальну власність, який визначається конкретними комерційними інтересами суб'єктів ринкової економіки. Доведено, що покупець, купуючи права власності на результати інтелектуальної діяльності, повинен, перш за все, виходити з власних конкретних можливостей використання цих результатів з прибутком. Підтверджено, що в даний час ключовим фактором розвитку економіки є інтелектуальні ресурси - знання та інформація. Проведено аналіз існуючих класифікацій складових інтелектуальної власності будівництва. Розкрито основні підходи до визначення поняття «інтелектуальна власність». Описано місце та роль інтелектуальної власності у діяльності суб’єктів будівництва. Мета статті полягала в комплексному аналізі місця і ролі інтелектуальної власності в концепції економічної стійкості будівельних підприємств, а також виявлення найважливіших напрямків і практичних заходів щодо активізації процесів використання інтелектуальної власності в їх діяльності. Досягнення мети вирішувалося методами теоретичних досліджень щодо питань інтелектуальної власності будівельної сфери; дослідженням інновацій в області теорії і практики будівельного виробництва. Процес затвердження інтелектуальної власності в українському правовому полі і на ринку - дуже складний і суперечливий процес, особливо якщо мова йде про будівництво, де основним джерелом прибутку є матеріальне виробництво, а не інші дії з якими б то не було об'єктами інтелектуальної власності. Для підвищення ефективності будівельного виробництва в перспективі, для поліпшення економічних показників діяльності будівельних підприємств і для досягнення максимального прибутку, необхідно вишукувати нові джерела, якими можуть і повинні стати об'єкти інтелектуальної власності та права користування ними.</p> Stanislav Rohovyi, Oksana Yurchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2513 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Ризик-орієнтований підхід визначення небезпек у будівельній галузі України http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2514 <p>У даній роботі наведена спроба удосконалення аналітичного методу визначення критеріїв ступеня ризику на об’єктах будівельної галузі. Проведено аналіз обставини та причини нещасних випадків на підприємствах будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів. Визначено параметри на яких повинна ґрунтуватися оцінка ризиків аварій, нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктів, а моделювання відповідних небезпечних подій та ситуацій, їх вплив на здоров’я населення. Проаналізовано процес управління ризиком, як комплекс дій, що є частиною загального управління бізнесом. Визначено особливості системного управління ризиками безпеки праці. Розроблено і наведено стадії проектування, впровадження контролю і корегування системи управління безпекою праці на основі ідентифікації небезпек, яка базується на ризик-орієнтованому підході і відповідає сучасним тенденціям і вимогам нормативної бази України. Сформульовано основні завдання ризик-орієнтованого підходу забезпечення надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, розглянуто методи оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів та наукових засад концепції прийнятного ризику. Визначено оціночний показник, за яким вид економічної діяльності суб’єкта господарювання з питань безпеки праці відноситься до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний), а також розглянуто питання встановлення прийнятного ризику на об’єктах будівельної галузі. Запропоновано методику визначення критеріїв на основі ризик-орієнтованої моделі, за якими оцінюється ступінь ризику виникнення аварії або нещасного випадку для можливості планування наглядової діяльності на промисловому підприємстві. На основі аналізу статистичних даних про травматизм на підприємствах будівельної галузі були визначені види економічної діяльності з високим ступенем ризику.</p> Oleksandr Zyma, Roman Pahomov, Oleksandr Redkin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2514 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Топологічна важливість ділянок структури технічної системи http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2515 <p>У статті розглянено структуру резервованої технічної системи як граф, ребрами якого прийнято ділянки структури, а вершинами – вузли структури. Підкреслено, що основні завдання дослідження надійності полягають у встановленні і обґрунтуванні вимог по надійності до системи і її складових частин, у виборі принципових напрямів проектного забезпечення надійності на етапах створення системи. Зазначено, що структура технічної системи моделюється неорієнтованим графом. Підкреслено, що надійність структури мережі залежить від числа її резервованих та нерезервованих працездатних станів. Зі збільшенням останніх надійність структури збільшується і, відповідно, навпаки. Виявлено, що врахування ймовірності існування всіх працездатних станів дасть більш точну порівняльну оцінку надійності структури технічної системи. Для визначення числа циклічних зв’язних підграфів, що проходять через кожний елемент системи використовується алгоритм пошуку в глибину. Показано обчислення числа циклічних підграфів що проходять через дану ділянку. Визначено та проілюстровано&nbsp; циклічні підграфи структури&nbsp; технічної системи, що моделюють працездатні стани з резервом. Виявлено найважливіші ділянки для заданої системи за топологією‚ бо вони найбільш вразливі для структури. При виході останніх з ладу рівень працездатності структури буде значно меншим. І навпаки, з вилученням найменш важливих ділянок надійність структури знизиться в меншій мірі завдяки структурній надлишковості, що реалізована іншими ділянками. Приведено відносний розподіл зв’язних підграфів по ділянкам структури. Це представлення разом з поданням загального числа зв’язних підграфів передає участь&nbsp; ділянок у зв’язності структури&nbsp; технічної системи. Зазначено, що чим більшим є відносне число підграфів ділянки, тим важливішою є ділянка для зв’язності структури і навпаки. Показано топологічну важливість ділянок структури&nbsp; технічної системи за обмежень, що дана структура є багатополюсником, тобто кожний вузол має бути зв’язаним&nbsp; з кожним іншим вузлом структури.</p> Valerii Usenko, Oleg Vorontsov, Irina Usenko, Olga Kodak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2515 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Обґрунтування температурного режиму роботи диференціального насоса електромагнітної дії http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2516 <p>В статті піде мова про температуру робочого органа спричиненій струмами Фуко, що циркулюють в середині робочого органа диференційного насоса електромагнітної дії. Стаття починається з теорії що описує природу вихрового струму та причини нагріву плунжера. Потім йде характеристика роботи диференційного насоса електромагнітної дії. Далі&nbsp;було наведено опис конструктивних будов робочих органів диференційного насоса електромагнітної дії. Розрахункові дані робочого органа були занесені до таблиці. Дані таблиці враховувалися при побудові графіків. Теорія обґрунтовує&nbsp; умови нагріву робочого органа та існування шкідливих струмів. Також вплив температури плунжера на роботу диференційного насоса. Опис показує яку роль відіграє плунжер у роботі диференційного насоса. В статті було детально описано взаємодію робочого органу та котушки диференційного насоса. Характеристика конструктивних будов плунжерів вказує дію температури на робочі органи. Вплив геометричних особливостей на величину температури нагріву плунжера та пагубних струмів. Від вибору матеріалу з якого можна виготовить робочий орган залежить температури нагріву плунжера і величина несприятливого струму. Проведено детальний опис всіх процесів котрі відбуваються в робочому органі. Представлені та детально описані характеристики робочих органів які виготовлені з різного матеріалу та методом порошкової металургії. Це загалом дає&nbsp; можливість аналізувати конструкцію плунжера&nbsp; диференційного насоса електромагнітної дії.&nbsp; За рахунок&nbsp; ретельного вибору матеріалу а також конструкційної особливості робочого органа диференційного насоса вдалося отримати суттєву економію електроенергії, що було детально розкрито в таблиці та показано на&nbsp; графіках температурно опірної характеристики (ТОХ).</p> Bogdan Korobko, Andriy Pavlikov, Anton Kivshyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2516 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Визначення навантаженості несучої конструкції вагона-цистерни при експлуатаційних режимах http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2517 <p>Підвищення ефективності експлуатації залізничної галузі вимагає впровадження інноваційних конструкцій рухомого складу, зокрема вагонів. Найбільш розповсюдженим типом вагону для перевезення наливних вантажів є вагони-цистерни. Несуча конструкція вагонів-цистерн випробовує дії значних циклічних навантажень в експлуатації. Це&nbsp;викликає їх пошкодження. В матеріалах статті наведені результати щодо удосконалення несучої конструкції вагона-цистерни шляхом зменшення динамічної навантаженості посередництвом впровадження пружно-фрикційних зв’язків між котлом та його опорами, а також між опорами та рамою. Для обґрунтування запропонованого рішення використано класичні методи теорії коливань та динаміки вагонів, методи розв’язання диференціальних рівнянь руху, зокрема, метод Рунге-Кутта, реалізований в програмному комплексі MathCad, а також метод скінчених елементів, здійснений в SolidWorks Simulation. Проведено визначення динамічної навантаженості та міцності несучої конструкції вагона-цистерни з пружно-фрикційними зв’язками в опорах котла та між опорами та рамою. Встановлено, що використання пружно-фрикційних зв’язків&nbsp; дозволяє зменшити динамічну навантаженість вагона-цистерни у порівнянні з прототипом майже на 36%. Результати розрахунку на міцність показали, що максимальні еквівалентні напруження в несучій конструкції вагона-цистерни виникають в зоні взаємодії хребтової балки зі шворневою та не перевищують допустимих значень. При цьому проектний строк служби несучої конструкції більше ніж на 20% вищий за строк служби вагона-прототипу. Коефіцієнт опору втомі з урахуванням запропонованих конструкційних рішень склав&nbsp; 4,2, що вдвічі перевищує допустимий. Проведені дослідження дозволять підвищити ефективність експлуатації вагонів-цистерн шляхом зменшення витрат на утримання, а також сприятимуть створенню їх інноваційних конструкцій.</p> Oleksij Fomin, Alyona Lovska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2517 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300 Деформативність згинаних нерозрізних трипролітних самонапружених сталезалізобетонних плит http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2518 <p>Багатопрогінні згинані сталезалізобетонні конструкції із застосуванням монолітної залізобетонної плити у якості стиснутої частини перерізу та сталевої профільної частини у якості розтягнутої добре зарекомендували себе за рахунок <br>високої технологічності влаштування та значної експлуатаційної несучої здатності як в цивільному, так і в промисловому будівництві. Проте нерозрізна монолітна залізобетонна плита, що влаштована по сталевих балках розміщених з <br>однаковим кроком, під дією експлуатаційного навантаження при однаковому армуванні крайніх і середніх прольотів <br>має не однаковий рівень напружень за рахунок різних значень опорних та прольотних моментів крайніх і середніх <br>прольотів. Зменшення крайніх прольотів шляхом змінного кроку встановлення сталевих балок є незручним із технологічної точки зору, так як вимагає додаткових індивідуальних конструктивних рішень влаштування нерегулярних <br>опор під ці балки. Для врівноваження рівня використання несучої здатності монолітної плити нерозрізних багатопрогінних сталебетонних плит запропонована двоетапна методика їх виготовлення (бетонування). Суть цієї методики бетонування полягає у створенні попередніх самонапружень (напружень, протилежних тим, що виникатимуть у процесі <br>експлуатації) структурних частин конструкції виключно від їх власної ваги та технології виготовлення без застосування інших заходів попереднього напруження (механічного, електротермічного чи електротермомеханічного). Під <br>час першої черги виготовлення плити виконується бетонування середнього прольоту в ході якого від власної ваги <br>бетону створюються попередні самонапруження сталевої частини перерізу крайніх прольотів (вигин вверх сталевої <br>частини протилежно експлуатаційному). Після набору бетоном першої черги бетонування міцності, виконується друга <br>черга бетонуванні крайніх прольотів в ході чого створюються попередні самонапруження бетонної частини перерізу <br>виготовленого за першим етапом середнього прольоту (вигин вверх бетонної частини). Проведені експериментальні <br>дослідження двох зразків нерозрізних трипрогінних сталебетонних плит, виготовлених за запропонованою двоетапною методикою, підтвердили, що за рахунок змінної в процесі виготовлення жорсткості перерізів середнього та крайніх прольотів плити можливо врівноважувати рівень одночасного вичерпування несучої здатності плити у всіх прольотах</p> Anton Hasenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/2518 чт, 30 вер 2021 00:00:00 +0300