http://journals.nupp.edu.ua/znp/issue/feed ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering 2020-07-10T23:27:32+03:00 Pichugin, S. F. jounals_pntu@gmail.com Open Journal Systems <p>Викладення результатів досліджень із механізації будівельних робіт, проектування й експлуатації будівельних споруд, удосконалення будівельних конструкцій; розглянуті сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування.</p> http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1880 НАУКОВА ШКОЛА «НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»: НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ 2020-07-10T23:27:32+03:00 Sergiy Pichugin pichugin.sf@gmail.com <p>Висвітлено наукові результати, одержані науковою школою «Надійність будівельних конструкцій» за 2015 – 2019<br>рр. Розвинуто деякі аспекти загального підходу до оцінювання надійності конструкцій. Опубліковано монографію,<br>орієнтовану на практичні розрахунки надійності конструкцій. Діючі нормативні розрахунки конструкцій поєднано з<br>оцінюванням їхньої надійності. Розроблено метод визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій за трьома основними теплотехнічними показниками. Сформовано інженерні методи, які дозволяють ураховувати підвищення снігового навантаження на покриття будівель з перепадами висот, оцінювати процеси танення<br>снігу на покрівлях опалюваних будівель та відкладення снігу на холодних покрівлях. Досліджено специфічне вітрове<br>навантаження у гірському Карпатському регіоні та навантаження від мостових кранів різних виробників. Розгорнуто<br>огляд, присвячений важливому питанню сполучення навантажень. Розроблено практичну методику ймовірнісного<br>розрахунку надійності конструкції лінійної частини сталевого магістрального трубопроводу. Розв’язано задачу оцінювання надійності трубопроводу на етапах проектування, спорудження, експлуатації та капітального ремонту –<br>враховувалися кільцеві і поздовжні напруження у трубопроводі, на які впливають деформації випадковонеоднорідної основи, випадкові внутрішній робочий тиск та температурні перепади. Визначено ймовірність відмови<br>трубопроводу для різноманітних умов прокладання. Оціненено надійність залізобетонних балок з вуглепластиковим<br>підсиленням. Проведено порівняльний аналіз конструктивних рішень та досліджено особливості роботи листових<br>сталевих конструкцій. Проаналізовано аварії у будівництві. Показано можливі перспективи подальшого розвитку<br>складових проблеми надійності будівельних конструкцій: імовірнісного опису випадкових навантажень, визначення<br>надійності конструктивних елементів, оцінювання безвідмовності складних статично невизначених систем.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1881 ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ВІБРАЦІЙНИХ ПЛОЩАДОК З ПРОСТОРОВИМ РУХОМ РУХОМОЇ РАМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 2020-07-10T23:27:29+03:00 Mykola Nesterenko nesterenkonikola@gmail.com Mykola Nesterenko nesterenkonikola@gmail.com Olexandr Orysenko nesterenkonikola@gmail.com Taras Sklyarenko nesterenkonikola@gmail.com <p>Наведено короткий опис вібраційних площадок з просторовими коливаннями рухомї рами та порівняння їх<br>технологічних можливостей залежно від їх конструктивного виконання. На виробництві збірного залізобетону для<br>ущільнення бетонних сумішей використовують віброплощадки різноманітних конструкцій, які значною мірою визначають технологічну ефективність обладнання і продуктивність підприємства. Широкого розповсюджені набули<br>розроблені у різні роки КБ «Вібротехніка» ПолтНТУ вібраційні площадки з просторовим рухом робочого органа, які<br>мають можливість якісного та продуктивного формування залізобетонних виробів усієї номенклатури. Існуючий дефіцит вібраційних машин і невизначеність у виборі пріоритетних напрямів їх розвитку створюють на виробництві<br>значні труднощі щодо проектування чи технічного переоснащення формувальних постів підприємств збірного залізобетону. При проектуванні формувальних постів та виборі технологічного обладнання для ущільнення бетонної<br>суміші при виготовленні залізобетонних виробів необхідна оцінка технологічних можливостей усіх різновидів<br>віброплощадок з просторовими коливаннями рухомої рами. Також наведено їх короткий опис та порівняння<br>технологіічних можливостей залежно від конструктивного виконання. Наведено методику оцінки технологічних і<br>конструктивних параметрів віброплощадок, що ґрунтується на використанні безрозмірного комплексного параметра.<br>Вона дозволяє як на стадії проектування, так і в процесі експлуатації оцінити споживчі якості віброплощадок, їхній<br>технічний рівень і конкурентоспроможність. Аналіз наведених схем конструктивних виконань вібраційних машин, їх<br>характеристик та опис сфери застосування дозволять проектувальникам та виробничникам орієнтуватися в різноманітті використовуваних сьогодні вібраційних машин для формування однотипних залізобетонних виробів.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1882 ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУПОРТА ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ВИГОТОВЛЕНИЙ ШЛЯХОМ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2020-07-10T23:27:26+03:00 Mykola Nesterenko nesterenkonikola@gmail.com Viktor Virchenko virchenko.viktor@gmail.com Mykola Shapoval virchenko.viktor@gmail.com Artem Shokalo virchenko.viktor@gmail.com <p>Проаналізовано проблеми, що виникають при проектуванні гідравлічних гальмівних систем автомобілів. Запропоновано за допомогою адитивних технологій виготовити деталі гальмівної системи складної конфігурації, чого неможливо досягти іншими способами, наприклад виготовляти деталі, що мають внутрішні канали, порожнини, отвори<br>складної форми і т. п. У деяких випадках завдяки цьому можна досягти зменшення кількості складальних вузлів,<br>кріплень та відповідно зменшити розміри і масу вузлів. Виконано аналітичні дослідження процесу гальмування з<br>урахуванням розподілу сил по осях автомобіля під час гальмування. Оскільки шина автомобіля є єдиним сполучним<br>елементом між автомобілем та дорожньою поверхнею, у розрахунковій схемі розподілу сил, крім неї, представлено<br>супорт і гальмівний диск. На прикладі супорта гальмівної системи автомобіля розроблено загальну модель дослідження міцнісних та геометричних характеристик деталі. Наведено розрахунок гальмівної системи автомобіля, який<br>дозволяє визначити навантаження на супорт у процесі гальмування й за допомогою графічних залежностей визначити концентрацію максимальних напружень у місцях кріплення супорта. Базуючись на аналітичних дослідженнях, у<br>програмі для 3D-моделювання Autodesk Fusion 360 реалізовано проект конструкції супорта, який відрізняється тим,<br>що має меншу металоємність за рахунок раціонального дизайну та забезпечення однакового коефіцієнта міцності по<br>всій поверхні. Запропоновано виготовлення такої деталі за допомогою адитивних технологій, що дозволяє досягти<br>значної економії матеріалу завдяки багатошаровому нанесенню матеріалу й виключенню ряду технологічних операцій з обробітку заготовки. Адитивні технології також забезпечують високу технологічність виробництва та значно<br>прискорюють виготовлення нових деталей через відсутність потреби у виробництві допоміжного обладнання, наприклад прес-форм.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1885 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ТИСКУ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2020-07-10T23:27:24+03:00 Oleksandr Orysenko a.s.vasiliev.76@gmail.com Mykola Nesterenko nesterenkonikola@gmail.com Oleksiy Vasyliev a.s.vasiliev.76@gmail.com Ivan Rohozin a.s.vasiliev.76@gmail.com <p>Установлено, що в процесі експлуатації значення тиску в шинах багатьох автомобілів відрізняється від рекомендованого заводом-виробником, що призводить до погіршення експлуатаційних характеристик шин та скорочення їхнього ресурсу. Відомо, що відхилення тиску від нормативного значення може бути спричиненим як похибкою при<br>накачуванні шини, так і неврахуванням різниці між температурою експлуатації та температурою повітря, що закачується. Для проведення дослідження виділено найбільш значуші фактори, які впливають на значення тиску в пневматичній шині, що дозволило скласти рівняння регресії, котре описує явище. Доведено адекватність моделі через визначення похибки та перевірку критеріїв. За допомогою математико-статистичних методів оброки даних виведено<br>математичну залежність між тиском у пневматичній шині при температурі експлуатації та необхідним тиском закачування повітря в шину, якщо температури накачування та експлуатації відрізняються. Отже, отримано математичну<br>залежність, яка дозволяє при відомих температурі в приміщенні, де здійснюється накачування, температурі навколишнього середовища, де буде експлуатуватися шина, та рекомендованому заводом-виробником тиску в шині автомобіля визначити необхідний тиск закачування повітря. Практичним використанням результатів дослідження є значення необхідного тиску накачування залежно від температур.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1886 ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ РІВНОВАГИ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІННОЮ ПО ДОВЖИНІ ЖОРСТКІСТЮ 2020-07-10T23:25:54+03:00 Oleksandr Shkurupiy shbm@ukr.net Pavlo Mytrofanov shbm@ukr.net Yuriy Davydenko shbm@ukr.net Muhlis Hajiyev shbm@ukr.net <p>Одним з найбільш потужних сучасних методів розрахунку складних будівельних конструкцій є метод скінченних<br>елементів в формі методу переміщень для дискретних систем, який передбачає створення скінченно-елементної моделі, тобто розбиття конструкції на окремі елементи у межах кожного з яких відомі функції переміщень та напружень. Метод скінченних елементів також передбачає формування та розв’язування системи лінійних алгебраїчних<br>рівнянь порядок якої обумовлений кількістю невідомих вузлових переміщень. Розроблено алгоритм розрахунку стійкості першого роду форми рівноваги стиснутих залізобетонних колон з шарнірним закріпленням на кінцях, з урахуванням зміни жорсткості, на основі методу переміщень разом з методами ітерацій і повинного ділення. Використання<br>вищеописаних методів дозволяє визначити мінімальне критичне навантаження або напруження при першій біфуркації та їх втрати стійкості відповідної форми. Використання матричних форм сприяє спрощенню рівняння втрат стійкості високого порядку. Такий підхід дозволяє отримати форму втрат стійкості, що відповідає критичному навантаженню. Описані вище особливості розрахунку таких конструкцій обумовлюють необхідність у використанні потужностей сучасних ПК, що у свою чергу потребує автоматизації розрахункових процесів у вигляді закінчених програмних комплексів та систем. На базі кафедри будівельної та теоретичної механіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка були розроблені програмні утиліти, які реалізують взаємопов’язані задачі<br>оцінювання міцності та надійності будівельних конструкцій та їх елементів.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1887 ПРОЕКТУВАННЯ КЛЕЄФАНЕРНОЇ ПАНЕЛІ ПОКРИТТЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ EN 1995-1-1 і ДБН В.1.2-2:2006 2020-07-10T23:25:49+03:00 Sergiy Pichugin pichugin.sf@gmail.com Sergiy Shkirenko pichugin.sf@gmail.com Maryna Pents pichugin.sf@gmail.com <p>Розглянуто проектування композитної панелі покриття згідно з європейськими і національними будівельними нормами. Панелі композитного типу (дерев’яні ребра й обшивка з фанери або OSB) часто застосовуються для покриття<br>легкого типу. Для конструкцій, які мають у своєму складі матеріали з різними фізико-механічними властивостями,<br>при проектуванні застосовується метод зведеного перерізу, що значно спрощує розрахунки. Оскільки обшивки панелі знаходяться в більш напруженому стані, ніж ребра, матеріал ребра (деревина) приводиться до матеріалу обшивок<br>за допомогою коефіцієнта приведення. Він знаходиться як відношення модулів пружності матеріалів. Як приклад у<br>статті наведено конструктивний розрахунок за першим граничним станом. Остання редакція національних норм щодо розрахунку дерев’яних конструкцій повністю базується на європейських будівельних стандартах.<br>Із цих міркувань у статті розглянуто проектування конструкції відповідно до оригінального джерела. Натомість визначення характеристик міцності рекомендовано виконувати згідно з національними нормами, які одночасно виконують функції європейського стандарту EN 338. Навантаження на панель визначаються відповідно до норм,<br>що є не тільки традиційним в національній методології проектування будівельних конструкцій, але й, на думку авторів, більше відповідає критеріям надійності. Застосування в розрахунках одночасно національних і європейських<br>проектних норм відповідає сучасним вимогам та розширює методологічну базу</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1888 АНАЛІЗ МІЦНОСТІ ВКЛЕЄНИХ СТЕРЖНІВ З РІЗНИМИ ТОЧКАМИ РОЗТАШУВАННЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ ПЕРЕРІЗІ ПКД ПАНЕЛЕЙ 2020-07-10T23:25:44+03:00 Andrii Bidakov bidakov@kname.edu.ua Ieugeniy Raspopov bidakov@kname.edu.ua Oksana Pustovoitova bidakov@kname.edu.ua Bogdan Strashko bidakov@kname.edu.ua <p>Нові типи дерев’яних будівельних матеріалів, до яких відносяться CLT або ПКД панелі, вимагають точної оцінки<br>міцності різних типів з'єднань. З'єднання ПКД панелей на вклеєних стержнях представляють інтерес через можливість створення на виробництві швидко монтуючихся і жорстких з'єднань. Оскільки ПКД має структуру перпендикулярно орієнтованих дощок у сусідніх шарах, міцність та поведінку наклеєних стрижнів важко передбачити.<br>Метою цього дослідження було встановити міцність вклеєних стрижнів за допомогою випробувань на висмикування<br>стрижнів розташованих у різних точках відносно шарів дощок у поперечному перерізі ПКД панелі. Діаметр усіх розглянутих сталевих стержнів був меншим за товщину дощок з деревини яка складала 30 мм у 5-шарових зразках CLT<br>без щілин між дошками і компенсаційних пропилів у дошках для зняття напруги. Глибина вклеювання стрижнів у<br>всіх зразках становила 100 мм та використовувалась двокомпонентна епоксидна система. Для стрижнів використовували сталеві шпильки з метричною різьбою M10, M12 та M14 класу міцності 5.8. Метод випробування проводився<br>відповідно до вимог стандарту EN 1382:1999. Навантаження прикладалось з постійною швидкістю від 0,5 до<br>1,5 мм/хв до відмови або руйнування з’єднання. При випробуваннях вклеєних стержнів велику увагу слід приділяти<br>не тільки несучій здатності, але й поведінці при руйнуванні. Для визначення міцності на висмикування вклеєних<br>стержнів, встановлених у боковій поверхні плит CLT, було випробувано 75 зразків. Всього було розглянуто 5 можливих точок встановлення вклеєних стержнів у поперечному перерізі ПКД або CLT панелі, які можуть мати різну<br>міцність. Це перш за все стрижні встановлені у повздовжні і поперечні дошки поперечного перерізу ПКД панелі,<br>стрижні встановлені на межі повздовжньої та поперечної дошки і на межі двох повздовжніх дошок, а також розглядався варіант розташування стержня на межі двох повздовжніх і однієї поперечної дошки.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1889 ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК КВАЗІОДНОРІДНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЛИСТІВ КОРПУСУ СТАЛЕВИХ СИЛОСІВ 2020-07-10T23:25:40+03:00 Sergii Pichugin pasargada1985@gmail.com Anton Makhinko pasargada1985@gmail.com Nataliia Makhinko pasargada1985@gmail.com <p>Стаття присвячена актуальній проблематиці дослідження надійності квазіоднорідних болтових з’єднань корпусу циліндричних сталевих силосів. У багатьох випадках проектна надійність таких стиків відрізняється від фактичних показників їх безвідмовної роботи. Джерелом цього є ряд об’єктивних причин, до числа яких можна віднести недоліки<br>монтажних операцій, зокрема присутність болтів різного класу міцності, відсутність декількох болтів з’єднання, розкручування кріплення болта в процесі експлуатації споруди чи недокрут на монтажі й інші чинники такого типу. У<br>цьому випадку надійність системи визначалася через імовірність безвідмовної роботи з використанням коефіцієнта<br>критичного фактора. Відмова болтового з’єднання однозначно визначалася як перевищення випадковим напруженням випадкового рівня границі текучості сталі. Загальна концепція ймовірнісного розрахунку полягала у використанні імітаційної процедури Монте-Карло для вибірок випадкових величин великого об’єму. Увага концентрувалася<br>на розрахунковій ситуації, коли болти з’єднання складаються з трьох незалежних вибірок. Була сформульована система умов, при якій забезпечується надійність з’єднання й отримані аналітичні вирази для величини коефіцієнта<br>критичного фактора. Наведено практичний приклад розрахунку з наступним графічним представленням на спеціальній координатній площині – критичній імовірнісній шкалі. Проілюстровано, що випадкова наявність болтів менших класів міцності в монтажному стику стрімко збільшує ризик відмови. Установлено, що показники ймовірності<br>безвідмовної роботи однорідних та квазіоднорідних болтових з’єднань значно різняться лише при великих значеннях<br>коефіцієнтів варіації значень зусилля. Показано, що навіть за відсутності мінливості значень міцності болтів випадкова величина критичного фактора буде зростати при постійному значенні показника надійності.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1890 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ МЕТАЛЕВИХ СИЛОСІВ 2020-07-10T23:25:37+03:00 Sergii Pichugin shvadchenkokate@gmail.com Kateryna Oksenenko shvadchenkokate@gmail.com <p>Висвітлено поняття сипучого матеріалу, розглянуто дуальність сипучого матеріалу та пояснено складність його зберігання. Роз’яснено, що поведінка сипучої речовини підпорядковується різним закономірностям залежно від способу<br>зберігання: у замкненому сосуді чи в умовно нескінченному просторі. Проаналізовано залежність між фізикомеханічними властивостями сипучого матеріалу з типом конструкції, в якій він зберігається. Розглянуто поняття силосу, сферу його застосування та переваги використання порівняно з відкритими або закритими складами. Описано<br>конструктивні елементи силосу: дах, корпус, дно. Проаналізовано силоси з конусним та плоским дном. Наведено загальні характеристики металевих силосів для сипучих матеріалів, їх класифікація за типом конструкції корпусу. Розглянутий кожен тип конструкції корпусу силосу, описано особливості їх монтажу. Проведено аналіз переваг та недоліків силосів, наведених у класифікації. Розглянуто можливість зберігання сипучих матеріалів у циліндричних<br>оболонках залежно від типу конструкції. Вивчено історію виникнення конструкцій спірально-фальцевих силосів.<br>Висвітлено можливість зберігання різних матеріалів у металевих силосах спірально-фальцевого типу. Приведено<br>приклад елеватора зі спірально-фальцевими силосами, який експлуатується в Україні вже більше 40 років. Наведено<br>комплект обладнання для зведення корпусу спірально-фальцевих силосів. Розглянуто основні функції кожного агрегату з комплекту обладнання. Описано поетапний процес утворення фальцевого замка й особливості процесу монтажу корпусу. Зроблено аналіз конструкції в цілому та визначено переваги і недоліки спірально-фальцевих силосів.<br>На основі порівняльного аналізу обґрунтовано загальний висновок про перспективність застосування сталевих спірально-фальцевих силосів для сипучих матеріалів.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1891 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖКОЛОННОЇ ПЛИТИ ЗБІРНОГО БЕЗБАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ 2020-07-10T23:25:34+03:00 Leonid Storozhenko yermolenko-da@ukr.net Dmytro Yermolenko yermolenko-da@ukr.net Іvan Tegza yermolenko-da@ukr.net <p>У статті наведено результати експериментального дослідження особливостей роботи під розрахунковим навантаженням плоских міжколонних плит розробленої системи безбалкового перекриття. Приділено велику увагу конструюванню дослідних зразків несучої конструкції. Особливістю плити, що досліджується є скошені майданчики<br>спирання по зовнішньому периметру пролітних плит та скошені опорні ділянки. Описано конструкцію та технологію<br>виготовлення додаткового устаткування, що імітацує спирання міжколонної плити вищого рівня у вигляді<br>залізобетонних опорних масивних блоків. Для неуможливлення зміщення блоки об'єднано сталевими прутами.<br>Дослідні конструкції плити і допоміжного устаткування виготовлено на обладнанні та в умовах діючого заводу залізобетонних виробів. Наведено методику виконання експериментальних досліджень із вказуванням методів і засобів<br>вимірювання геометричних та фізичних параметрів, що характеризують напружено-деформований стан та несучу<br>здатність дослідної плити. Проведені дослідження дали змогу встановити характер деформування і руйнування міжколонних плит як окремого елемента у розробленій системі безбалкового перекриття. Аналіз характеру деформування свідчить, що деформації розтягу на нижньої грані дослідної плити наростають швидше ніж деформації стиснення<br>(верхньоїьої грані). При цьому відбувається зменшення величини стискаючих деформацій до місця спирання дослідних зразків на опорні блоки. Це підтверджує припущення про передачу навантаження від пролітних плит на міжколонну за принципом «лінійного шарніру». Звернута увага на те, що досягнення несучої здатності не супроводжується процесом руйнування, а характеризується суттєвими переміщеннями пролітної частини плити у вертикальній<br>площині.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1892 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТАЛЕВИХ РАМ 2020-07-10T23:25:31+03:00 Kseniia Chichulina chichulinak@ukr.net Viktor Chichulin chichulinak@ukr.net <p>Стаття висвітлює запропонований алгоритм оцінювання надійності сталевих рам. Зокрема, приведена можливість<br>аналізу надійності за найбільш ймовірним механізмом руйнування. Представлені окремі припущення, які визначають послідовність застосування методу граничної рівноваги. Представлено методику визначення надійності сталевих статично невизначених рам у пластичній стадії. Така методика надає можливість визначення ймовірного механізму руйнування. Методом граничної рівноваги розраховуються зусилля на кінцевій стадії руйнування. В роботі під<br>реальним механізмом руйнування розуміється механізм для якого робота зовнішніх сил по його створенню буде<br>найменшою. Виявлено, що реальний механізм руйнування наближається до балкового або поверхового елементарного механізму. В статті розрахунки на початковому етапі виконані в детерміністичній постановці для сталевих рам<br>методом граничної рівноваги Отримані чисельні граничних моментів, зокрема для граничного етапу реального механізму руйнування. Розроблена програма, яка надає результати розрахунку сталевих рам за двома напрямами. Один<br>напрям орієнтований на суто задані чисельні значення жорсткостей. Окремо визначаються граничні моменти та значення моментів у перерізах. Такий метод визначає реальну картину руйнування. Інший напрям розрахунку направлений на оптимізацію розрахунку та мінімізацію показників маси конструкції. Представлена можливість розгляду різних випадків руйнування сталевих рам. А головна перевага даного методу знаходження найбільш реального механізму руйнування. Такі методи є важливим елементом проектування нових сучасних конструктивних форм та визначення слабких місць уже існуючих конструкцій.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1893 НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ СТАЛЕВОГО ЕЛЕМЕНТА В ПЛАСТИЧНІЙ СТАДІЇ ПРИ СПОЛУЧЕННІ ВНУТРІШНІХ ЗУСИЛЬ І РОЗКРІПЛЕННІ 2020-07-10T23:25:27+03:00 Serhii Hudz goods.sergiy@gmail.com Grygorii Gasii goods.sergiy@gmail.com Anton Нasenko goods.sergiy@gmail.com Viktor Dariienko goods.sergiy@gmail.com <p>Розглянуто особливості визначення несучої здатності поперечного перерізу сталевого профілю, прокатного чи складеного із трьох листів довільної товщини, з урахуванням розвитку пластичних деформацій при складному поєднанні<br>різних силових факторів. На основі нового підходу до аналізу характеру сприйняття внутрішніх зусиль було поставлено за мету дослідити їх здатність перерозподілятися між окремими лінійними елементами, на які розбивається поперечний переріз балки. Запропоновано збільшити економію матеріалу шляхом деталізації розрахунку. До розрахунків, у процесі виконання яких передбачається поява і потреба врахування додаткових внутрішніх зусиль обмеженого кручення, можна віднести: 1 – звичайний та альтернативний (за теорією другого порядку) розрахунок балок на загальну стійкість; 2 – розрахунок елементів на сумісну дію поперечного згину (в одній або двох площинах) і кручення<br>в результаті ексцентричності прикладення навантаження; 3 – розрахунок балок із викривленнями у площині найменшої жорсткості. У розрахунках за теорією другого порядку, що альтернативно враховують втрату стійкості плоскої форми згину елемента, вводиться еквівалентне початкове згинальне відхилення в площині найменшої жорсткості<br>профілю. Тоді балка починає працювати вже як просторовий елемент, і поряд зі звичайними напруженнями згину в<br>ній виникають додаткові напруження косого згину та кручення. Для збільшення точності розрахунків із застосуванням початкових недосконалостей і наближення їх до дійсних умов роботи конструкції внутрішні зусилля, в тому числі й від закручування, потрібно визначати за цією нелінійною теорією. Вона враховує геометричну нелінійність і<br>являє собою по суті розрахунок за деформованою схемою, в якому рівняння рівноваги записуються для деформованого стану системи. Крім цього, необхідно врахувати жорсткість конструкцій, що дискретно чи континуально розкріплюють стиснутий пояс балки в більшості практичних випадків і зменшують деформації його зміщення.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1894 ВПЛИВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ НА МАСШТАБНИЙ ЕФЕКТ В БЕТОНІ 2020-07-10T23:25:23+03:00 Aleksey Fenko fenko.aleksey@gmail.com Ilona Yurko fenko.aleksey@gmail.com Anton Hasenko fenko.aleksey@gmail.com Oleksandr Krupchenko fenko.aleksey@gmail.com Pavlo Yurko fenko.aleksey@gmail.com <p>У роботах різних авторів результати експериментальних досліджень масштабного ефекту при випробуванні бетонів,<br>розчинів та інших пористих матеріалів на стиск носять різний, іноді досить суперечливий, характер. Спроби пояснення отриманих результатів досліджень масштабного ефекту привели до необхідності врахування різноманітних<br>факторів, до яких, безперечно, можна віднести вплив нерівномірно розподілених по поперечному перерізу власних<br>напружень. Наведено методику проведення експерименту та результати дослідів по впливу власних напружень, нерівномірно розподілених по поперечному перерізу, на міцність матеріалів та на масштабний ефект. Проаналізовано<br>причини виникнення протилежних за знаком полів власних напружень, нерівномірно розподілених по поперечному<br>перерізу зразка, та їх можливий вплив на масштабний ефект при випробуванні зразка на стиск. Спираючись на результати дослідів з крихкими дюралюмінієвими зразками доведено неминучість впливу на масштабний ефект у бетоні при стиску напружень, викликаних нерівномірною по поперечному перерізу усадкою. На основі результатів<br>експериментів інших дослідників по зміні міцності бетону повітряно-сухого зберігання у часі обґрунтовано зміни<br>нерівномірності розподілу власних напружень по поперечному перерізу внаслідок нерівномірної усадки і повзучості<br>бетону в поперечному перерізі. Поява різних за знаком полів нерівномірно розподілених по поперечному перерізу<br>власних напружень у різні проміжки часу не тільки впливає на міцність бетонних зразків при стиску, а й проявляє в<br>різній мірі масштабний ефект. Пояснені можливі причини різноманітних (іноді навіть протилежних) результатів експериментальних дослідів різних авторів щодо масштабного ефекту в бетоні при стиску. Детально проаналізовано<br>вплив нерівномірно розподілених по поперечному перерізу власних напружень на масштабний ефект у бетоні при<br>стиску в залежності від розмірів зразків і віку бетону.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1897 ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ГНУЧКОСТІ 2020-07-10T23:25:20+03:00 Olena Yefimenko Lenysia_17.02@ukr.net <p>Наведено інженерний метод розрахунку стиснутих гнучких сталезалізобетонних елементів з листовим армуванням<br>за зведеним до сталі перерізом, а також порівняння результатів розрахунку з експериментальними даними. Розрахунок несучої здатності сталезалізобетонних гнучких елементів з листовим армуванням ґрунтується на методі граничних станів. Як граничний стан за міцністю прийнято зусилля, в результаті дії яких у листовому армуванні в найбільш<br>напруженому волокні поздовжні деформації досягають значення, що відповідають напруженням плинності сталі. У<br>розрахунок за методом зведених перерізів покладено передумови, що бетон, метал листового та стержньового армування вважаємо ізотропними пружно-пластичними матеріалами, а поперечний переріз сталезалізобетонного елемента з листовим армуванням залишається плоским аж до моменту руйнування. При розрахунку центрально стиснутих<br>сталезалізобетонних елементів із листовим армуванням несуча здатність визначено шляхом зведення комплексного<br>поперечного перерізу до односкладового – сталевого. Це дає змогу використовувати у розрахунку табличні коефіцієнти поздовжнього згину φ. Несуча здатність позацентрово стиснутого сталезалізобетонного елемента з листовим<br>армуванням також визначається шляхом зведення комплексного поперечного перерізу до односкладового – сталевого. При цьому виникає можливість використовувати при розрахунках табличні значення коефіцієнта поздовжнього<br>згину φе<br>, які містяться у ДБН. Експериментально було досліджено роботу зразків під навантаженням та характер<br>втрати несучої здатності залежно від висоти й ексцентриситету прикладених зусиль. Запропонована методика розрахунку стиснутих елементів з листовим армуванням за зведеним до сталі перерізом дозволяє враховувати їх гнучкість<br>як при осьовому, так і позацентровому прикладанні навантаження.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1898 ЛОТКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСНОВ, АРМОВАНИХ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ПІД СТРІЧКОВИМ ШТАМПОМ 2020-07-10T23:25:17+03:00 Yuriy Vynnykov galinska@i.ua Roman Razdui galinska@i.ua Aleksej Aniskin galinska@i.ua <p>Наведені останні дослідження вітчизняних вчених щодо впливу різних факторів на міцність ґрунтоцементу.<br>Виявлено, що відсутні експериментальні дані про деформований стан глинистих ґрунтів під навантаженням від стрічкового штампу. Проведено лоткові випробування жорстким стрічковим штампом слабких глинистих основ без елементів армування та аналогічних основ, посилених ґрунтоцементними елементами з різним відсотком армування.<br>Описано методику виконання досліджень, характеристика системи навантаження, фізико-механічні властивості елементів армування та ґрунтової основи. В результаті досліду отримано дані осідань по кожній із моделей ґрунтової<br>основи та побудовано відповідні графіки осідань. Наведено залежності впливу відсотка армування на несучу здатність та деформативність основи. Проаналізовано залежності осідань дослідного ґрунтового масиву в часі при ступенево-зростаючому навантаженні. Визначено критичні тиски при різних відсотках армування основи штампу для<br>фізико-механічних характеристик ґрунту, що розглядається. За результатами побудови графіків встановлено, що<br>критичні тиски на основу залежно від відсотку її армування підвищуються за лінійною залежністю, а величина осідання, при якій визначалися перший та другий критичні тиски, зі збільшенням відсотку армування основи також<br>зростає. Отримано емпіричні залежності для визначення критичних тисків на основу залежно від відсотку її армування з використанням класичних розв’язків Пузиревського та Прандтля для дослідних ґрунтових умов. Обчислені<br>статистичні коефіцієнти варіації та кореляції для наведених залежностей. На підставі проведеного дослідження доведено ефективність посилення основи стрічкових фундаментів вертикальними ґрунтоцементними елементами.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1899 ДЕФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТАХ 2020-07-10T23:25:14+03:00 Yuriy Vynnykov vynnykov@ukr.net Sergiy Manzhalii vynnykov@ukr.net <p>Подано результати геотехнічного моніторингу технічного стану достатньо характерного деформованого<br>п’ятиповерхового трисекційного цегляного житлового будинку, зведеного понад 40 років тому за типовим проектом<br>на забивних призматичних палях, об’єднаних стрічковим залізобетонним ростверком. Виконано візуальне та інструментальне обстеження несучих будівельних конструкцій. Доведено, що конструктивну схему будівлі не можна вважати жорсткою. Виявлено дефекти й пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність окремих<br>конструктивних елементів і будівлі в цілому, зокрема вертикальні тріщини із шириною розкриття до 20 мм у зовнішніх та внутрішніх стінах, тріщини в збірних перемичках у підвалі, обрив попередньо напружених тяжів та ін. Визначено фактичні параметри основ і фундаментів. Описано методику та викладено результати аналізу інструментального контролю фактичної довжини паль і візуального оцінювання їх цілісності. Розраховано проектну та фактичну<br>несучу здатність паль і осідання їх основ. Установлено причини наднормових деформацій основ фундаментів, зокрема: неможливість досягнути вістрями паль проектної позначки, що призвело до значного зменшення їх несучої<br>здатності; руйнування паль у процесі їх занурення у щільні піски намиву; порив магістральної теплової мережі, котрий призвів до появи ефекту «негативного тертя» за бічною поверхнею паль; дія інерційних сил від вибухів у<br>кар’єрі. Технічний стан пальових фундаментів визначено як незадовільний. Розроблено рекомендації щодо подальшої експлуатації будівлі. Обрано конструктивно-технологічне рішення посилення її фундаментів, зокрема посилення<br>пальових фундаментів підведенням під існуючі ростверки монолітної залізобетонної плити товщиною не менше 400<br>мм, захватками та поетапно. Для включення плити «в роботу» одразу після її влаштування передбачено ущільнення<br>основи під плитою.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1900 МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ ОСІДАННЯ СПОРУД НА ҐРУНТАХ З ШАРАМИ МУЛУ 2020-07-10T23:25:12+03:00 Yevhen Oksen eioksen@gmail.com <p>Розроблено метод прогнозування величини та термінів осідання споруд на ґрунтах з шарами мулу, заснований на результатах натурних спостережень. Сформульовані вимоги до залежностей апроксимації процесу консолідації мулів.<br>Запропоновано застосовувати для наближення сукупність експоненційних залежностей з постійною складовою. Розроблено алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку огинаючої до експериментальних даних. Процес консолідації ґрунтів розглянуто як сукупність одночасного і незалежного протікання фаз первинної фільтраційної консолідації і вторинної консолідації повзучості. Апробація розробленої методології здійснено під час спостереження<br>за осіданням масивів-гігантів хвилелому Карантинної бухти Одеського морського порту. Вимірювання поточних<br>значень висоти марок, в якості яких були призначені точки в чотирьох кутах верхньої поверхні кожного з масивівгігантів, здійснювалось тахеометром від площадки контейнерного терміналу з приведенням до висоти рівня моря в<br>акваторії Одеського порту. За результатами обробки даних спостереження прямими ітераційними розрахунками<br>шляхом пошуку мінімальної незв'язаності методом найменших квадратів отримані значення параметрів наближення<br>осідання реперних точок, які відповідають потребам практичного застосування. В якості критерію завершення процесу консолідації запропоновано приймати момент стабілізації значень осідань з міліметровою точністю з урахуванням отриманих відхилень. Отримані експериментальні залежності для розрахунків швидкості осідання точок масивів-гігантів. Наведено приклади розрахунку прогнозів величини та термінів осідання огороджувального хвилелому<br>контейнерного терміналу Карантинної бухти. Встановлені терміни завершення процесів консолідації мулоподібних<br>ґрунтів основи волнолому в місці розташування масивів-гігантів і остаточне положення поверхонь масивів-гігантів.<br>Представлена методологія прогнозу осідання основ з мулоподібними ґрунтами рекомендується для оцінювання<br>впливу консолідації мулів на осідки елементів конструкції при будівництві та під час експлуатації споруд.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1901 ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМНО-КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ УТИЛІЗАЦІЇ ОПАЛОГО ЛИСТЯ 2020-07-10T23:25:09+03:00 Vasyl Klymenko klymvas@ukr.net Volodymyr Kravchenko klymvas@ukr.net Mykola Zotsenko klymvas@ukr.net Yuriy Vynnykov klymvas@ukr.net Viktor Martynenko klymvas@ukr.net <p>Проаналізовано особливості застосування біогазової технології в установках утилізації опалого листя та інших рослинних решток і запропоновано застосування ґрунтоцементу для створення основних елементів таких установок.<br>Розроблено нове схемно-конструктивне рішення біогазового ферментатора (біореактора) опалого листя та інших рослинних решток із застосуванням ґрунтоцементної технології бурозмішувальним методом. Обґрунтовано можливість надійного ізолювання простору біореактора від навколишнього масиву ґрунтоцементним екраном до відкопування котловану. За наявності близького за глибиною водотривкого шару ґрунту екран занурюють у нього, а за його<br>відсутності дно котловану ізолюють пошаровим укладанням литого ґрунтоцементу чи січними ґрунтоцементними<br>елементами. Наведено результати експериментальних досліджень корозійної стійкості та міцності ґрунтоцементного<br>водонепроникного екрану для умов використання лужних та кислотних модельних розчинів з концентрацією речовин, що можуть бути наявними в технологічному обладнанні біогазової установки. Установлено, що коефіцієнт хімічної стійкості ґрунтоцементних зразків поступово знижується при збільшенні періоду їх витримки в модельних розчинах, але він залишається в межах, що характеризують ґрунтоцемент як хімічно високостійкий. На основі результатів проведених досліджень відкривається практична можливість розроблення методів проектування та зведення<br>основних елементів біогазової установки утилізації опалого листя із застосуванням ґрунтоцементної технології.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1902 ПІДВИЩЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИФУНДАМЕНТНИХ ЗОН ІН’ЄКЦІЙНИМ СПОСОБОМ 2020-07-10T23:25:06+03:00 Olena Filonenko mv.leshchenko@gmail.com Maryna Leshchenko mv.leshchenko@gmail.com Olesia Rozdabara mv.leshchenko@gmail.com Oleksandr Duka mv.leshchenko@gmail.com Vlad Pashchenko mv.leshchenko@gmail.com Dmitro Filonenko mv.leshchenko@gmail.com <p>У статті розглядаються натурні експериментальні дослідження впливу ін’єкційної гідроізоляції на прифундаментні<br>зони цегляних стін існуючих будівель. Експериментальні дослідження з перевірки гідроізоляційних властивостей<br>ін’єкційного матеріалу проводилися в ПолтНТУ. Для даного експерименту було обрано стіну, яка вся контактує з<br>ґрунтом і не має гідроізоляції. Визначення вологості стіни проводилося декількома способами: 1) контактний поверхневий; 2) локальний; 3) розрахунок масового відношення вологи в матеріалі. До гідроізоляції при контактному поверхневому способі було отримано значення вологості цегляної кладки 8%, що пояснюється тим, що внутрішня поверхня стіни частково просихає та провітрюється у приміщенні, де знаходиться експериментальна стіна. При локальному способі було отримано значення вологості цегляної кладки 45%, що пояснюється тим, що відбулося розшарування цегляної суміші і води, тому поверхневий шар, практично мокрий, показав досить високий результат – це<br>поверхнева волога. При подальшому проведенні експерименту було відібрано серію експериментальних зразків для<br>визначення вологості за розрахунком масового відношення вологи в матеріалі. Загальна їх кількість становила 15<br>штук. Для вибірки визначено середнє значення вологості W=18,3%, стандарт S=1,39 й коефіцієнт варіації V=0,079.<br>Після влаштування гідроізоляції було відібрано повторно зразки цегляної стіни та визначено значення вологості. Для<br>вибірки визначено середнє значення вологості W=9,1%, стандарт S=0,85 й коефіцієнт варіації V=0,093. В результаті<br>проведення експериментальних досліджень було розроблено два типи експериментальних установок для нагнітання<br>ін’єкційної гідроізоляції. Другий тип більш ефективний, оскільки за його допомогою охоплюється більша горизонтальна гідроізоляційна площа стіни. Згідно з експериментальними даними, після влаштування ін’єкційної гідроізоляції вологість стіни зменшилася у два рази.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1903 ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 2020-07-10T23:25:02+03:00 Valerii Makarenko mangura2000@gmail.com Andrii Manhura mangura2000@gmail.com Yuriy Vynnykov mangura2000@gmail.com Svitlana Manhura mangura2000@gmail.com <p>Під час експлуатації обладнання та трубних систем сірчаної кислоти сланцевої, металургійної, гірничої, енергетичної й інших галузей промисловості метал ряду конструкцій безпосередньо контактує із сірковмісними агентами при<br>високих температурах. Це призводить до інтенсивної корозії, розпушування та насичення поверхневого шару металу<br>сіркою (елемента у вигляді різних сполук, у тому числі сульфідів, заліза, оксидів) з концентрацією до 0,6%.<br>Ремонт не зварювання такого металу при його частковій заміні пов'язане з великими витратами праці, зумовленими<br>необхідністю механічного видалення поверхневого шару, оскільки без цієї операції зварювання стандартними електродами в металі утворюються гарячі тріщини, пори і нерозплавлення. Досліджено та розроблено прогресивні зварювальні електроди на основі нових металургійних та технологічних принципів забезпечення високої стійкості зварювальних та монтажних з'єднань проти утворення гарячих тріщин у металі зварного шва. Розроблені інноваційні електроди марки ANM-1 дозволяють зварювати металеві конструкції з низьковуглецевих сталей з поверхневим насиченням сіркою за наявності накипу, іржі та інших домішок. Вони вирізняються високою стійкістю до утворення гарячих<br>тріщин, свищів і пор у шві. Електроди були успішно випробувані на багатьох підприємствах, пов’язаних з переробкою сірковмісних матеріалів (руди, сланці, нафтопродукти, природний газ тощо). При проведенні наукових<br>досліджень було використано високоточне сучасне обладнання, зокрема, для вивчення зварювальнихі технологічних<br>властивостей, залучена інформаційно-аналітична система моделі АНП-2; автоматичний зварювальний апарат зі<br>штучними електродами; сучасні інверторні випрямлячі виробництва Інституту електричного зварювання НАНУ<br>імені Е.О. Патона, а також для оцінки якості зварних швів використовував аналізатори-контролери власної<br>конструкції. Використання електродів ANM-1 дозволяє значно підвищити ефективність ремонтних робіт за рахунок<br>усунення трудомістких операцій видувки повітряної дуги та подальшого очищення країв монтажного з’єднання<br>шліфувальною машиною.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1904 ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ФЛЮЇДУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ, ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 2020-07-10T23:25:00+03:00 Victoria Rubel veca.rubel@gmail.com Marina Petruniak veca.rubel@gmail.com <p>Установлено, що запаси флюїду родовища, яке знаходяться на завершальній стадії розробки, є важко видобувними й<br>обводненими. Проаналізовано методи інтенсифікації і з’ясовано, що раціонально в такому випадку буде закачати в<br>пласт вуглекислий газ. Визначено його вплив на в’язку нафту та на воду. Наведено результати статистичної обробки<br>зміни дебіту до і після ін’єкції діоксиду карбону, впливу об’єму газу, що закачується у свердловину, від середньої<br>проникності пласта, а також від очікуваного дебіту свердловини після проведення ін’єкції. Проаналізовано, що<br>розробка газоконденсатних родовищ без підтримки пластового тиску (так званий «режим виснаження») призводить<br>до втрат, часто значних, вуглеводневого конденсату. Для зменшення пластових втрат конденсату використовуються<br>різні способи впливу на пласт, що передбачають нагнітання газів або води зазвичай при початкових пластових тисках. Використання цих методів вимагає великих інвестицій, що не завжди економічно виправдано. Нова технологія<br>заснована на ефектах витіснення пластового жирного газу сухим, випаровування рідких ретроградних вуглеводнів,<br>підтримки пластового і забійного тисків, блокування активної підошовної та законтурної води. Технологія забезпечує збереження фонду діючих свердловин, збільшення їх продуктивності та дебітів, підвищення вуглеводовіддачі<br>пласта, підтримання сировинної бази газопереробного заводу, продовження періоду активного функціонування всієї<br>створеної промислово-заводської інфраструктури. Для реалізації технології та досягнення її проектної ефективності<br>необхідно створити і впровадити нову надійну систему контролю за розробкою. Ця система повинна враховувати<br>геолого-технологічні особливості об’єкта видобутку вуглеводнів і технології його розробки, маючи на увазі геологічну будову колектора, ефективні газонасичені товщини, термобаричні умови та ін. Вона має забезпечувати безперервний контроль інтервалів приймальності при закачуванні газу та інтервалів дренування при відборі вуглеводневої<br>суміші, оперативне визначення компонентного складу продукції на основі застосування високоточної геофізичної та<br>хроматографічної апаратури.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1905 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ 2020-07-10T23:24:58+03:00 Tatiana Dubelt madam.tatiana3009@gmail.com <p>Описане дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на рентабельність реконструкції житлових<br>будинків перших масових серій, з метою визначення ефективних організаційних рішень реконструкції. В інформаційних джерелах відсутня інформація щодо методики дослідження реконструкції подібних об’єктів. А фактична реконструкція будинків носить епізодичний характер та не дає можливості визначити вплив факторів на показники реконструкції, тому що проходить при фіксованих значеннях факторів. Як наслідок – небажання інвесторів вкладати<br>кошти в реконструкцію житлових будинків типових серій. Для вирішення поставленої проблеми були вибрані впливові фактори, визначений перелік робіт, побудовані та досліджені абстрактні моделі реконструкції. Дослідження<br>проведені на прикладі реконструкції житлового будинку типової серії 1-4382.5-7. Побудовані інформаційні та графічні моделі реконструкції. Визначені фактори що впливають на показник реконструкції серед яких: кількість робочих<br>годин на тиждень, ступінь суміщення робіт, необхідна частка заміни прорізів та комунікацій. Визначені рівні варіювання кожного з факторів: мінімальне, максимальне та середнє значення. Складено план чисельного експерименту<br>що враховує одночасний вплив визначених факторів на показники реконструкції. Отримані основні показники реконструкції: тривалість, вартість та рентабельність робіт. За допомогою експериментально-статистичного моделювання побудовані математичні моделі залежності показника рентабельності від факторів у вигляді математичних формул та діаграм. Аналіз діаграм визначив зони ефективних рішень при одночасному впливі всіх факторів. За результатами досліджень зроблені висновки про умови проведення реконструкції подібних будинків.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1906 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА СВІТОВІ СТАНДАРТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 2020-07-10T23:24:56+03:00 Oleksandr Redkin redkinov@ukr.net Oleksandr Zlepko redkinov@ukr.net Maryna Pents redkinov@ukr.net <p>Розглянуто наукові основи і практичні рекомендації щодо порядку формування та використання організаційних і<br>процесних нововведень в діяльності будівельних компаній України при переходу на світові стандарти господарювання. Ці нововведення стосуються організаційної структури й основних процесів управління як окремих будівельно-інвестиційних проектів, так і діяльності всієї компанії в цілому. Розглядаючи повний життєвий цикл зведення<br>окремих об’єктів визначено системну модель і перелік основних стандартів професійної діяльності та управління<br>будівельними проектами за умови їх повної та ефективної реалізації «під ключ». В основу цього рішення покладено<br>досвід найкращої практики будівництва передових компаній світу й американські стандарти проектного менеджменту РТВ.К, які при цьому застосовуються. Крім того також визначено, що оскільки потужні будівельні компанії одночасно реалізують «портфель» практично не пов’язаних між собою проектів, то для їх успішного втілення в системі<br>корпоративного менеджменту кожної компанії необхідно створити та якісно використовувати механізми й інструменти мультипроектного управління всім комплексом проектів. Для практичної матеріалізації такої ідеї запропоновано<br>нову, більш досконалу організаційну структуру й основні бізнес-процеси і діяльності будівельного підприємства, які<br>перетворюють його в сучасну будівельно-інвестиційну проектно-орієнтовану та інжинірингово-девелоперську компанію. Втілення запропонованих інновацій сприятиме підвищенню якості, вчасності та ефективності зведення окремих об’єктів, має забезпечити покращення структури, функцій і результатів діяльності підприємств вітчизняного будівельного комплексу, а в кінцевому підсумку – повинне генерувати зростання конкурентоспроможності економіки<br>та суспільного життя в нових умовах господарювання.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/1907 МОНІТОРИНГ АКТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ ЕМІСІЇ СО2 ПРИ ФОРМУВАННІ ПОВІТРЯНОЇ МАСИ ОКРЕМИХ ПРИМІЩЕНЬ 2020-07-10T23:24:53+03:00 Dmytro Storozhenko dog.chemistry@gmail.com Оleksandr Dryuchko dog.chemistry@gmail.com Yuri Golik dog.chemistry@gmail.com Кateryna Kytayhora dog.chemistry@gmail.com Igor Gornitsky dog.chemistry@gmail.com Anton Misko dog.chemistry@gmail.com <p>Дослідження спрямоване на моніторинг і оцінювання внеску, з’ясування співвідношення об҆ємів кожного окремого<br>джерела емісії СО2<br> у загальному масо-газо прояві та пошук інноваційних рішень для створення адаптивних систем<br>стабілізації і підтримування мікроклімату в аналогічних об’єктах. Підібрані оптимальні режими функціонування вентиляційних засобів. Встановлено вклад СО2<br> від життєдіяльності рослин у повітря замкнутої аудиторії у стадіях<br>«фотосинтезу» і «затемнення»; їх активність під впливом дії низки факторів. Виявлена доцільність використання поризованих алюмосилікатних адсорбуючих матеріалів в каналах припливного і рециркуляційного повітря адаптивних<br>систем забезпечення мікроклімату зі змінною витратою повітря і періодичною роботою, з циклічним тепловим реверсом в наслідок прояву ними повторюваності і відтворюваності адсорбуючої здатності у релаксаційних перетвореннях, вузькості гістерезисних залежностей, можливості легкого в енергетичному відношенні реверсуванні напряму<br>перетворень (навіть з використанням малопотужних засобів відновлювальних джерел енергії, НВЧ обробкою), що<br>забезпечить надійність, стабільність роботи і відтворюваність технічних характеристик впроваджених систем.</p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##