ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАРЯЧИХ РЕЦИКЛЬОВАНИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ З АРМУВАННЯМ ПЛАСТИКОВОЮ ФІБРОЮ

Ключові слова: асфальтобетонний матеріал, гаряче рециклювання, фрезований асфальтобетон, пластикова фібра, гаряча рецикльована асфальтобетонна суміш, відновлений асфальтобетонний матеріал

Анотація

Розглянуто найбільш поширені способи повторного застосування фрезованого асфальтобетону, який утворюється під час ремонту дорожнього покриття.
Наведено результати експериментальних досліджень щодо особливостей
технології приготування та визначення фізико-механічних властивостей гарячих рецикльованих асфальтобетонних сумішей на основі фрезованого асфальтобетону
з додаванням пластикової фібри, що отримана з побутових відходів.
Визначено відповідність нормативним вимогам отриманих гарячих рецикльованих асфальтобетонних сумішей та шляхи їх застосування в дорожньому будівництві.

Посилання

1. Технічний стан автомобільних доріг загального використання [Електроний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу:
The technical condition of roads of general use [Electron resource] / Ministry of Infrastructure
of Ukraine. – Access mode:
http://mtu.gov.ua/content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorig-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html
2. Басс М. Г. Проблемы повторного использования регенерированного асфальтобетона в дорожном строительстве больших городов / М. Г. Басс, Э. С. Файнберг, К. Х. Усманов.  М. : ГОСИНТИ, 1976. –21 с.
Bass M. G. Problemy povtornogo ispolzovaniya regenerirovannogo asfaltobetona v
dorozhnom stroitelstve bolshih gorodov / M. G. Bass, E. S. Faynberg, K. H. Usmanov. –
M. : GOSINTI, 1976. – 21 s.
3. Тимофеев А. А. Использование и переработка старого асфальтобетона / А. А. Тимофеев. –М. : Стройиздат, 1976.  80 с.
Timofeev A. A. Ispolzovanie i pererabotka starogo asfaltobetona / A. A. Timofeev. – M. : Stroyizdat, 1976. – 80 s.
4. Сюньи Г. К. Регенерированный дорожный асфальтобетон / Г. К. Сюньи, К. Х. Усманов, Э. С. Файнберг; под ред. Г. К. Сюньи. – М. : Транспорт, 1984. – 118 с.
Syuni G. K. Regenerirovannyy dorozhnyy asfaltobeton / G. K. Syuni, K. H. Usmanov, E. S. Faynberg; pod red. G. K. Syuni. – M. : Transport, 1984. – 118 s.
5. Copeland A. Reclaimed Asphalt Pavement in Asphalt Mixtures: State of the Practice / A. Copeland // Federal Highway Administration (FHWA). Report No. FHWA-HRT-11-021. – McLean (Va), 2011. – 49 р.
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/11021/11021.pdf
6. The Asphalt Paving Industry: A Global Perspective // European Asphalt Pavement Association (EAPA), National Asphalt Pavement Association (NAPA). Global Series 101 (Second Edition). – Brussels - Lanham (MD), 2011. – 37 р.
http://www.eapa.org/userfiles/2/Publications/GL101-2nd-Edition.pdf
7. Жданюк В. К. Рециклювання дорожніх одягів / В. К. Жданюк, Д. Сибільський // Автошляховик України. – 2006. – №4. – С. 32 – 35.
Zhdanyuk V. K. Retsiklyuvannya dorozhnih odyagiv / V. K. Zhdanyuk, D. Sibilskiy // Avtoshlyahovik Ukrayini. – 2006. − №4. – S. 32 – 35.
ISSN 0365-8392
8. Ільченко В. В. Пошук ефективних шляхів повторного використання фрезерованого асфальто¬бетону / В. В. Ільченко, В. М. Підгайний, О. Ю. Дударєва // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – П. : ПолтНТУ, 2007. – Вип. 20. – С. 156 – 160.
Ilchenko V. V. Poshuk efektivnih shlyahiv povtornogo vikoristannya frezerovanogo asfaltobetonu / V. V. Ilchenko, V. M. Pidgayniy, O. Yu. Dudareva // Zbirnik naukovih prats. Seriya: Galuzeve mashinobuduvannya, budivnitstvo. – P. : PoltNTU, 2007. – Vip. 20. – S. 156 – 160.
9. Головко С. К. Відновлення несучої здатності нежорстких дорожніх одягів за методами холодного та гарячого ресайклінгу / С. К. Головко // Автошляховик України. – 2011. – №5(223). – С. 44 – 46.
Golovko S. K. Vidnovlennya nesuchoyi zdatnosti nezhorstkih dorozhnih odyagiv za metodami holodnogo ta garyachogo resayklingu / S. K. Golovko // Avtoshlyahovik Ukrayini. − 2011. − №5(223). − S. 44 – 46.
ISSN 0365-8392
10. Hansen K.R. Asphalt Pavement Industry Survey on Recycled Materials and Warm-Mix Asphalt Usage: 2014 / K.R. Hansen, A. Copeland // National Asphalt Pavement Association (NAPA). Information Series 138 (5th edition). – Lanham (MD), 2015. – 28 р.
http://www.asphaltpavement.org/PDFs/IS138/IS138-2014_RAP-RAS-WMA_Survey_Final.pdf
11. Recycling Hot-Mix Asphalt Pavements // National Asphalt Pavement Association (NAPA). Information Series 123. – Lanham (MD), 1996. – 28 р.
http://driveasphalt.org/assets/content/resources/IS-123_Recycling_Hot-Mix_Asphalt_Pavements.pdf
12. Kandhal P. S. Pavement Recycling Guidelines for State and Local Governments:
Participant's Reference Book [Electronic resource] / P. S. Kandhal, R. B. Mallick //
Federal Highway Administration (FHWA). Report No. FHWA-SA-98-042. – Access mode: https://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/98042/index.cfm#s3
13. РВ.3.2-218-02070915-204-2003. Рекомендації по регенерації та повторному використанню фрезерованого асфальтобетону.  К., 2003.  33 с.
RV.3.2-218-02070915-204-2003. Rekomendatsiyi po regeneratsiyi ta povtornomu vikoristannyu frezerovanogo asfaltobetonu. – K., 2003. – 33 s.
14. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги [чинний з 01-04-2016]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2016. – 91 с. (Державні будівельні норми).
DBN V.2.3-4:2015. Avtomobilni dorogi [chinniy z 01-04-2016]. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2016. – 91 s. (Derzhavni budivelni normi).
15. ДСТУ Б.В.2.7-119-2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови [чинний з 01-10-2012].  К. : Мінрегіонбуд України, 2012.  42 с.
(Державний стандарт України).
DSTU B.V.2.7-119-2011. Sumishi asfaltobetonni i asfaltobeton dorozhniy ta aerodromniy. Tehnichni umovi [chinniy z 01-10-2012]. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2012. – 42 s.
(Derzhavniy standart Ukrayini).
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Ilchenko V.V. Перспективи виготовлення гарячих рецикльованих асфальтобетонних сумішей з армуванням пластиковою фіброю / V.V. Ilchenko, V.V. Tymoshevskyi, R.A. Mishchenko, D.S. Lyashko, V.V. Riznyk // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 258-264. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.809.