ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНОСТІ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ Й АНАЛІЗ ПРИЧИН ЇЇ ПОГІРШЕННЯ

  • D. O. Pavlyuk National Transport University
  • V. P. Tereshchuk National Transport University
  • V. S. Chapovskyi National Transport University
Ключові слова: поздовжня рівність, автомобільна дорога, покриття, конструкція дорожнього одягу

Анотація

Розглянуто сучасні вітчизняні та закордонні напрями дослідження рівності покриття на автомобільних дорогах. Виділено проблему встановлення причин зміни рівності покриття, що пов’язані з порушенням технології влаштування шарів дорожньої конструкції. Наведено результати дослідження рівності проїзної частини й аналізу причин її погіршення, виконаних лабораторією експлуатації автомобільних доріг та аеродромів Національного транспортного університету на дослідній ділянці автомобільної дороги Н-18 навколо м. Бучач. За результатами досліджень побудовано поздовжній профіль і проведено детальний аналіз зміни рівності дорожнього покриття в процесі експлуатації дороги. Узято керни в характерних точках на покритті: в одному місці проходить поперечна тріщина, в іншому – без помітних дефектів. Установлено, що западини поздовжнього профілю і поперечні тріщини обумовлені нерівномірністю товщини чорних шарів вздовж дороги.

Посилання

1. Савенко В. Я. Про обґрунтування рівня показників рівності дорожніх покриттів / В. Я. Савенко, Д.І. Кіяшко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К. : НТУ, 2011. – № 81. – С. 19 – 22.
Savenko V. Ya. Pro obgruntuvannya rivnya pokaznikiv rivnosti dorozhnih pokrittiv / V. Ya. Savenko, D. I. Kiyashko // Avtomobilni dorogi i dorozhne budivnitstvo. – K. : NTU, 2011. – № 81. – S. 19 – 22.
http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/avtodorogi_i_stroitelstvo.html
2. Лушников Н. А. К вопросу об оценки продольной ровности покрытий автомобильных дорог / Н. А. Лушников, П. А. Лушников // Дороги и мосты. – М. : ФГУП Росдорнии, 2010. – № 23. – С. 97 – 104.
Lushnikov N. A. K voprosu ob otsenki prodolnoy rovnosti pokrytiy avtomobilnyh dorog / N. A. Lushnikov, P. A. Lushnikov // Dorogi i mosty. – M. : FGUP Rosdornii, 2010. – № 23. –
S. 97 – 104.
http://www.rosdornii.ru
3. Taghirad H. D. Automobile passenger comfort assured through LQR/LQG active suspension / H. D. Taghirad, E. Esmailzadeh // Journal of Vibration and Control [Electronic resource]. – Access mode: http://saba.kntu.ac.ir /eecd/aras /papers/J3-JVC-99.pdf.
4. ISO 8606:1995(E). Mechanical vibration-Road surface profilesreporting measured data. –
1995. − 29 р.
5. Karamihas S. M. Critical Profiler Accuracy Requirements [Final report] / S. M. Karamihas. – Michigan: The University of Michigan Transportation Research Institute, 2005. – 115 p.
6. Arriaga M. Índice internacional de rugosidad en la red carretera de México / M. Arriaga, P. Garnica, A. Rico // Publicación Técnica № 1081998. – México: Instituto Méxicano del Transporte, 1998. – 46 p.
7. Кияшко Д. И. Методы обоснования нормативных значений показателей продольной ровности дорожных покрытий: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.22.11 − автомобильные дороги и аэродромы / Д. И. Кияшко. − К. : НТУ, 2013 – 183 с.
Kiyashko D. I. Metody obosnovaniya normativnyh znacheniy pokazateley prodolnoy rovnosti dorozhnyh pokrytiy: dis. … kand. tehn. nauk: spets. 05.22.11 − avtomobilnye dorogi i aerodromy / D. I. Kiyashko. − K. : NTU, 2013 – 183 s.
8. Досвід виробничої експлуатації автомобільної причіпної установки ПКРС-2У та поштовхоміра «ВСВП-УТУ» / Д. О. Павлюк, Л. Л. Рибіцький, О. С. Лєбєдєв, Є. В. Іваниця // Автошляховик України. – 2004. – № 2. – С. 25 – 27.
Dosvid virobnichoyi ekspluatatsiyi avtomobilnoyi prichipnoyi ustanovki PKRS-2U ta poshtovhomira «VSVP-UTU» / D. O. Pavlyuk, L. L. Ribitskiy, O. S. Lebedev, E. V. Ivanitsya // Avtoshlyahovik Ukrayini. – 2004. – № 2. – S. 25 – 27.
9. Bomhard F. I. Verfahren zur Messung der dynamischen Beim Kraftwagen / F. I. Bomhard. − Munhen, 1959. – 168 p.
10. Андреев А. В. Универсальный дорожный курвиметр УДК «Ровность» [Электронный ресурс] / А. В. Андреев // Интерэкспо Гео-Сибирь, 2012. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/universalnyy-dorozhnyy-kurvimetr-udk-rovnost-1.
Andreev A. V. Universalnyy dorozhnyy kurvimetr UDK «Rovnost» [Elektronnyy resurs] / A. V. Andreev // Interekspo Geo-Sibir, 2012.
11. Вплив геодезичних і будівельних робіт на рівність дорожнього покриття / В. В. Ільченко, Р. А. Міщенко, В. І. Козарь, Л. М. Козарь // Наукові нотатки: міжвузівський збірник. − Луцьк: ЛНТУ, 2014. − Вип. 46. − С. 227 − 232.
Vpliv geodezichnih i budivelnih robit na rivnist dorozhnogo pokrittya / V. V. Ilchenko, R. A. Mishchenko, V. I. Kozar, L. M. Kozar // Naukovi notatki: mizhvuzivskiy zbirnik. −
Lutsk: LNTU, 2014. − Vip. 46. − S. 227 − 232.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2014_46_38
12. Фещенко А. П. Влияние ровности дорожного покрытия на безопасность движения на дорогах Республики Беларусь / А. П. Фещенко // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 3. − Минск : БНТУ, 2013. − С. 142 − 143.
Feshchenko A. P. Vliyanie rovnosti dorozhnogo pokrytiya na bezopasnost dvizheniya na dorogah Respubliki Belarus / A. P. Feshchenko // Nauka – obrazovaniyu, proizvodstvu, ekonomike: materialy 11-y Mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferentsii. T. 3. − Minsk : BNTU, 2013. − S. 142 − 143.
13. Чванов В. В. Ровность дорожных покрытий и безопасность движения / В. В. Чванов // Научный информационный сборник «Транспорт. Наука, техника, управление». − М., ВИНИТИ 2010. − Вып. 11. − С. 33 − 36.
Chvanov V. V. Rovnost dorozhnyh pokrytiy i bezopasnost dvizheniya / V. V. Chvanov //
Nauchnyy informatsionnyy sbornik «Transport. Nauka, tehnika, upravlenie». − M., VINITI 2010. − Vyp. 11. − S. 33 − 36.
14. Забезпечення рівності дорожнього покриття на стадії геодезичних і будівельних робіт / В. В. Ільченко, В. І. Козарь, Р. А. Міщенко, Л. М. Козарь // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Х. : ХНАДУ, 2013. − Вып. 60. − С. 123 − 127.
Zabezpechennya rivnosti dorozhnogo pokrittya na stadiyi geodezichnih i budivelnih robit / V. V. Ilchenko, V. I. Kozar, R. A. Mishchenko, L. M. Kozar // Vestnik Harkovskogo natsionalnogo avtomobilno-dorozhnogo universiteta. – H. : HNADU, 2013. − Vyp. 60. − S. 123 − 127.
http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/561
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Pavlyuk D.O. Дослідження рівності проїзної частини й аналіз причин її погіршення / D.O. Pavlyuk, V.P. Tereshchuk, V.S. Chapovskyi // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 251-257. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.808.