ОПТИМІЗАЦІЯ АРМУВАННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ПІДДАТЛИВОСТІ ОСНОВИ

Ключові слова: система будівля−фундамент−основа, сумісна робота, жорсткість будівлі, піддатливість основи, осідання, напружено−деформований стан (НДС)

Анотація

Проведено дослідження впливу жорсткості надфундаментної конструкції та піддатливості основи на напружено−деформований стан монолітних плит перекриття і можливості спрощення розрахункової схеми плити. Були розглянуті два варіанти будівель з різним конструктивним рішенням: повнокаркасна і безкаркасна, а також два варіанти основи: однорідна і неоднорідна. Встановлено, що для каркасних будинків неповне моделювання тільки плити перекриття дає адекватну якісну картину та не вносить суттєвих змін до конструктивного рішення у порівнянні з повним моделюванням. Для безкаркасних будинків ігнорування жорсткості надфундаментних конструкцій і піддатливості основи може призвести не тільки до деякого переармування плити, але і до якісної невідповідності армування, зокрема при неоднорідній основі.

Посилання

1. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв та ін. – Полтава: ПНТУ, 2004. − 568 с.
Inzhenerna geologiya. Mehanika gruntiv, osnovi i fundamenti / M. L. Zotsenko, V. I. Kovalenko, A. V. Yakovlev ta in. – Poltava: PNTU, 2004. − 568 s.
2. ДБН В.2.1−10−2009. Основи та фундаменти споруд (зі зміною №1 та №2). − [Чинний від 2012−07−01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 161 с. – (Національні стандарти України).
DBN V.2.1−10−2009. Osnovi ta fundamenti sporud (zi zminoyu №1 ta №2). − [Chinniy vid 2012−07−01]. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2009. – 161 s. – (Natsionalni standarti Ukrayini).
3. Камаев В. С. Учет жесткостных параметров зданий при расчетах оснований и фундаментов: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. техн. наук : спец. 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения» / В. С. Камаев. – Санкт−Петербург, 2007. – 20 с.
Kamayev V. S. Uchet zhestkostnykh parametrov zdaniy pri raschetakh osnovaniy i fundamentov: Avtoref. dis. na Soiskaniye uchonoy stepeni kand. tekhn. nauk: spets. 05.23.02 «Osnovaniya i fundamenty, podzemnyye sooruzheniya» / V. S. Kamayev. − Sankt−Peterburg, 2007. − 20 s.
4. Маєвська І. В. Оптимізація плитних фундаментів за витратами матеріалів / І. В. Маєвська, Н. В. Блащук, Г. В. Маєвський // Основи та фундаменти: міжвідомчий науково−технічний збірник. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 352 − 362.
Maevska I. V. Optimizatsiya plitnih fundamentiv za vitratami materialiv / I. V. Maevska, N. V. Blashchuk, G. V. Maevskiy // Osnovi ta fundamenti: mizhvidomchiy naukovo−tehnichniy zbirnik. – K. : KNUBA, 2015. – Vip. 37. – S. 352 − 362.
5. Федоровский В. Г. Взаимодействие системы «основание–фундамент–сооружение» на примере строительства гостиницы «Украина» / В. Г. Федоровский, С. О. Шулятьев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2013. – № 6. – С.15 – 20.
Fedorovskiy V. G. Vzaimodeystvie sistemy «osnovanie–fundament–sooruzhenie» na primere stroitelstva gostinitsy «Ukraina» / V. G. Fedorovskiy, S. O. Shulyatev // Osnovaniya, fundamenty i mehanika gruntov. – 2013. – № 6. – S.15 – 20.
6. Орехов В. В. О расчете оснований по деформациям численными методами / В. В. Орехов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2016. – № 1. – С.2 – 4.
Orekhov V. V. O raschete osnovaniy po deformatsiyam chislennym metodam / V. V. Orekhov // Osnovaniya, fundamenty i mekhanika gruntov. − 2016. − № 1. − S.2 – 4.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Maevska I.V. Оптимізація армування плит перекриття в залежності від ступеня піддатливості основи / I.V. Maevska, N.V. Blashchuk, O.V. Ivasyshyn // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 183-191. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.797.