ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТІНИ З ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ключові слова: легкі тонкостінні конструкції, стіна, теплопровідність, лінійний коефіцієнт теплопередачі, , опір теплопередачі, теплова надійність

Анотація

Розглянуто визначення показників теплової надійності стінової панелі із легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) при зміні фізичних характеристик за трьома теплотехнічними критеріями відмови – приведеним опором теплопередачі, перевищенням значень перепаду температур між приведеною температурою внутрішньої поверхні конструкції та температурою внутрішнього повітря над значеннями температури, допустимими за санітарно-гігієнічними вимогами, та за критерієм зниження локальних значень температур внутрішньої поверхні до температури конденсації пари повітря.

З’ясовано, що ймовірність відмови стінової панелі із ЛСТК за критерієм приведеного опору теплопередачі зі збільшенням коефіцієнта варіації теплопровідності від 2,28 до 20% підвищується від 9,85´10-7 до 0,015 відповідно.

Дані про автора

M. V. Leshсhenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кафедра архітектури та міського будівництва

Посилання

1. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель [Чинний з
2007-04-01. – К. : Мінрегіонбуд України, 2006. – 65 с.
DBN V.2.6-31:2006. Konstruktsiyi budinkiv i sporud. Teplova izolyatsiya budivel [Chinniy z
2007-04-01. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2006. – 65 s.
2. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель. Зміна №1 // Інформаційний бюлетень МРУ. – 2013. – № 5. – С. 3 – 11.
DBN V.2.6-31:2006. Teplova izolyatsiya budivel. Zmina №1 // Informatsiyniy byuleten MRU. – 2013. – № 5. – S. 3 – 11.
3. Фаренюк Г. Г. Методологічні аспекти забезпечення енергоефективності та теплової надійності будинків / Г. Г. Фаренюк // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Вып. 50. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2009. – С. 593 – 597.
Farenyuk G. G. Metodologichni aspekti zabezpechennya energoefektivnosti ta teplovoyi nadiynosti budinkiv / G. G. Farenyuk // Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie : sb. nauch. tr. – Vyp. 50. – D. : GVUZ PGASA, 2009. – S. 593 – 597.
4. Фаренюк Г. Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій / Г. Г. Фаренюк. – К. : Гама-Принт, 2009. – 216 с.
Farenyuk G. G. Osnovi zabezpechennya energoefektivnosti budinkiv ta teplovoyi nadiynosti ogorodzhuvalnih konstruktsiy / G. G. Farenyuk. – K. : Gama-Print, 2009. – 216 s.

5. Пашинський В. А. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель / В. А. Пашинський, Н. В. Пушкар, А. М. Карюк. – Одеса : ОДАБА, 2012. –180 с.
Pashinskiy V. A. Temperaturni vplivi na ogorodzhuvalni konstruktsiyi budivel / V. A. Pashinskiy,
N. V. Pushkar, A. M. Karyuk. – Odesa : ODABA, 2012. –180 s.
6. ДБН В.1.2.-14-2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [Чинний з 2009-12-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 56 с.
DBN V.1.2.-14-2009. Sistema zabezpechennya nadiynosti ta bezpeki budivelnih ob’ektiv. Zagalni printsipi zabezpechennya nadiynosti ta konstruktivnoyi bezpeki budivel, sporud, budivelnih konstruktsiy ta osnov [Chinniy z 2009-12-01]. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2009. – 56 s.
7. Пашинський В. А. Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат / В. А. Пашинський, О. А. Плотніков, А. М. Карюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».– Луцьк, 2014. – Вип. 45. – С. 417 – 423.
Pashinskiy V. A. Metodika otsinyuvannya teplovoyi nadiynosti stin za kriteriem teplovitrat / V. A. Pashinskiy, O. A. Plotnikov, A. M. Karyuk // Mizhvuzivskiy zbirnik «Naukovi notatki». – Lutsk, 2014. – Vip. 45.– S. 417 – 423.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nn_2014_45_67.pdf
8. Пічугін С. Ф. Імовірність теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за критерієм зниження локальних значень температур / С. Ф. Пічугін, В. О. Семко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.– Х. : УкрДАЗТ, 2016. – Вип. 160. – С. 25 – 34.
Pichugin S. F. Imovirnist teplovoyi vidmovi ogorodzhuvalnih konstruktsiy iz stalevih holodnoformovanih elementiv za kriteriem znizhennya lokalnih znachen temperatur / S. F. Pichugin, V. O. Semko // Zbirnik naukovih prats Ukrayinskoyi derzhavnoyi akademiyi zaliznichnogo transportu.– H. : UkrDAZT, 2016. – Vip. 160. – S. 25 – 34.
http://csw.kart.edu.ua/article/view/69985
9. Семко В. О. Методика визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за теплотехнічними показниками / В. О. Семко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепр : ПГАСА, 2016. – Вып. 91. – С. 140 – 147.
Semko V. O. Metodika viznachennya ymovirnosti teplovoyi vidmovi ogorodzhuvalnih konstruktsiy iz stalevih holodnoformovanih elementiv za teplotehnichnimi pokaznikami / V. O. Semko // Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie : sb. nauch. tr. – Dnepr : PGASA, 2016. – Vyp. 91. – S. 140 – 147.
http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/80503
10. Semko V. Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles / V. Semko, B. Gorb, A. Akamsin // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Вып. 75. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С. 227 – 230.
http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/89629
11. Лещенко М. В. Теплова надійність стін із легких сталевих тонкостінних конструкцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : спец. 05.23.01 / Лещенко Марина Валентинівна; ПолтНТУ. – Полтава, 2016. – 24 с.
Leshchenko M. V. Teplova nadiynist stin iz legkih stalevih tonkostinnih konstruktsiy: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tehn. nauk. : spets. 05.23.01 / Leshchenko Marina Valentinivna; PoltNTU. – Poltava, 2016. – 24 s.
12. Semko V. O. Experimental Study of Variability of Thermal Conductivity of Insulation Materials / V. O. Semko, M. V. Leshсhenko, A. G. Rud // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. − Вип. 1 (46). − С. 60 – 67.
http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/12

13. Шульгін В. В. Імовірнісне подання технічних характеристик теплоізоляційних матеріалів / В. В. Шульгін, А. М. Карюк // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4 (39), Т.2. – С. 257 – 262.
Shulgin V. V. Imovirnisne podannya tehnichnih harakteristik teploizolyatsiynih materialiv / V. V. Shulgin, A. M. Karyuk // Zbirnik naukovih prats. Seriya: Galuzeve mashinobuduvannya, budivnitstvo. – Poltava : PoltNTU, 2013. – Vip. 4 (39), T.2. – S. 257 – 262.
https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=10809368302259311710
14. Stankevičius V. The Effect of Stochastically Dependent Physical Parameters on the Materials’ Thermal Receptivity Coefficient / Vytautas Stankevičius, Liutauras Kairys // Materials science (Medžiagotyra). – 2005. – Vol. 11. – No. 2. – P.188 – 192.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.544.6183&rep=rep1&type=pdf
15. Uncertainty in the Thermal Conductivity of Insulation Materials / F. Domínguez-Muñoz, B. Anderson, J.M. Cejudo-López, A. Carrillo-Andrés // Eleventh Intern. IBPSA Conf., July 27–30, 2009. – Glasgow, Scotland. – 2009. – P. 1008 – 1013.
16. Uncertainty in the thermal conductivity of insulation materials / Fernando Domínguez-Muñoz, Brian Anderson, José M. Cejudo-López, Antonio Carrillo-Andrés // Energy and Buildings. – November 2010. – Vol. 42. – Is. 11. – P. 2159 – 2168.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778810002227
17. Santos P. Thermal performance of lightweight steel framed wall: the importance of flanking thermal losses / P. Santos, C. Martins, L. Simo es da Silva // Journal of Building Physics. – 2014. – № 38 (1). – P. 81 – 98.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1744259113499212
18. Garay R. Performance assessment of thermal bridge elements into a full scale experimental study of a building façade / R. Garay, A. Uriarte, I. Apraiz // Energy and buildings. – 2014. – № 85. – P. 579 – 591.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778814007178
19. Structure, energy and cost efficiency evaluation of three different lightweight construction systems used in low-rise residential buildings / S. Naji, O. C. Çelik, U. J. Alengaram [and other] // Energy and buildings. – 2014. – № 84. – P. 727 – 739.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778814006513
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Pichugin S.F. Імовірнісний аналіз теплотехнічних показників стіни з легких сталевих тонкостінних конструкцій / S.F. Pichugin, V.O. Semko, LeshсhenkoM.V. // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 144-155. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.788.