ЕФЕКТИВНА СХЕМА ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

  • M. G Chekanovych Херсонський державний аграрний університет
  • S. M Romanenko Kherson State Agricultural University https://orcid.org/0000-0002-0443-3896
  • Y. P. Andrievska
Ключові слова: затяжка, переріз, напруження, деформації, міцність, жорсткість, проліт

Анотація

Запропоновано нову конструктивну систему підсилення залізобетонних балок, яка включає затяжку, що діє на балку через інші гнучкі розтягнуті елементи; вона працює умовно парадоксально – не стискає, а розтягує безпосередньо верхню стис­нуту під навантаженням зону балки. Додаткові гнучкі елементи виконано у вигляді похило розташованих срижнів. Наведено результати пошуку найбільш ефективного кута нахилу поперечних стрижнів для зовнішньої системи підсилення балки.
Визначено раціональний кут нахилу поперечних стрижнів, які мають розвантажувати балку моментом, зворотним по знаку до моменту від зовнішнього навантаження. Проаналізовано результати, отримані після дослідження підсилення поздовжньо-поперечною зовнішньою системою та побудовано епюри моментів.

Дані про авторів

M. G Chekanovych, Херсонський державний аграрний університет

к.т.н., професор

S. M Romanenko, Kherson State Agricultural University

senior lecturer

Y. P. Andrievska

post-graduate

Посилання

1. Барашиков А. Я. Оценка технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений / А. Я. Барашиков, А. Н. Малышев. − К. : НМЦ Держохоронпраці, 1998. − 232 с.
Barashikov A. Ya. Otsenka tehnicheskogo sostoyaniya stroitelnyh konstruktsiy, zdaniy i sooruzheniy / A. Ya. Barashikov, A. N. Malyshev. − K. : NMTs Derzhohoronpratsi, 1998. − 232 s.
ISBN 5-8238-0586-1
2. Беляков Ю. И. Реконструкция промышленных предприятий / Ю. И. Беляков, А. П. Снежко. − К. : Вища школа, 1988. − 256 с.
Belyakov Yu. I. Rekonstruktsiya promyshlennyh predpriyatiy / Yu. I. Belyakov, A. P. Snezhko. − K. : Vishcha shkola, 1988. − 256 s.
3. Стороженко Л. І. Стелезалізобетонні структурні плити для пролітних будов мостів / Л. І. Стороженко, В. М. Тимошенко // Дороги і мости: збірник наукових праць. − К., 2008. − Вип. 9. − C. 254 − 260/
Storozhenko L. I. Stelezalizobetonni strukturni pliti dlya prolitnih budov mostiv / L. I. Storozhenko, V. M. Timoshenko // Dorogi i mosti: zbirnik naukovih prats. − K., 2008. − Vip. 9. − S. 254 − 260.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/dim/2008_9.pdf
4. Шагин А. Л. Локальное предварительное напряжение железобетонных и сталежелезо-бетонных конструкций / А. Л. Шагин // Юбилейные научные чтения по проблемам теории железобетона. Наука, технологии, производство: сборник трудов. – М. : МИКХиС, 2009. – С. 107 – 116.
Shagin A. L. Lokalnoe predvaritelnoe napryazhenie zhelezobetonnyh i stalezhelez-obetonnyh konstruktsiy / A. L. Shagin // Yubileynye nauchnye chteniya po problemam teorii zhelezobetona. Nauka, tehnologii, proizvodstvo: sb.tr. – M. : MIKHiS, 2009. – s. 107 – 116.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Znpgmb/2009_35/139. pdf
5. Голышев А. Б. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производ¬ственных зданий и сооружений / А. Б. Голышев, И. Н. Ткаченко. − К. : Логос, 2001. − 172 с.
Golyshev A. B. Proektirovanie usileniy nesushchih zhelezobetonnyh konstruktsiy proizvodstvennyh zdaniy i sooruzheniy / A. B. Golyshev, I. N. Tkachenko. − K. : Logos, 2001. − 172 s.
ISBN 966-581-221-1
6. Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий / Е. А. Рабинович, Ю. Д. Кузнецов, Н. П. Рунцо [и др.]. – М. : Стройиздат, 1992. – 265 с.
Rekomendatsii po proektirovaniyu usileniya zhelezobetonnyh konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy rekonstruiruemyh predpriyatiy / E. A. Rabinovich, Yu. D. Kuznetsov, N. P. Runtso [i dr.]. –
M. : Stroyizdat, 1992. – 265 s.
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/579253/rekomendatsii_po_proektirovaniyu_usileniya_zhelezobetonnykh_konstruktsii.pdf
7. Онуфриев Н. М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений / Н. М. Онуфриев. – Ленинград, 1965. - 342 с.
Onufriev N. M. Usilenie zhelezobetonnyh konstruktsiy promyshlennyh zdaniy i sooruzheniy / N. M. Onufriev. – Leningrad, 1965. - 342 s.
8. Чеканович М. Г. Дослідження роботи конструкції підсилення залізобетонних балок виконаної у вигляді взаємопов’язаних затяжки та розтяжки / М. Г. Чеканович, О. М. Чеканович // Ресурсоекономні матеріали, конструкції та споруди: збірник наукових праць. − Рівне, 2010. − Вип. 20. – С. 506-512.
Chekanovich M. G. Doslidzhennya roboti konstruktsiyi pidsilennya zalizobetonnih balok vikonanoyi u viglyadi vzaemopov’yazanih zatyazhki ta roztyazhki / M. G. Chekanovich, O. M. Chekanovich // Resursoekonomni materiali, konstruktsiyi ta sporudi: zbirnik naukovih prats. − Rivne, 2010. − Vip. 20. – S. 506-512.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Rmkbs/2010_20/74.pdf
9. Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навчальний посібник / Є. В. Клименко. − К. : Центр навчальної літератури, 2004. − 171 с.
Klimenko E. V. Tehnichna ekspluatatsiya ta rekonstruktsiya budivel i sporud: navchalniy posibnik/ E. V. Klimenko. − K. : Tsentr navchalnoyi literaturi, 2004. − 171 s..
ISBN 966-8253-90-9
10. Patent No.: CN 102936965 А Jiang De «Method for strengthening reinforced concrete beam through distributed external prestressing cables». − 20.02. 2013.
http://www.google.com/patents/CN102936965A?cl=en
11. Patent No.: US 7,748,180 В1 Richard W. Plavidal «Joist stiffening system». − 06.07.2010.
https://www.google.com/patents/US7748180?dq=%C2%ABJoist+stiffening+system%C2%BB&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiKhMKp18XPAhXMC5oKHTyVCwkQ6AEIEzAA
12. Patent No.: US 7,056,463 B2 Toshiaki Ohta, Fukuoka (JP) Japan Scince and Technology Agency, Saltama (JP) «Method of manufacturing prestressed Concrete». − 06.06.2006.
https://www.google.com/patents/US7056463?dq=US+7,056,463+B2++%C2%ABMethod+of+manufacturing++prestressed+Concrete&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwibgrP318XPAhViD5oKHSlDAIIQ6AEIEzAA
13. Усиление железобетонных конструкций (Пособие П 1-98). − Мн., Мiнiстэрство архiтэктуры i будаўнiцтва Рэспублiкi Беларусь, 1998.
Usilenie zhelezobetonnyh konstruktsiy (Posobie P 1-98). − Minsk, Ministerstvо arhitektury i budaўnitstva Respubliki Belarus, 1998.
https://dwg.ru/dnl/8857
14. Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. – М. : Стройиздат, 1989. – C. 50 – 67.
Rekomendatsii po proektirovaniyu usileniya zhelezobetonnyh konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy rekonstruiruemyh predpriyatiy. – M. : Stroyizdat, 1989. – S. 50 – 67/
http://www.lidermsk.ru/sitemedia/uploads/materials/docs/de/
de5f2fd71c306a4afde04d552757341a.pdf
15. Патент № 87047 Україна, МПК Е04С3/00. Регульованообтиснена залізобетонна балка / Чеканович М. Г.; заявник і патентовласник: Чеканович М. Г. − №а 200710856;
заявл. 01.10.2007; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
Patent № 87047 Ukrayina, MPK E04S3/00. Regulovanoobtisnena zalizobetonna balka / Chekanovich M. G.; zayavnik i patentovlasnik: Chekanovich M. G. − №a 200710856;
zayavl. 01.10.2007; opubl. 10.06.2009, Byul. № 11.
http://uapatents.com/6-99090-regulovano-napruzhena-balka-chekanovicha.html
16. Тимошенко С. П. Механика материалов / С. П. Тимошенко, Дж. Гере. – СПб : Лань, 2002. – 672 с.
Timoshenko S.P. Mehanika materialov / S. P. Timoshenko, Dzh. Gere. – SPb : Lan, 2002. – 672 s.
ISBN 5-9511-0008-8
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Chekanovych M.G Ефективна схема підсилення залізобетонних балок / M.G Chekanovych, S.M Romanenko, Y.P. Andrievska // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 81-89. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.781.