ГРАНИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГНУТОГО БЕТОНУ

  • P. G. Kurgan Одеська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0003-0307-9749
  • S. P Kurgan Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області
Ключові слова: діаграма напруження – деформації розтягнутого бетону, гранична деформація розтягнутого бетону, осьовий розтяг, градієнт деформацій

Анотація

Викладено результати експериментальних досліджень закономірностей деформування і процесу руйнування бетону при осьовому розтягу і при наявності градієнта деформацій по перерізу. Дослідні зразки завантажувалися короткочасним навантаженням до руйнування і з розвантаженням при напруженнях, близьких до руйнування. Визначені фактори,що впливають на граничні деформації розтягнутого бетону різних видів та запропоновано аналітичні рівняння для їх опису.
Дослідами встановлено, що при неоднорідному напруженому стані граничні деформації не постійні, а змінюються в широкому діапазоні та залежать від градієнта деформацій. Для вирішення прикладних задач запропоновано універсальну форма зв'язку «навантаження
деформації», яка достовірно відображає єдність зв’язку між напруженнями та деформаціями бетону що знаходиться в умовах однорідного та неоднорідного напружених станів.

Дані про авторів

P. G. Kurgan, Одеська державна академія будівництва та архітектури

к.т.н., доцент

S. P Kurgan, Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області

master

Посилання

1. ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення /Чинні від 2011-07-01/. – К. : Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 71 с. (Державні будівельні норми).
DBN V.2.6-98:2009. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiyi. Osnovni polozhennya /Chynni vid 2011-07-01/. – K. : Minrehionbud Ukrayiny, DP «Ukrarkhbudinform», 2011. – 71 s. – (Derzhavni budivel'ni normy).
2. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона / Н. И. Карпенко. – М. : Стройиздат, 1996. – 416 с.
Karpenko N. Y. Obshchye modely mekhanyky zhelezobetona / N. Y. Karpenko. – M. : Stroyyzdat, 1996. – 416 s.
3. Бондаренко В. М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов. – М. : АБС, 2004. – 472 с.
Bondarenko V. M. Raschetniye modely sylovoho soprotyvlenyya zhelezobetona / V. M. Bondarenko, V. Y. Kolchunov. – M. : ABS, 2004. – 472 s.
4. Караваев А. В. О масштабном факторе при изгибе бетонных элементов / А. В. Караваев // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева: сб. науч. трудов. – Ленинград: Энергия, 1976. – Вып. 110. – С. 38 – 45.
Karavayev A. V. O masshtabnom faktore pry yz•hybe betonnikh elementov / A. V. Karavaev // Yzvestyya VNYYH ym. B. Y. Vedeneeva: sb. nauch. trudov. – Lenynhrad: Eperhyya, 1976. – Vip. 110. – S. 38 – 45.
5. Ящук В. Е. Некоторые особенности деформирования внецентренно сжатого бетона / В. Е. Ящук // Известия ВУЗов: Строительство и архитектура. – 1978. – № 6. – С. 16 – 22.
Yashchuk V. Y. Nekotoriye osobennosty deformyrovanyya vnetsentrenno szhatoho betona / V. Y. Yashchuk // Yzvestiya VUZov: Stroytelstvo y arkhytektura. – 1978. – № 6. – S. 16 – 22.
6. Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону / В. М. Ромашко. – Рівне: 2016. – 424 с.
Romashko V. M. Deformatsiyno-sylova model oporu betonu i zalizobetonu / V. M. Romashko. – Rivne: 2016. – 424 s.
7. Ромашко В. М. Величина критичних деформацій розтягнутого бетону / В. М. Ромашко, О. В. Ромашко // Ресурсно-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 18. – С. 304 – 309.
Romashko V. M. Velychyna krytychnykh deformatsiy roztyahnutoho betonu / V. M. Romashko, O. V. Romashko // Resursno-ekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: zb. nauk. prats. – Rivne, 2009. – Vyp. 18. – S. 304 – 309.
8. Evans R. H. Microcracking and Stress – Strain Gurves for Concrete in Tension / R. H. Evans, M. S. Marathe // Journal Materials and Structures. – 1968. – № 1. – P. 61 – 64.
9. Popovics S. A. Reviow of Stress – Strain Relationships for Concrete / S. A. Popovics // Journal of the American Concrete Institute. – 1970. – № 3, vol. 67. – P. 243 – 248.
10. EN 1992-1:2001 (Final Draft, April, 2002) Eurocode-2: Dosing of Concrete Structures - Part 1: General Rules and Rules for Building. – Brussels, 2002. – 230 p.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Kurgan P.G. Граничні деформації розтягнутого бетону / P.G. Kurgan, S.P Kurgan // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 72-80. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.779.